Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

FAQ

Lhůta pro oznámení zasedání zastupitelstva

OTÁZKA: Jaká pravidla platí pro svolávání zasedání zastupitelstva? Jak se rozlišují tzv. (běžná) zasedání zastupitelstva a mimořádná zasedání zastupitelstva?

Celý článek

Audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva obce

OTÁZKA: Mám jako občan obce právo pořizovat si audio a video záznam z jednání zastupitelstva obecního úřadu? Pakliže, ano, neexistuje ještě nějaká ,,právní smyčka", kdy by mi mohlo být pořizování záznamu zakázáno?

Celý článek

Kamera namířená na občany

OTÁZKA: Lze pořízovat audiovizuální záznam z veřejného projednávání změny územního plánu tak, že kamera je namířena směrem k občanům? Tento záznam si pořizoval zpracovatel, tedy projektant, nikoliv vedení obecního úřadu. Může mi být poskytnuta kopie tohoto záznamu jako zastupiteli obce, pokud o tuto kopii požádám prostřednictvím obecního úřadu?

Celý článek

Zapůjčení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Z jednání městského zastupitelstva je pořizován zápis dle zákona o obcích. Současně je pořizován úplný zvukový záznam z jednání. Při žádosti o poskytnutí úplného zvukového záznamu podle zákona 106/1999 Sb. mi bylo sděleno, že tento zvukový záznam: ,,je pořizován jako neautorizovaný materiál sloužící k interní potřebě městského úřadu a to především pro potřeby zapisovatele a ověřovatele zápisu". Žádosti o poskytnutí formou jeho zapůjčení nebylo vyhověno s tím, že si požadované sekvence záznamu mohu poslechnout u zapisovatelky městského úřadu. Na to bohužel nemám v běžnou pracovní dobu čas. Myslím si, že na takové omezení formy poskytnutí nemá městský úřad právo a má povinnost vyhovět formě poskytnutí (navržena byla forma půjčení kopie VHS). Žádost o zapůjčení kopie kazety VHS mi zamítla městská rada bez udání náležitostí dle 106/1999 Sb. Myslíte, že takový postup městského řadu - nezapůjčení zvukového záznamu fyzicky existujícího ve formě VHS - je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.?

Celý článek

Platy a odměny zastupitelů obce

OTÁZKA: Za jakých podmínek je možné požadovat informaci o výši platů a odměn jednotlivých zastupitelů obce? 

Celý článek

Odměny pracovníků příspěvkových organizací

OTÁZKA: Podala jsem žádost o informaci, kdo navrhl a z jakých důvodů ředitele příspěvkových organizací na odměnu a jaká byla výše odměn poskytnutá Radou města ředitelům příspěvkových organizací města. Dostala jsem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti - konkrétní výše odměny jednotlivých ředitelů se podle sdělení starosty nesděluje, neboť se jedná o osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Je možné, aby starosta odmítl informaci poskytnout, když odměny jsou čerpány z rozpočtu města? Je rada města kompetentní rozhodovat o odměně ředitelů příspěvkových organizací? 

Celý článek

Interní předpis pro určení odměn zastupitelů, členů výborů a komisí

OTÁZKA: Je obecní úřad povinen umožnit mi nahlédnout popř. i pořídit kopii interního předpisu, kterým se obecně (ne jmenovitě) pro zastupitele, členy výborů a komisí stanoví výše měsíčních odměn. Tato směrnice plně vychází z nařízení vlády. Může se úřad odvolat na ustanovení zákona na ochranu osobních údajů? 

Celý článek

Pracovní náplň úředníků

OTÁZKA: Mám právo znát pracovní náplň úředníků?

Celý článek

Právo na kopie

OTÁZKA: Je součástí práva na informace nahlížet, pořizovat si výpisy či opisy písemností i právo na získání kopie takové písemnosti za úhradu? Bylo k tomuto publikováno nějaké stanovisko?

Celý článek

Kdy se odvolat a kdy podat stížnost?

OTÁZKA: Musí se stížnost podle § 16 a) zákona použít před podáním odvolání, nebo jsou to na sobě nezávislé instituty? Je možno stěžovat si a zároveň se odvolat?

Celý článek

Mohu žádat kopii usnesení zastupitelstva?

OTÁZKA: Mám právo žádat kopii usnesení zastupitelstva? Mohu do těchto do těchto dokumentů přímo nahlédnout?

