Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie OTEVŘENO

Kategorie Otevřeno

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1 - Nejvyšší správní soud ČR
Nominace č. 2 - Ministerstvo spravedlnosti ČR
Nominace č. 3 - Tišnov
Nominace č. 4 - Jihomoravský kraj (Krajský úřad, odbor kontrolní a právní)
Nominace č. 5 - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Nominace č. 6 - Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
Nominace č. 7 - Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Nominace č. 8 - Ministr dopravy ČR
Nominace č. 9 - Benešov
Nominace č. 10 - Nové Město na Moravě
Nominace č. 11 - Ústavní soud
Nominace č. 12 - Nejvyšší soud
Nominace č. 13 - Nejvyšší správní soud
Nominace č. 14 - Bystřice nad Pernštejnem
Nominace č. 15 - Krhanice
Nominace č. 16 - České Budějovice
Nominace č. 17 - Vrchní státní zastupitelství v Praze
Nominace č. 18 - Český Krumlov
Nominace č. 19 - Kolín
Nominace č. 20 - Opava
Nominace č. 21 - Praha 12
Nominace č. 22 - Psáry
Nominace č. 23 - Psáry
Nominace č. 24 - Praha - Zbraslav
Nominace č. 25 - Liberecký kraj
Nominace č. 26 - Praha Letňany

 

Nominace Ceny veřejnosti 2013 - kategorie Otevřeno

Nominace č. 1 – Nejvyšší správní soud ČR

Průlomový rozsudek NSS zpřístupnil informace o (ne)vymáhání uložených pokut

Konkrétní čin:
NSS řešil, zda lze odepřít žadateli informace o vymáhání uložených pokut obchodní společnosti ve stavebním řízení. Ty se totiž vymáhají podle daňového řádu, kde platí neveřejnost daňového řízení a výluka z poskytování informací o majetkových poměrech podle § 10 Infozákona. NSS však rozhodl, že sankce nevyjadřuje majetkové poměry osoby, naopak se jedná o splnění exekuční povinnosti ze strany povinného subjektu, o příjem veřejných prostředků do rozpočtu a zajištění přiměřené kontroly fungování státní správy ze strany veřejnosti. Proto je třeba informace poskytnout. NSS tak spolu s dalšími rozsudky zdůrazňuje aplikaci ústavních principů, posiluje demokracii a veřejnou kontrolu státní správy. Další rozsudky z roků 2012-13 zajišťují ochranu před nečinností v různých procesních situacích anebo ukládají poskytnout informace o odměnách vedoucích představitelů.

Hodnocení organizátora:
Průlomové rozhodnutí NSS odmítlo formalistický výklad. U žádostí o informace, zda byly uložené pokuty vymoženy, případně kdy a jak, rozhodování je zcela v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím; naopak není možné o pokutách uvažovat jako o daních ve smyslu legislativní zkratky platné výlučně pro daňový řád a jejich poskytnutí z tohoto důvodu odmítnout.

www stránky: http://www.nssoud.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo poskytlo seznam advokátů odsouzených za trestné činy a seznam probíhajících trestních stíhání advokátů.

Konkrétní čin:
30.11.2012 žadatel požadoval přehled o trestních stíháních advokátů. Ministerstvo spravedlnosti nejdříve uvádělo, že požadovanými informacemi vůbec nedisponuje a po stížnosti odmítnulo žádost v celém rozsahu. Po odvolání bylo rozhodnutí zrušeno. Ministr rozhodl, že je třeba odlišovat, které informace povinný subjekt má (je schopen je dohledat), a které je povinen mít ze zákona (příp. je povinen doplnit). U trestních řízení je třeba rozlišit probíhající a skončená řízení a vždy pečlivě zvážit, zda by skutečně mohl být zmařen účel trestního řízení. Pokud ne, je třeba informace poskytnout. U skončených řízení tedy nakonec byly informace poskytnuty v celém rozsahu (bez anonymizace) s tím, že advokát je veřejně činnou osobou (obdobně soudci, státní zástupci) a převládá zde jednoznačně zájem veřejnosti. Pro úplnost: Česká advokátní komora odmítla informace poskytnout, přestože je má také.

Hodnocení organizátora:
Osvícený přístup ministra spravedlnosti (P. Blažek).

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=%2023&j=33&helpsearch=1&page=1

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Tišnov

Město provozuje systém elektronických aukcí, zveřejňuje jejich vyhlášení, protokoly o soutěži a smlouvy s vítězem.

