Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie Zavřeno - Otevřenost rozhodování

Účast na rozhodování (např. místní referendum, projednání důležitých rozhodnutí s veřejností, střet zájmů)

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1. - Brno
Nominace č. 2. - Celní úřad Svitavy a Celní ředitelství Hradec Králové
Nominace č. 3. - Činěves
Nominace č. 4. - Desná
Nominace č. 5. - Králův Dvůr
Nominace č. 6. - Pavlovice u Kojetína
Nominace č. 7. - Praha 13
Nominace č. 8. - Praha 4
Nominace č. 9. - Praha 6
Nominace č. 10. - Praha 7
Nominace č. 11. - Praha 7
Nominace č. 12. - Ralsko
Nominace č. 13. - Strašice
Nominace č. 14. - Úřad pro ochranu osobních údajů
Nominace č. 15. - Vláda České republiky
Nominace č. 16. - Zlobice

 

Nominace Ceny veřejnosti 2012 - kategorie Zavřeno - Otevřenost rozhodování

Nominace č. 1 – Brno

Rada města Brna (ODS a ČSSD) vyloučila z možnosti ucházet se o dotace ty subjekty, které vedou s městem soudní spor (např. kvůli tomu, že město odmítá vydat informaci).

Konkrétní čin:
Rada města Brna schválila nové podmínky pro přidělování dotací na podporu projektů ekologické výchovy. V nich vyloučila možnost ucházet se o dotace v případě, že "žadatel se statutárním městem Brnem nebo jím zřízenými právnickými osobami, kde je statutární město Brno v obchodním rejstříku jako jejich zřizovatel, společník nebo akcionář, vede soudní spor". Ministerstvo vnitra označilo postup Brna za protiústavní (rozpor s čl. 1 Ústavy ČR a Čl. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod). Požadovalo po Brnu podmínky pro přidělování dotaci změnit (dát do souladu s Ústavou), Rada města Brna na nedávném zasedání sice podmínky změnila (vedení soudního sporu už automaticky nevylučuje žadatele z možnosti se o dotaci ucházet), ale nadále se tato informace požaduje jako podklad pro rozhodnutí. Diskriminace za uplatnění práv vůči městu tedy pokračuje.

Hodnocení organizátora:
Jeden z nejkřiklavějších pokusů o potlačení práva na informace (a dalších práv). Protiústavní finanční vynucování nekritizovatelnosti města ("držhubné"). Vysvětlení, že opatření mělo mířit na dlužníky, je nedůvěryhodné, úmysl znemožnit občanskou kontrolu je zjevný.

www stránky: http://www.brno.cz/správa-města/volené-organy-města/rada-města-Brna/členové-rady-města-Brna/

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Celní úřad Svitavy a Celní ředitelství Hradec Králové

Celní úřad Svitavy odmítl poskytnout informace o svých nezákonných rozhodnutích, neb je neeviduje. NSS však rozhodl, že je povinen je evidovat a tedy na základě žádosti vytvořit a poskytnout.

Konkrétní čin:
Celní úřad Svitavy odmítl poskytnout informace o množství a charakteru nezákonných správních rozhodnutí, která vydal, konkrétně o nezákonně uložených pokutách a nezákonně vyměřených daních, o úředních osobách, odpovědných za nezákonné rozhodování, a informace o částkách cel a daní, které se měly vyměřit a nečinností celního úřadu vyměřeny nebyly. Důvodem odmítnutí bylo, že by se jednalo o vytváření nových informací (vyhledání, analýza a zpracování informací do požadované sestavy). CÚ prý nedisponují evidencemi, které by takové informace obsahovaly, mají pouze zdrojové informace. Krajský soud uznal argumentaci celních orgánů. Nejvyšší správní soud však rozhodl, že celní úřad je povinen vést dle celního zákona (§ 5 zák. č. 185/2004 Sb.)  evidence, nezbytné pro řádnou činnost. Přehled o nezákonných rozhodnutích je pro činnost zcela nutný. Podivil se, jak mohou celní úřady plnit své úkoly bez takové evidence. Soud tedy je povinen celnímu úřadu poskytnutí (a tedy i vytvoření) informací nařídit.