Celý článek

Nahlížení do dokumentů pomocí fotoaparátu či videokamery

OTÁZKA: Mohu použít k nahlížení do dokumentů digitální foťák či videokameru? 

Celý článek

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání

OTÁZKA: Opakovaně jsem se setkal se situací, kdy na má velice jednoduchá podání, která bylo možno vyřešit sdělením několika konkrétních údajů z jednoho několikastránkového dokumentu, reagovaly obce žádostí o náhradu výdajů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a následně si naúčtovaly částku 100-200 Kč za hodinu až dvě hodiny práce. Je vůbec možné, aby jedno až dvouhodinovou práci bylo možno kvalifikovat jako "mimořádně rozsáhlé vyhledávání"? 

Celý článek

Materiály ze schůze rady města

OTÁZKA: Má občan právo požádat (a koho) o nahlédnutí do materiálů, které rada města projednávala na své schůzi? 

Celý článek

Podoba usnesení rady města

OTÁZKA: Usnesení rady města nejsou nikým podepsány, neobsahují datum, jméno zapisovatele, ověřovatele, starosty apod. Domnívám se, že v této podobě jsou pouze cárem papíru, který mohl kdokoliv sepsat. Některá usnesení neobsahují žádné konkétní údaje, je to pouze obecné konstatování. Existují nějaké pokyny či závazná nařízení, co vše musí usnesení rady města obsahovat?

Celý článek

Odložení žádosti o informace

OTÁZKA: Tázal jsem se na obecním úřadě, zda bych mohl být seznámen s dopisem Inspekce životního prostředí (podotýkám, že dopis byl čten obecním rozhlasem), která šetřila skládku stavebního odpadu, o níž věděl pouze starosta obce, nikoli zbytek zastupitelstva. Bylo mi odpovězeno, že tato žádost je vyřizována dle zák. 106/1999 Sb., §14 odst.3 písmeno b) a je odložena s tím, že se informace nevztahuje k působnosti úřadu. Jak mám nyní postupovat?

 

Celý článek

Odvolání proti rozhodnutí o odvolání

OTÁZKA: Lze podat odvolání proti rozhodnutí o odvolání?

Celý článek

Je elektronické odvolání platné?

OTÁZKA: Je odvolání proti neposkytnutí informací zaslané e-mailem dle zákona o elektronickém podpisu platné?  Pokud ano, jak se prokazuje u soudu, že bylo zasláno?

Celý článek

Jsou požadavky obce na úhradu nákladů oprávněné?

OTÁZKA: Žadatel o informaci - právnická osoba - žádá poskytnutí kopií zápisů ze zasedání zastupitelstva za 3 předcházející roky. Vzhledem k tomu, že zápisy obsahují i citlivé osobní údaje občanů (jména a adresy občanů malé obce), je třeba před poskynutím zápisů všechny projít, udělat jejich kopie a v nich osobní údaje upravit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Obec chce žádat úhradu v následujícím rozsahu: 

  1. náklady vzniklé s úpravou cca 40-ti zápisů, tj. mzda pracovnice 
  2. náklady na kopírování zápisů, tj. přibližně 120 listů 
  3. cestu z malé obce do nejbližšího Copy centra v blízkém městě, protože obec nemá funkční kopírku, tj. cestovné podle příslušných předpisů a čas, strávený na cestě a při vyřizování kopírování (jde o časovou tíseň, všechno je nutno zařídit do 15-ti dnů kvůli dodržení termínu dle zákona) 
  4. balné a poštovné. 

Byly by požadavky na úhradu oprávněné? 

Celý článek

Zveřejňování informací poskytnutých na žádost na webových stránkách obce

 

OTÁZKA: Zažádal jsem o poskytnutí informací dle zák.106/1999 Sb. a po zaplacení jsem informaci obdržel. Po nějaké době jsem zjistil od souseda, že následně žádal stejnou informaci a musel za ni také městu zaplatit. Rád bych se zeptal, zda se nejedná o porušení §5 odst. 3, kdy nebyla splněna povinnost zveřejnit mně předané informace do 15 dnů po předání dálkovým přístupem a souseda při jeho žádosti odkázat na určité místo na internetových stránkách města. Jak mám postupovat, aby vedení našeho města předané informace zveřejňovalo a nadále neobchodovalo s informacemi? 