Konkrétní čin:
Město zveřejňuje veřejné zakázky pomocí odkazů na úřední věstník. Zveřejňuje také informace o realizovaných projektech. Zveřejňuje Zápisy z jednání rad včetně veškerých smluv a protokolů.

Hodnocení organizátora:
Jde o dobrou snahu, ale nápad není dotažen. Na stránce veřejných zakázek nic moc není. Aukce jsou nefunkční. Stránka s projekty města zobrazuje pouze již ukončené akce. Smlouvy a protokoly v rámci jednání rad jsou dostupné nepřehledně.

www stránky: http://www.tisnov-mesto.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Jihomoravský kraj (Krajský úřad, odbor kontrolní a právní)

Vynikající práce odb. kontrolního a právního KÚ JMK. Rychle vyřizuje stížnosti a odvolání, díky tomu je možné domoci se některých informací od obstruujícího MěÚ Dolní Kounice.

Konkrétní čin:
Vynikající práce odboru kontrolního a právního KÚ JMK v Brně. Jen díky tomu, že tento odbor v co nejkratším termínu naprosto precizně, zákonně, důsledně a bez zaujetí vyřizuje stížnosti a odvolání, je možné domoci se vydání některých informací z obstruujícího MěÚ Dolní Kounice. Ačkoliv ne všechny stížnosti byly vyřízeny ve prospěch žadatelů, bylo vždy naprosto evidentní, z jakého zákonného důvodu. Například v kauze tajení nákladů na zahraniční cesty opakovaně ruší obstrukční odmítání MěÚ Dolní Kounice a jasně ukládá informace poskytnout. Jindy, když starosta tvrdí, že žádané dokumenty nemá, mu na to neskočí, prokáží, že je musí mít a uloží je vydat. Přála bych si, aby více institucí takto pracovalo. Telefonicky nám pracovnice odboru radí, při nejasnostech vyhledávají soudní rozhodnutí, abychom si je mohli na internetu přečíst a podle nich se řídit. Komunikujeme téměř výhradně přes telefon, přesto jsou vždy ochotné a milé. Jsme rádi, že někdo poradí a netváří se při tom otráveně.

Hodnocení organizátora:
Významný přínos pro svobodu informací. Rozhodnutí rušící vadné postupy Dolních Kounic jsou kvalitně zpracovaná.

www stránky: http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Matfyz začal zveřejňovat dokumenty Akademického senátu na webu. Vedení též pravidelně zveřejňuje zápisy.

Konkrétní čin:
Dokumenty Akademického senátu MFF UK za posledních 10 zasedání jsou zveřejněny na webu. Nové vedení zvolené Akademickým senátem již cca rok zveřejňuje všechny zápisy na webových stránkách http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/dekan.htm. Přitom velká většina z ostatních vysokých škol ani nezveřejňuje téměř žádné povinně zveřejňované informace.

Hodnocení organizátora:
Významný posun k transparentnosti v prostředí vysokých škol, které si obvykle vůbec neuvědomují své postavení povinných subjektů a z toho plynoucí potřeby aktivního zveřejňování informací.

www stránky: http://www.mff.cuni.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Zrušil rozhodnutí JmK odmítnout žádost o smlouvu o pronájmu letiště Brno-Tuřany a dokumenty o rozvoji letiště. Upozornil kraj, že má být dle evropského práva v max. možné míře otevřený.

Konkrétní čin:
Požádali jsme o smlouvy mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s., včetně příloh a dodatků. JmK odmítl smlouvy poskytnout, prý jsou jako celek předmětem obchodního tajemství. Nadřízený orgán (MV) zrušilo rozhodnutí - smlouva je dvoustranným právním aktem, takže celý její obsah není obchodním tajemstvím jedné ze stran. Minimálně články týkající se předmětu nájmu, doby nájmu, výše nájemného nemohou definici obchodního tajemství naplňovat. JmK pak alespoň některé části smlouvy poskytl. Také jsme požádali o Pětiletý program rozvoje Letiště a Výhledovou studii. JmK odmítl poskytnout, prý informace vznikly bez použití veřejných prostředků (§11 odst. 2 písm. a InfZ), a Studie je kryta autorsky (§ 11 odst. 2 písm. c InfZ). MV zrušilo rozhodnutí a upozornilo, že JmK získal Pětileté programy na základě smlouvy, tudíž nejsou předané třetí osobou dobrovolně. Upozornilo, že JmK neodůvodnil Výhledové studie jako autorské dílo. JmK pak aspoň Pětiletý program poskytnul. MV významně pomohlo k poskytnutí informací.