Hodnocení organizátora:
Významný případ nepochopení, že otevřenost má i silný pozitivní dopad do vlastní organizace úřadu. Úřad je samozřejmě zaskočený a nehodlá rozsudky respektovat, tvrdí, že prostě ty informace neumí snadno sestavit. NSS však řekl, že je nemusí sestavit PŘESNĚ TAK, jak žádal žadatel, ale nějak je mít musí (jinak by fakticky nic neřídil) a má žadatele informovat o tom, jak je má a nabídnout je.

www stránky: http://www.celnisprava.cz/cz/crhradeckralove/Stranky/celní-úřad-svitavy.aspx

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Činěves

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků bez uveřejnění záměru, bez oznámení bodu v pozvánce. Jeden pozemek koupila místostarostka, když hlasovala pro. (Po upozornění a šetření policie  revokováno a napraveno)

Konkrétní čin:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej několika pozemků, aniž by nejdříve schválilo záměr o prodeji, což dříve vždy dělalo. Prodej pozemků nebyl ani uveden na pozvánce. Nebyl ani schválen jako přidaný bod jednání , byl skrytý pod bodem Různé. Jeden pozemek (103m2 v centru obce, stavební parcela) kupovala místostarostka. Ta hlasovala ve svůj prospěch. V zápisu není uvedeno nic o střetu zájmu. Následné zastupitelstvo po upozornění občana a šetření policie usnesení revokovalo a na dalším jednání se teprve řádně usneslo na záměru prodeje.

Hodnocení organizátora:
Prodej bez vyhlášení záměru (ze zákona by však proto byl neplatný) a skrytě zařazený vyvolává velké podezření z pokusu o podvod. Zároveň nutno konstatovat, že zápisy z jednání zastupitelstva jsou až neuvěřitelně obsažné a otevřené.

www stránky: http://www.cineves.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Desná

Starosta změnil pořádání besedy zastupitelů s občany tak, aby se o ní nedozvěděli ostatní - zejména opoziční - zastupitelé.

Konkrétní čin:
město Desná pravidelně pořádalo veřejnou besedu zastupitelů s občany před jednáním ZM. Došlo ke změně – beseda se pořádá jindy, a konání první starosta  Pieter neoznámil ostatním zastupitelům  (neobdrželi ani pozvánku, ani informaci mailem anebo SMS zprávu, i když se tyto způsoby komunikace u nás běžně používají), a dostavil se jen se dvěma zastupiteli své volební strany.  Jednoduchý způsob, jak se zviditelnit a ostatní členy zastupitelstva v očích občanů "vymazat". Když jsem si stěžovala (jsem zastupitelka), bylo mi řečeno, že nejsme malé děti, máme číst noviny, vývěsky, sledovat pravidelně web města a besedy si organizovat sami.

Hodnocení organizátora:
S ohledem na tamní tradici besed s účastí všech, i pozičních zastupitelů, by starosta měl při změně organizace zajistit jejich pozvání. Pořádání besed je formou šíření informací, na kterou by též měla dopadat pravidla objektivity a vyváženosti.

www stránky: http://www.mesto-desna.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Králův Dvůr

Starosta při řízení jednání nenechá vyjádřit zastupitele, v rozporu s jednacím řádem, který také upírá možnost řádně projednat body.

Konkrétní čin:
Jednací řád zastupitelstva omezuje možnost zastupitelů řádně projednat záležitosti, protože umožňuje k věci vystoupit jen dvakrát po 5 minutách. Navíc předsedající (starosta) reálně umožňuje jen necelé dvě minuty projevu, poté řečníka "usekává". Za „hovořit dvakrát“ počítá i jakýkoliv jednoslovný dotaz v rámci diskuse, načež oznámí: „hovořil jste již dvakrát“.
Hodnocení organizátora:
Ze zvukového záznamu je patrný podivný styl řízení jednání starostou. Utlouká zastupitele chrlením argumentů (ve stylu "jste hloupý a nerozumíte tomu"), ale nedá prostor pro diskusi a položení doplňujících dotazů či protiargumentů. Jde o specifickou nepříliš obvyklou formu snížení otevřenosti rozhodování omezení diskuse.

www stránky: http://www.kraluv-dvur.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Pavlovice u Kojetína

Vedení obce nezveřejňuje zápisy z veřejných zasedání jako do r. 2008, pouze usnesení. Z nich se občané nedozvědí, proč bylo to či ono rozhodnutí přijato, ani kdo byl přítomný. Snižuje se tak informovanost lidí.