 

Celý článek

Zveřejňování informací poskytnutých na žádost

OTÁZKA: Je legální zveřejnit na webových stránkách našeho občanského sdružení "Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy", uzavřenou mezi naším městským obvodem a developerem, který má v úmyslu postavit v našem městě hypermarket? Smlouva se týká koupi pozemku pod stavbou a získal jsem ji na základě žádosti podle zákona č.106/1999 Sb.

Celý článek

Zveřejnění koaliční smlouvy

OTÁZKA: Volební strany v obci uzavřely a podepsaly po komunálních volbách koaliční smlouvu, ale nechtějí ji zveřejnit. Není známo, na čem se strany dohodly a které strany ve skutečnosti smlouvu uzavřely. Je možné podle InfZ žádat o její zveřejnění? Jestli ano, komu je možné žádost adresovat? 

 

Celý článek

Zveřejnění záměru prodeje obecního majetku

OTÁZKA: Ráda bych se zeptala, jak postupovat, pokud zastupitelstvo odhlasovalo usnesení o záměru prodeje budovy v majetku města a nedošlo k uveřejnění tohoto záměru? Jaká je zákonná lhůta na toto zveřejnění od konání zastupitelstva? Jedná se o budovu v havarijním stavu, na jejíž rekonstrukci nemá obec finanční prostředky. V minulosti byl na ni vydán demoliční výměr, který byl později zastupitelstvem zrušen. Z důvodu stavu budovy zastupitelstvo uvažuje o prodeji za symbolickou cenu 1 kč. Je vhodná argumentace, že je potřeba nechat zpracovat odhad ceny budovy z důvodu zrušení původního návrhu na záměr prodeje objektu?

Celý článek

Odepření vstupu na jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Vedení města nechalo krátce po zahájení zasedání zamknout dveře, které vedly k sálu.  Do sálu se tak nedostalo asi třicet lidí. Zdůvodnění radnice znělo, že kapacita sálu byla naplněna a není možné nikoho dál pustit kvůli požární bezpečnosti. Realita byla taková, že v sále byla obsazena místa k sezení a pár lidí stálo. V žádném případě nebyl sál přeplněný, navíc v minulosti bylo při zasedání i daleko více lidí a nikdy nebyl zamčen přístup. Nejedná se o porušení zákona, když zasedání zastupitelstva je ze zákona veřejné? 

Celý článek

Pracovní setkání zastupitelů obce

OTÁZKA: Zastupitelstvo občas udělá "pracovní setkání" (např. se zástupci místních občanských sdružení, místními podnikateli apod. ), na kterých se přítomní jistě dozví řadu zajímavých informací. Pokud by na takové jednání byli pozváni (např. veřejně) všichni z dané skupiny, bylo by to jistě v pořádku. Schůzky jsou ale tajné a jen pro zvlášť vybrané. Rád bych věděl, jaké je kritérium výběru účastníků a kdo jej provádí. Zápis z tohoto jednání mi byl odepřen. Můžu s tím něco dělat? Domnívám se, že pokud zastupitelé jednají za obec, nemají právo nic tajit.

Celý článek

Neveřejné jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Zastupitelé města obdrželi pozvánku podepsanou starostou na neformální schůzku zastupitelů, kde budou zodpovězeny jejich dotazy týkající se rozpočtu města. Schůzka byla svolána do zasedací místnosti městského úřadu, tři dny před veřejným zasedáním zastupitelstva. 

Když jsem se dozvěděla o schůzce zastupitelů, vydala jsem se na městský úřad, vycházejíc z toho, že k rozpočtu se může vyjadřovat každý občan a měl by tedy mít právo obdržet všechny informace jako zastupitelé. Starosta však rozhodl, že na schůzce nemohu být přítomna, protože je to schůzka neformální, SOUKROMÁ a budou zde projednávány i jiné věci než rozpočet. Na zasedání zastupitelstva proběhlo schválení rozpočtu bez jakékoliv diskuse a dotazů ze strany zastupitelů. 

Obrátila jsem se na krajský úřad s žádostí o provedení výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti města. Z krajského úřadu jsem obdržela toto vyjádření: 

"Z pozvánky (...) lze odvodit, že šlo o neformální schůzku zastupitelů, při které měly být zodpovězeny dotazy zastupitelů týkající se rotpočtu města (...). Zákon o obcích nevylučuje vzájemné věcné konzultace zastupitelů i před zasedáním zastupitelstva obce." 

Ráda bych věděla, jak dál postupovat.