Hodnocení organizátora:
MV - ODK se snaží vzdorovat obstrukčnímu vymýšlení nezákonných důvodů k odepírání dokumentů, významných pro veřejnou kontrolu rozsáhlého majetku.

www stránky: http://www.mvcr.cz/odk2/

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Uplatňuje princip, že pokud se jedná o zákonnou povinnost, musejí být řádně poskytnuty vždy úplné a správné informace (příp. je třeba je doplnit/opravit a poskytnout).

Konkrétní čin:
Správa vrchního státního zastupitelství nezveřejňuje správně výroční zprávu a poskytnuté informace. Nadřízené Nejvyšší státní zastupitelství (zcela správně) vychází z principu, že pokud žádost směřuje k poskytnutí informací, které mají ze zákona existovat (a mají být správné), pak je třeba vždy zjednat nápravu - informace doplnit/opravit a řádně poskytnout. Po dobu mnoha měsíců NSZ tak důsledně vydává příkazy či rozhodnutí o zrušení o odmítnutí a přispívá tak k řádnému plnění povinností ze strany podřízených orgánů (to kontrastuje např. s přístupem Ministerstva spravedlnosti, které obdobné stížnosti buď zcela ignoruje nebo zamítá, s vědomím, že není soudní moci/ochrany, která by jej přiměla k jakékoli věcné nápravě situace). 

Hodnocení organizátora:
Spor spočívá v otázce, jak postupovat, když žádost "odhalí" dosud chybně či protiporávně neexistující či nezveřejněnou informaci. Zda pouze sdělit, že "neexistuje", anebo ji zpětně aktivně vytvořit (opravit) a teprve tak poskytnout. NSZ se tak přiklání k druhému postupu. Zvyšuje tak tlak na kvalitu výkonu veřejné správy.

www stránky: http://www.nsz.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Ministr dopravy ČR

Uplaňování principu, že pokud se jedná o zákonnou povinnost tak musejí být řádně poskytnuty vždy úplné a správné informace (příp. je třeba je doplnit/opravit a poskytnout).

Konkrétní čin:
Tři různí ministři dopravy za sebou vytrvale vydávají příkazy k nápravě v oblasti zveřejňování výroční zprávy a poskytnutých informací. Žádost směřovala k nedostatkům ve zveřejňování výroční zprávy ministerstva, ve zveřejňování poskytnutých informací a přehledu řízení u správního soudu. Ministr správně vycházel z principu, že pokud žádost směřuje k poskytnutí informací, které mají ze zákona existovat (a mají být správné), pak je třeba vždy zjednat nápravu - informace doplnit/opravit a řádně poskytnout. Po dobu mnoha měsíců ministr tak důsledně vydává příkazy (3x +2x) a přispívá tak k řádnému plnění povinností ze strany podřízeného orgánu. Tento postup kontrastuje např. s přístupem Ministerstva spravedlnosti, které obdobné stížnosti buď zcela ignoruje nebo zamítá, s vědomím, že není soudní moci/ochrany, která by jej přiměla k jakékoli věcné nápravě situace.

Hodnocení organizátora:
Spor spočívá v otázce, jak postupovat, když žádost "odhalí" dosud chybně či protiporávně neexistující či nezveřejněnou informaci. Zda pouze sdělit, že "neexistuje", anebo ji zpětně aktivně vytvořit (opravit) a teprve tak poskytnout. MD se tak přiklání k druhému postupu. Zvyšuje tak tlak na kvalitu výkonu veřejné správy.

www stránky: http://www.mdcr.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Benešov

Příkladné poskytování informací o platech a odměnách, které mnohé jiné úřady odepírají.

Konkrétní čin:
Poté, kdy úřad musel na základě exekuce poskytnout informace o platech a odměnách tří úředníků, došlo k obratu a informace jsou poskytovány bezchybně a rychle. 28. 1. 2013 jsem požádal dne o poskytnutí platů a odměn několika dalších úředníků a plnohodnotnou odpověď jsem obdržel dne 8. 2. 2013. Další žádostí ze dne 29. 1. 2013 jsem požadoval kopie smluv ohledně pronájmu městského majetku jako reklamní ploch před senátními a krajskými volbami, kde opět vše poskytnuto a bez zpoplatnění, přestože se jednalo cca o 60 stránek. Následně povinný v souladu s § 5 InfZ vše zveřejnil na svých stránkách v rubrice - Městský úřad - povinně zveřejňované informace - poskytnuté informace v roce 2013.