Konkrétní čin:
Minulé volební období bylo běžné zveřejňovat na úřední desce zápisy z veřejných zasedání, nyní je vedení obce nevyvěšuje. Zveřejňuje pouze usnesení, ze kterých se občané nedovědí, z jakých důvodů bylo to či ono rozhodnutí přijato, není patro ani kdo se jednání zúčastnil.

Hodnocení organizátora:
Nezveřejnění zápisů (které není povinné) snižuje informovanosti, na druhé straně se např. zveřejňuje zpráva o přezkoumání hospodaření krajským úřadem, dokumenty k investicím nebo závěrečný účet.

www stránky: http://www.pavlovice.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Praha 13

Praha 13 odmítá zveřejnit zápisy z jednání komisí rady na internetu, prý by to bylo neefektivní a kontraproduktivní.

Konkrétní čin:
Městská část Praha 13 má 5 výborů zastupitelstva a většinu poradních orgánů tvoří komise rady (10), jejichž jednání je neveřejné. Opozice je členy jen některých. Veřejnost nebyla do komisí připuštěna vůbec. Žádost zastupitelky Drhové v interpelaci (září 2011) o zveřejnění zápisů z komisí rady na internetu s cílem zlepšit otevřenost radnice byla zamítnuta starostou Vodrážkou takto: „...jednání rady jsou neveřejná. MČ zveřejňuje pouze usnesení rady a nemá povinnost zveřejňovat zápisy z komisí rady. Komise jsou pouze poradním a nikoli exekutivním orgánem rady, její rozhodnutí jsou pouhá doporučení... Z tohoto důvodu by mohlo být zveřejnění zápisů z jednání komise rady neefektivní dokonce i kontraproduktivní. Zveřejnění zápisů, vzhledem k jejich počtu, by znamenalo i další administrativní zátěž.“

Hodnocení organizátora:
Zveřejňování zápisů komisí rady na internetu je běžnou praxí třeba na Praze 5, Praze 6 a mnoha dalších městech a obcích. V komisích se často konstituují základy výsledného rozhodnutí. Smysl komisí je zapojit do rozhodování širší veřejnost. MČ P 13 tak bezdůvodně a nelogicky odmítá otevřenost svého rozhodování.

www stránky: http://www.praha13.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Praha 4

Vytrvale odmítá poskytnout svá vlastní rozhodnutí, ignoruje i pravomocný rozsudek správního soudu.

Konkrétní čin:
Stavební úřad jsme žádali o několik dokumentů z jeho činnosti (rozhodnutí která sám vydal), avšak vytrvale vzdoroval, odmítal dokonce předložit opravné prostředky nadřízenému správnímu orgánu. (Při vyřizování stížností selhal i nadřízený magistrát a nakonec ve věci musel rozhodnout správní soud). Ani rozhodnutí soudu úřad nerespektoval, proto nařízena exekuce

Hodnocení organizátora:
bez dalšího hodnocení

www stránky: http://www.praha4.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Praha 6

Radnice utajuje seznam volných obecních bytů na Praze 6.

Konkrétní čin:
Komise pro bytovou politiku na P6 odmítla návrh svého člena zveřejnit seznam volných obecních bytů. Členům komise rozdala předsedkyně seznam pouze v tištěné podobě. Dotaz, zda lze obdržet seznam elektronicky, vyvolal vlnu dotazů, na co to chce.