Celý článek

Zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Je obec povinna zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva?

Celý článek

Zveřejnění zápisů z jednání výborů

OTÁZKA: Je možné na webových stránkách zveřejňovat, při zachování ochrany osobních údajů, zápisy z jednání výborů zastupitelstva města? Musí o takovémto zveřejňování rozhodnout zastupitelstvo města? 

Celý článek

Kdo může být zapisovatelem?

 

OTÁZKA: Kdo může být zapisovatelem při zasedání zastupitelstva? Pouze zastupitel? Nebo zaměstnanec úřadu? Nebo občan? 

 

Celý článek

Zařazení tématu do jednání zastupitelstva

OTÁZKA: Jakým způsobem lze docílit zařazení našeho problému na program zasedání zastupitelstva? Obec doposud ignoruje žádosti o řešení problému. 

Celý článek

Mají členové zastupitelstva povinnost sdělovat své názory?

OTÁZKA: Jsou jednotliví členové zastupitelstva obce povinni sdělovat své názory na řešení určité záležitosti? Pokud by se jednalo o žádost ohledně usnesení zastupitelstva obce jako celku, nepochybně bychom informaci poskytli. Povinným subjektem jsou podle citovaného zákona orgány územní samosprávy (orgány obce) a o žádosti rozhoduje obecní úřad. Domníváme se tedy, že členové ZO nejsou povinni své osobní názory sdělovat.

Celý článek

Odvolací orgán obce

OTÁZKA: Kdo je odvolacím orgánem obce v samostatné působnosti?

Celý článek

Odvolací orgán Rady obce

OTÁZKA: Kdo je odvolacím orgánem, žádám-li o informaci Radu obce?

Celý článek

Odvolací orgán městské části

OTÁZKA: Kdo je odvolacím orgánem městské části Prahy? Městská část Šeberov vydala rozhodnutí a moji žádost podle par. 15 zákona 106/1999 částečně odmítla, z důvodu, že mnou požadovaná kupní smlouva je na katastru nemovitostí. V poučení je uvedeno, že je možné se odvolat do 15 dnů ke starostovi. Rozhodnutí je podepsané tajemníkem úřadu. MČ nemá radu, ale pouze zastupitelstvo. Domnívala jsem se, že odvolání bude řešit nadřízený orgán. Který právní předpis toto řeší?

Celý článek

Odvolací orgán základní školy

OTÁZKA: Kdo je odvolacím orgánem základní školy s právní subjektivitou zřízenou obcí?  Jedná se o Radu obce (zřizovatel), nebo ředitele školy coby vedoucí organizace? Potřebuji se odvolat proti rozhodnutí právě takové základní školy, a protože jsem o odvolacím orgánu nebyla poučena, nevím, kam se mám odvolat, musím si vybrat jen jednu možnost. Kam se tedy mám odvolat, aby šlo o příslušný odvolací orgán v případném budoucím soudním sporu?

Celý článek

Vyhodnocení veřejné zakázky

OTÁZKA: Je městská část povinna podle zákona č. 106/1999 informovat o průběhu vyhodnocení veřejných zakázek a postupu při otevírání obálek (zveřejnit protokol)?

Celý článek

Oznámení vítěze veřejné zakázky

OTÁZKA: Naše společnost se zúčastnila výběrového řízení v rámci veřejné zakázky na dodávku služby pro městský úřad (objem zakázky nevyžadoval zadání dle zákona o zadávání veřejných zakázek). Výběrové řízení, dle jeho výsledku, bylo evidentně zmanipulováno. Naše společnost dostala pouze vyrozumění, že naše nabídka ,,nebyla nejvýhodnější". Je městský úřad povinen nám oficiálně sdělit, která společnost byla na dodávku služby vybrána a za jakých podmínek?

Celý článek

Nahlédnutí do dokladů o výběrovém řízení

OTÁZKA: Obec vypsala zjednodušené výběrové řízení na podlimitní investici. Toto výběrové řízení bylo zrušeno a bylo vypsáno další, které bylo vyhodnoceno. Mám jako občan obce právo požádat o nahlédnutí do dokladů výběrové komise o tomto výběrovém řízení - jak původně zrušeného, tak i dalšího následně vyhodnoceného a zveřejněného?