Hodnocení organizátora:
Benešov poskytuje významný dobrý příklad, prokazující navíc, že poskytnutí informací dotčené úředníky nepoškozuje, nevyvolává závist a nenávist, jak uvádí např. obstruující Kladno a Praha.

www stránky: http://www.benesov-city.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Nové Město na Moravě

Zatím pravděpodobně nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v ČR, který ukazuje, že i menší město může veřejnosti prezentovat své hospodaření precizně a zcela srozumitelně.

Konkrétní čin:
Zatím pravděpodobně nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v Ceské republice. Je rozčleněn podle oblastí, jde do naprostých detailů (u již proběhlých a zaúčtovaných operací zobrazuje i čísla faktur a popis), přehledně prezentuje navýšení nebo ponížení položek vůči plánovanému rozpočtu i skutečné čerpání (sloupky v tabulce: schválený rozpočet, upravený rozpočet, skutečnost). Z jednotlivých oblastí je možné přímo překliknout na databázi veřejných zakázek v této oblasti proběhnuvších. Na úvodní stránce speciálně zvýrazňuje velké investice a opravy. Taktéž vizualizuje příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu a aktuální stav čerpání. http://rozpocet.nmnm.cz/ Chybí snad jen nápověda pro ekonomicky nevzdělaného návštěvníka či pro návštěvníka, který se chce jednodušeji seznámit s funkcemi rozpočtu a pochopit jejich provázanost.

Hodnocení organizátora:
Fascinující úroveň transparentnosti a jejího technického zvládnutí. Laicky srozumitelný postup, umožňující vysledovat každý výdaj až do detailu (např. konkrétní faktury). Nutno vidět!!!

www stránky: http://www.nmnm.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Ústavní soud

Povinný subjekt okamžitě poskytl informace o platech ústavních soudců a užívání majektu.

Konkrétní čin:
Ústavní soud jsem požádal o poskytnutí informací o platech a užívání majetku soudci ÚS. Za dva dny zaslal plnohodnotnou odpověď se všemi požadovanými informacemi.

Hodnocení organizátora:
Ukázkový příklad aplikace Infozákona, ocenitelná je zejména rychlost a elektronické poskytnutí.

www stránky: http://www.usoud.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 12 – Nejvyšší soud

Povinný subjekt bez jakýchkoliv obstrukcí poskytl informace o platech soudců.

Konkrétní čin:
Povinný subjekt jsem požádal o poskytnutí jmen, příjmení a platů soudců, kteří rozhodovali o třech jiných ,,výtečnících" - Tluchoř, Fuksa a Šnajdr. Povinný bez jakýchkoliv obstrukcí požadované informace ihned poskytl.

Hodnocení organizátora:
Ukázkový příklad aplikace Infozákona, ocenitelná je zejména rychlost a elektronické poskytnutí.

www stránky: http://www.nsoud.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 13 – Nejvyšší správní soud

Významné rozsudky potvrdily právo na informace o platech a právo podat žádost i obyčejným e-mailem.

Konkrétní čin:
NSS jednoznačně potvrdil právo na informace o platech a odměnách v případě tajemnice a vedoucích odborů městského úřadu, dovodil, že již zákonodárce udělal test potřebnosti a stanovil, co lze poskytnout ( § 8b InfZ). Další rozsudek potvrdil, že žádost o informace lze podat e-mailem bez zaručeného el. podpisu. Do této doby neexistovala sjednocená judikatura k této věci a povinné subjekty obstruovaly.

Hodnocení organizátora:
Další významný příspěvek NSS k právu na informace. Konzistentní stabilizace judikatury k otázce informací o platech a odměnách.

www stránky: http://www.nssoud.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 14 – Bystřice nad Pernštejnem

Povinný poskytl informace žádané telefonicky okamžitě.

Konkrétní čin:
Dne 28. 8. 2013 jsem telefonicky kontaktoval starostu města Bystřice nad Perštejnem s dotazem na právní spor města s ŘSD, kde jsem požadoval č.j rozsudků v této věci s tím, že o samotné rozsudky požádám příslušné soudy, k mému údivu sám starosta Ing. Karel Pačiska nabídl, že mi zašle rozsudky oskenované na můj e-mail, následně cca za hodinu po telefonátu jsem obdržel oba rozsudky bez jakéhokoliv začernění e-mailem. Za svou praxi jsem se s takovou opravdovou ochotou doposud nesetkal, vždy jsem byl odmítnut s tím, že musím žádost zaslat elektronicky atd. a většinou ještě dále následovaly obstrukce.