Hodnocení organizátora:
Komise nemá oprávnění rozhodovat o veřejnosti materiálu. Ten je dle InfZ každému přístupný. Případ sám o sobě není až tak zajímavý. Zajímavé je spíše to, že se to může stát na radnici Prahy 6, která se dříve snažila o otevřenost. Alarmující příklad, že dosažené standardy ve zveřejňování informací nejsou věčné a je třeba je neustále znovu prosazovat.

www stránky: http://www.praha6.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Praha 7

Zastupitelé za ODS, ČSSD a KSČM odmítli, pro údajně špatné otázky, vyhlásit místní referendum, které mělo rozhodnout o finančním limitu na pořízení radnice a o architektonické soutěži

Konkrétní čin:
Na základě 10 % podpisů občanů byl podán návrh místního referenda se čtyřmi otázkami 1. zda souhlasí, aby Praha 7 pořídila radnici za vyšší částku než 500 milionů korun, 2. zda požadují architektonickou soutěž, 3. zda požadují zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách, 4. zda požadují, aby výběr řešení sídla Úřadu se řídil hodnotícími kritérii ekonomické výhodnosti a dopravní dostupnosti. Zastupitelstvo na základě negativních posudků MV a právní kanceláře označilo otázky za nesprávně formulované a referendum nevyhlásilo. Problém spočívá v tom, že k budoucím rozhodnutím, pokud jsou složitější (o nichž má rozhodnout referendum) reálně nelze konstruovat ne-složitou otázku, a tudíž lze referendum vždy odmítnout. Přitom z otázek je zjevný smysl případného rozhodnutí. Ze čtyř otázek bylo jistě možné vyhlásit alespoň některé.

Hodnocení organizátora:
Soud potvrdil rozhodnutí zastupitelstva. Čeká se na výsledek kasační stížnosti u NSS. Jde o zcela hraniční případ. Je velmi obtížné v tomto případě najít porušení práva či dobré praxe. Zároveň je ale zjevné, že jednak posudky přehánějí v „neschopnosti“ vyložit použité pojmy otázek souladně s právem, a jednak – a to je důležité – by při určité míře analytické přísnosti a právního formalismu nebylo prakticky možné položit v referendu žádnou otázku k věcem, které jsou složité. Nelze uchopit budoucí složité skutečnosti do slov otázky tak jednoznačně, aby byla vyvrácena jakákoliv pochybnost.
Za porušení práva a dobré praxe lze považovat to, že zastupitelstvo nebylo schopno „prokouknout“ určitou mystifikaci v posudcích (přehnaný právní formalismus), nebylo schopno se povznést nad tyto pseudo-analytické závěry, a překlenout problém na základě jasného smyslu otázek. Mohlo vyhlásit alespoň některé otázky.

www stránky: http://www.praha7.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Praha 7

Losovačka veřejných zakázek probíhá 150 km od sídla MČ. Zastupitelům se tak znemožňuje účastnit se losování kvůli kontrole.

Konkrétní čin:
Rada MČ Praha 7 zadala realizaci výběrových řízení (konkrétně rekonstrukce mateřské školy) firmě z Českých Budějovic. "Losovačka" tak proběhla 150 km od sídla MČ, člence zastupitelstva, která se chtěl kontrolně účastnit, to bylo znemožněno, navíc jí odpovědný radní zatajil termín losování.

Hodnocení organizátora:
Mimořádně korupčně nebezpečný postup, likvidace kontrolní funkce zastupitelstva.

www stránky: http://www.praha7.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 12 – Ralsko

Starosta se neúčastnil valné hromady společnosti, kde má město 10%, řekl, že se o ní dozvěděl pozdě, přitom však převzal pozvánku s předstihem.

Konkrétní čin:        
Starosta s velkým předstihem převzal pozvánku na valnou hromadu společnosti, kde má město 10% a která má stamilionový dluh. VH se ale nezúčastnil a na zastupitelstvu to pak vysvětloval tím, že se o termínu dozvěděl na poslední chvíli, a jelikož právě jednala rada města, nemohl se VH zúčastnit. To však není pravda, Rada ten den nejednala, o termínu byl zpraven včas. Není jasné, zda úmyslně či neúmyslně způsobil městu problémy neúčastí a zda úmyslně či neúmyslně zastupitelům lhal.

