Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Lhůta pro oznámení zasedání zastupitelstva

OTÁZKA: Jaká pravidla platí pro svolávání zasedání zastupitelstva? Jak se rozlišují tzv. (běžná) zasedání zastupitelstva a mimořádná zasedání zastupitelstva?

ODPOVĚĎ: Před zákonem si jsou všechna konaná zastupitelstva rovna - neexistuje žádné "mimořádné", a z takového jeho označení neplyne nic, natož možnost oznamovat ho v jiné než zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro oznámení zastupitelstva je sedm dní, jak stanoví zákon o obcích: 

§ 93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce 3b) obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

Pokud nebylo jednání zastupitelstva takto řádně oznámeno, nejde o řádné jednání, a proto všechna usnesení na něm přijímaná jsou neplatná. Konkrétněji to popisuje stanovisko odboru dozoru Ministersva vnitra (viz http://web.mvcr.cz/stanoviska/2008/2a.doc): 

"Je proto nutné rozlišovat případy, kdy v důsledku nezveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích vůbec nedošlo ke splnění požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva obce (ve smyslu informovanosti občanů o připravovaném zasedání zastupitelstva obce) a případy, kdy byl požadavek veřejnosti zasedání zajištěn jiným dostatečným způsobem. Jestliže vůbec nedošlo ke zveřejnění informace podle § 93 odst. 1 a současně jestliže o zasedání zastupitelstva nebyla veřejnost informována ani jiným adekvátním a v obci obvyklým způsobem, pak zpravidla vůbec nebude možné hovořit o splnění zákonem stanoveného požadavku veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, což ve svém důsledku znamená, že takové „zasedání" nebude možno považovat za zasedání tohoto orgánu obce a „usnesení" na něm přijatá za právně relevantní rozhodnutí zastupitelstva obce (usnesení zastupitelstva obce lze přijímat pouze na řádně svolaném a veřejně konaném zasedání). Naproti tomu pokud sice nedošlo ke zveřejnění informace podle § 93 odst. 1, avšak požadavek veřejnosti byl dostatečně zabezpečen jiným způsobem, např. informováním občanů místním rozhlasem, zveřejněním informace v místním tisku nebo na informačních tabulích obce, nedošlo k vyloučení veřejnosti ze zasedání zastupitelstva obce, a proto takové pochybení nebude mít na existenci či zákonnost usnesení přijatých na tomto zasedání vliv." 

Začátek počítání této lhůty by se mohl řídit obecnými pravidly pro počítání lhůt dle správního řádu, to znamená, že mezi datem vyvěšení oznámení a konáním zastupitelstva by mělo uplynout sedm dní, tedy pokud se koná zastupitelstvo 28. ledna, mělo se vyvěsit oznámení 20. ledna. Uvádí to zmíněné stanovsiko MV: "je nutné, aby tato informace byla na úřední desce zveřejněna po celých 7 kalendářních dnů předcházejících dni, ve kterém se konalo příslušné zasedání zastupitelstva obce."

         

                                     

 
English Čeština