Celý článek

Rozdíl mezi klasickou úřední deskou, elektronickou úřední deskou a vývěskou

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi úřední deskou, která fyzicky někde visí a jsou na ní umístěny nejrůznější dokumenty, úřední deskou, která je součástí webové prezentace a vývěskou, která také slouží k vyvěšování nejrůznějších informací?

Celý článek

Archivace informací z elektronické úřední desky

OTÁZKA: Jak je to, prosím, s archivací dokumentů zveřejněných na elektronické úřední desce? Dokumenty z klasické úřední desky se u nás evidují a zakládají, ale na elektronické úřední desce je vždy jen aktuální dokument. Je to povinné vést přístupný archiv elektronické úřední desky?

Celý článek

Nezveřejnění vyhlášky na úřední desce

OTÁZKA: Obec oznámila veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení, ačkoliv jim byli účastníci řízení známi. Vyhláška ale nebyla vyvěšena na úřední desce. Dozvěděli jsme se o zahájení stavebního řízení od zaměstanance radnice a okamžitě jsme upozornili na radnici, že vyhláška není vyvěšena. Nejprve nám úřednice dokazovala, že vyhláška visí, protože je zapsána do knihy. Nakonec se sama přesvědčila, že na úřední desce není vyvěšena. Vše bylo napraveno, termín posunut - ale: máme podezření, že to nebylo poprvé. Lze se obrátit na nějaký vyšší orgán se stížností nebo žádostí o dozor?

Celý článek

Jsou jednání komisí a výborů obcí veřejná?

OTÁZKA: Jsou jednání komisí a výborů obce veřejná (můžeme se jich zúčastnit, aniž by nám to někdo musel povolit)? Můžeme se na tyto komise a výbory jako občané obracet se svými podněty a musí nám odpovědět?

Celý článek

Pravomoc kontrolního výboru

OTÁZKA: Jaké pravomoci má kontrolní výbor? V zákonu o obcích je činnost kontrolního výboru popsána velice jednoduše a myslím, že neexistuje žádný prováděcí předpis o činnosti kontrolního výboru. Kontrolní výbor si vyžádal materiál pro svoji činnost ohledně výběrového řízení a požadoval tento materiál předložit v kopii. Starostou nám bylo sděleno, že nám nic předloženo nebude a že můžeme přijít nahlédnout do materiálů. Dále jsme byli odkázáni na § 119, odst. 3-5): Jsem názoru, že kontrolní výbor může kontrolovat vše, od knihy jízd, zákoníku práce, až po dodržení čerpání limitů dotací a ne jen plnění usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů ostatnímy výbory a obecním úřadem, nebo plnit jen úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Celý článek

Interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek

OTÁZKA: Žadatel - právnická osoba (občanské sdružení), se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., obrátil na městský úřad s dotazem, zda se příslušné město nebo jím zřizovaní či zakládané právnické osoby při zadávání veřejných zakázek řídí vedle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, též interními pravidly, a pakliže ano, požadoval rovněž text těchto pravidel. Žadateli bylo sděleno, že na ,,zakázky malého rozsahu" má vydaná interní pravidla pro vnitřní potřebu a že je nemíní sdělovat, neboť je považuje za duševní vlastnictví a že v případě trvajícího zájmu žadateli umožní do nich nahlédnout. Máme však za to, že uvedená pravidla jsou úředním dílem, které s odkazem na ust. § 3 písm. a) z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona ochrany podle práva autorského nepožívá a nezakládá tak důvod k omezení práva na informace.

Celý článek

Dodatečné vyčíslení nákladů

OTÁZKA: Chtěl bych se zeptat zda je možné, aby úřad dodatečně vyčísloval úhradu až po zaplacení "předběžné" částky. Setkal jsem se s tímto přístupem:

"Po zaplacení hrubého odhadu nákladů za poskytnutí informace ve výši 9.398,- Kč (po zaokrouhlení) Vám bude informace poskytnuta, současně s přesnou výší náhrady za poskytnutí informace" 

Celý článek

Platit za neposkytnutí informace?

OTÁZKA: Elektronickou poštou jsem požádala obec o sdělení pracovní náplně zaměstnankyně úřadu. O odpověď jsem požádala e-mailem. Odpověď přišla poštou. Výrok: nemám na poskytnutí informace nárok. Žádají po mně úhradu nákladů za vyhledání informací, tisk v tiskárně, poštovné... Nemám v tom jasno, informaci neposkytli, poslali to doporučeně, proč platit poštovné. 

Celý článek

         

                                     

 
English Čeština