Hodnocení organizátora:
Případ lhaní či "žehlení" pomocí zjevné nepravdy je zvláštní a de facto je též poškozením otevřenosti rozhodování, když starosta podává členům zastupitelstva nepravdivé informace, potažmo o svém selhání.

www stránky: http://mestoralsko.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 13 – Strašice

Obec výrazně zredukovala obsažnost zápisů z jednání zastupitelstva a cenzuruje v nich nepohodlné názory, i přes doporučení MV ČR, aby obsahovaly popis diskuse.

Konkrétní čin:
Ve volebním období 2006 - 2010 se pořizoval podrobný zápis z jednání zastupitelstva, byl každému přístupný zvukový záznam.  V tomto volebním období se forma zápisu výrazně redukovala, omezil se přístup ke zvukovému záznamu.  Odbor kontroly MV ČR poskytl doporučení, aby zápis byl podrobnější. Reakcí vedení obce však bylo, že rozprava je v zápisu zaznamenána pouze jako seznam hovořících, zcela chybí, o čem mluvili. Tím se porušuje i jednací řád ZO, požadující „“náměty návrhu“ a „diskusi“. Úvodní slovo starosty je však zaznamenáno.

Hodnocení organizátora:
Jde též o cenzuru jiných názorů, než má vedení obce.
Pod vlivem podání nominace do OxZ v lednu 2012 zápis začal občas zaznamenávat jednu nebo dvě věty, co zastupitel nebo občan v rozpravě řekli. Bohužel se sníženou možností rozpoznat, o co v jednání jde.

www stránky: http://www.strasice.eu

Přejít k hlasování

Nominace č. 14 – Úřad pro ochranu osobních údajů

Brání transparentnosti samospráv překrouceným výkladem ochrany osobních údajů a nepodloženými požadavky, aby úřady nezveřejňovaly záznamy z jednání (zejména zastupitelstev, ale i jiných)

Konkrétní čin:
ÚOOÚ v posledním roce rozeslal samosprávám chaotická a vzájemně rozporná neformální vyjádření, v nichž bez právního odůvodnění zakazoval zveřejňovat záznamy zastupitelstev. Zároveň ve svých rozhodnutích možnost záznamy zveřejňovat výslovně připustil a bez problémů registroval několik ohlášení zveřejňování na internetu. Rovněž doporučil MŽP nezveřejnit neupravený záznam z veřejného projednávání záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“ kvůli pasážím, "kde se zejména fyzické osoby (občané) představují." - a to navzdory tomu, že MŽP musí povinně zveřejnit z tohoto jednání protokol se seznamem všech přítomných.

Hodnocení organizátora:
ÚOOÚ vyvolal masovou vlnu strachu (či alibi), kdy obce přestaly záznamy pořizovat nebo je vymazaly nebo je anonymizují tak přehnaně, že o ničem nevypovídají. Přitom podrobný právní rozbor prokazuje, že záznamy lze zveřejňovat prakticky v plném rozsahu. Zpolitizovaný ÚOOÚ se tak stal ochráncem korupční scény a odpůrcem transparentnosti.
Názor k záznamu veřejného projednání záměru Temelína je mylný, nelogický a v rozporu se zákonem o vlivu na živ. prostředí, podle kterého se pořizuje „zápis obsahující zejména údaje o účasti“, „úplný těsnopisný nebo zvukový záznam,“ a „úřad je povinen zápis … zveřejnit na internetu.“ Je v rozporu i se Zákonem o ochraně osobních údajů, podle jehož  § 5 odst. 2 písm. f)  každý (vystupující) účastník veřejného projednání EIA je veřejně činný a jeho údaje se nechrání.

www stránky: http://uoou.cz/uoou.aspx

Přejít k hlasování

Nominace č. 15 – Vláda České republiky

Vláda ČR za to, že schválila teze novely Infozákona, která významně zhoršuje přístup k informacím, ačkoliv se zavázala k pravému opaku.

