Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Podoba usnesení rady města

OTÁZKA: Usnesení rady města nejsou nikým podepsány, neobsahují datum, jméno zapisovatele, ověřovatele, starosty apod. Domnívám se, že v této podobě jsou pouze cárem papíru, který mohl kdokoliv sepsat. Některá usnesení neobsahují žádné konkétní údaje, je to pouze obecné konstatování. Existují nějaké pokyny či závazná nařízení, co vše musí usnesení rady města obsahovat?

ODPOVĚĎ: K tomuto problému stanoví zákon o obcích následující povinnosti: 
§ 101 
(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 

§ 110 
(4) Tajemník obecního úřadu 
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce. 

(Toto ustanovení § 110 platí od 1. ledna 2003.) 


Uvedení data, kdy se jednání rady konalo, je natolik samozřejmé, že bez něj by vůbec nešlo o konkretizovaný zápis, tedy vůbec o zápis. 

Co se týká možné nápravy, bylo by vhodné se přeptat na uvedený spisový řád (pokud tuto věc upravuje), a dále je možné vycházet z následujícího ustanovení téhož zákona: 

§ 123 
(1) Dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí vykonává krajský úřad 36b) v přenesené působnosti a Ministerstvo vnitra. Dozor se provádí následně a zjišťuje se při něm soulad obecně závazných vyhlášek obce se zákony a soulad usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce se zákony a jinými právními předpisy. 
(2) Při výkonu dozoru je krajský úřad oprávněn 
... 
c) požadovat na obci splnění úkolu stanoveného jí zákonem; 

         

                                     

 
English Čeština