Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zveřejnění záměru prodeje obecního majetku

OTÁZKA: Ráda bych se zeptala, jak postupovat, pokud zastupitelstvo odhlasovalo usnesení o záměru prodeje budovy v majetku města a nedošlo k uveřejnění tohoto záměru? Jaká je zákonná lhůta na toto zveřejnění od konání zastupitelstva? Jedná se o budovu v havarijním stavu, na jejíž rekonstrukci nemá obec finanční prostředky. V minulosti byl na ni vydán demoliční výměr, který byl později zastupitelstvem zrušen. Z důvodu stavu budovy zastupitelstvo uvažuje o prodeji za symbolickou cenu 1 kč. Je vhodná argumentace, že je potřeba nechat zpracovat odhad ceny budovy z důvodu zrušení původního návrhu na záměr prodeje objektu?

 

ODPOVĚĎ: Pokud by nedošlo k uveřejnění, pak by byl prodej neplatný od počátku: 

citace:

§ 39 

(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a) platného ke dni zveřejnění záměru.

Zákonná lhůta není stanovena od okamžiku, kdy obec tento záměr pojala (zde hlasováním zastupitelstva, jinde třeba rozhodnutím vedoucího odboru správy majetku), ale naopak před okamžikem, kdy by k prodeji (tedy k uzavření smlouvy) došlo. Jinými slovy - pokud zastupitelstvo rozhodlo o ZÁMĚRU nemovitost prodat, pak tento prodej nebude možné realizovat, pokud nebude alespoň 15 dní před prodejem zveřejněn. Kdy dojde k prodeji, a od kdy tedy záměr bude muset být zveřejněn, je však operativním rozhodnutím exekutivních orgánů obce (rady, příslušného odboru). 

Samotný prodej nemovitosti musí být schválen zastupitelstvem, takže přinejmenším 15 dní před jednáním zastupitelstva, na kterém by byl tento prodej schválen, musí být záměr zveřejněn. 

Zveřejněním se myslí vyvěšení na úřední desce (fyzické a zároveň elektronické), zveřejnění zároveň musí být potvrzeno právní doložkou 

citace:

§ 41 

(1) Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.

 

Za pozornost stojí ještě toto ustanovení zákona o obcích: 

citace:

§ 39 

(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

 

         

                                     

 
English Čeština