Konkrétní čin:
Vláda uložila v úkolu 1.15 Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím zlepšit přístup občanů k informacím. Úkolem bylo „identifikovat problémy“ spojené s protahováním přístupu k informacím a tím, že proces obrany před neoprávněným odepřením informací je  zdlouhavý  a  často  nevede  k žádnému  výsledku. Ministerstvo vnitra však problémy neidentifikovalo, ve skrytu a v rozporu se zadáním navrhlo řešit spíše problémy povinných subjektů. Podsunulo vládě bez veřejné diskuse sadu opatření, které přístup k informacím výrazně zhorší, což vláda nevědomky schválila 4. ledna 2012.  Čtyři neziskové organizace posoudily dopad navrhovaných změn a dospěly k závěru, že přístup zásadním způsobem zhorší. Proto ve vysvědčení za protikorupční politiku v této oblasti daly vládě nejhorší známku 5.

Hodnocení organizátora:
V nominaci se projevuje nefunkčnost státního aparátu, kdy vláda není schopna prosadit své  záměry, protože vyšší a střední management ministerstev je schopen její proklamované cíle destruovat a obrátit i k opačnému výsledku. Vyšší a střední úřednický stav je často ve střetu zájmů (upravuje legislativu dle svých osobních preferencí, např. neochoty zveřejnit své platy a odměny) a je schopný mimořádně obratné administrativní manipulace k prosazení skupinového zájmu proti záměru vlády.

www stránky: http://www.vlada.cz

Přejít k hlasování

Nominace č. 16 – Zlobice

Usnesení rady jsou  nekonkrétní (neuvádějí částky půjček či odměn). Kontrolní výbor při kontrole vyřízení žádostí o informace neřeší, že některé jsou vyřízeny chybně.

Konkrétní čin:
Rada obce přijímá usnesení, z nichž není patrný jejich obsah. Například: "schvaluje smluvní podmínky poskytnutí bezúročné návratné půjčky paní XY", nebo "schvaluje program zasedání zastupitelstva" nebo "schvaluje odměnu ředitelce MŠ" aniž by byly uvedeny výše odměny, podmínky půjčky, body programu jednání ZO či jakékoliv další podrobnosti.
Kontrolní výbor předložil Zastupitelstvu zprávu o poskytování informací , neshledal nedostatky. Přitom více žádostí bylo v době jednání výboru nesprávně vyřízeno, včetně zrušení nadřízeným krajem.  Kontrolnímu výboru byla předložena pouze ta rozhodnutí nadřízeného, která potvrzují postup OÚ Zlobice. Nebyla předložena ani rozhodnutí, která starostce vytýkají, jakým způsobem na žádosti reagovala (například místo rozhodnutí přípis).

Hodnocení organizátora:
Zápisy rady jsou základem pro kontrolu rady ze strany zastupitelů. Proto jsou přístupné členům zastupitelstva (včetně osobních údajů). Bezobsažnost zápisu zcela ochromuje možnost kontroly a likviduje odpovědnost rady. Přijatá usnesení snad ani nemohou mít právní závaznost a je možné, že výdaje na jejich základě učiněné by nemusely projít auditem.

www stránky: http://zlobice-bojanovice.cz

Přejít k hlasování

 


Hlasování - Cena veřejnosti 2012 - kategorie Zavřeno - Otevřenost rozhodování

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2012 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2012 v kategorii Zavřeno - Otevřenost rozhodování
Nominace č. 1. - Brno
Nominace č. 2. - Celní úřad Svitavy a Celní ředitelství Hradec Králové
Nominace č. 3. - Činěves
Nominace č. 4. - Desná
Nominace č. 5. - Králův Dvůr
Nominace č. 6. - Pavlovice u Kojetína
Nominace č. 7. - Praha 13
Nominace č. 8. - Praha 4
Nominace č. 9. - Praha 6
Nominace č. 10. - Praha 7 - referendum
Nominace č. 11. - Praha 7 - losovačka 150 km
Nominace č. 12. - Ralsko
Nominace č. 13. - Strašice
Nominace č. 14. - Úřad pro ochranu osobních údajů
Nominace č. 15. - Vláda České republiky
Nominace č. 16. - Zlobice

         

                                     

 
English Čeština