Hodnocení organizátora:
Skvělý příklad otevřenosti a vstřícnosti veřejného funkcionáře.

www stránky: http://www.bystricenp.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 15 – Krhanice

Informace se poskytují ústně, vývěskou, SMS.

Konkrétní čin:
Vřelý vztah mezi občany a úřadem.Vládne tu zdravý selský a lidský rozum. Starosta Papoušek poskytuje informace ústně, vývěskou na vebu, sám jezdí na kole, dům od domu a dává informace do schránek. O akcích o veškerém dění informuje sms zprávou. Např. po povodních oznámení, kontroly vody, i v neděli.

Hodnocení organizátora:
U této nominace se s ohledem na její specifičnost i osobu, která ji podala, nepodařilo provést ověření. Přesto vypadá důvěryhodně a bylo nám líto ji vyřadit. Zároveň však lze zjistit na webu obce, že před 3 roky se přestala zveřejňovat usnesení zastupitelstva, což nesvědčí o dobré péči o informování občanů.

www stránky: http://www.obeckrhanice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 16 – České Budějovice

1/ zveřejňování smluv na městském webu (jako jediné krajské město)
2/ rodné listy veřejných zakázek
3/ aktivní profil radnice na facebooku
4/ územní komise při radě města tvořené samotnými občany.

Konkrétní čin:
České Budějovice pěstují VŠEOBECNOU OTEVŘENOST, která se projevuje zejména
* zveřejňováním všech (přehledně strukturovaných) smluv na webu města; České Budějovice byly prvním statutárním městem, které přehlednou aplikaci nabídly,
* snahou zapojit aktivní občany do rozhodování o plánech radnice; ať už formou
- tradiční (územní komise; studentský parlament tvořený zástupci všech budějovických středních škol; seniorský senát) či
- netradiční na sociálních sítích (radniční profil www.facebook.com/radnice neslouží pouze jako výkladní skříň magistrátních úspěchů nebo pro pozvánky na kulturní akce; byl založen jako otevřená platforma, kam lidé píšou své podněty a radnice na ně reaguje, reaguje také na nejrůznější fámy, které se městem šíří) a na webu města (letos zavedený projekt internetových interpelací),
* informováním o investičních záměrech radnice, ale i soukromých developerů na území města s vyznačením v mapě

Hodnocení organizátora:
Zveřejňování smluv a aktivní informování o budoucích či připravovaných záměrech představují špičku otevřenosti a nabídky zapojení veřejnosti do kontroly a rozhodování.

www stránky: http://www.c-budejovice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 17 – Vrchní státní zastupitelství v Praze

Dobrovolné zveřejnění platů vedoucích zaměstnanců úřadu.

Konkrétní čin:
Vrchní státní zástupkyně rozhodla zveřejnit platy vedoucích (i řadových) zaměstnanců úřadu.

Hodnocení organizátora:
VSZ zveřejnilo i platy řadových zaměstnanců. Odůvodnilo to jednak povinností dle InfZ, jednak exponovanou pozicí NSZ, u kterého hranice ochrany i u řadových zaměstnanců musí ustoupit.Jde o významný příspěvek k vnímání transparentnstoi a odpovědnosti ve veřejné správě.

www stránky: http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=205&j=215&k=2046

Přejít k hlasování

Nominace č. 18 – Český Krumlov

Internetová aplikace pro hlášení závad na městském majetku nebo veřejném prostranství.

Konkrétní čin:
Od 1.8.2013 město zřídilo na webu jednoduchý formulář, který umožňuje občanům ohlásit závadu na městském majetku nebo veřejném prostranství, například poškozený chodník.(http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/obcan_zavady.xml). V průměru jej použijí dva občané denně. Závady se zobrazují ihned, vzniká tak tlak na rychlé řešení. MÚ se snaží ohlašované vady rychle napravovat.

Hodnocení organizátora:
Zajímavá pokročilá aplikace umožňuje ohlašovat závady ve městě i sledovat postup jeho řešení. Obsahuje jak polohu v mapě, tak fotodokumentaci závady. Krumlov tak jako již mnoho jiných měst přešel na moderní systém komunikace s veřejností v této oblasti.

www stránky: http://www.ckrumlov.info

Přejít k hlasování

Nominace č. 19 – Kolín

Radnice sleduje, jaké problémy, tipy na zlepšení a řešení veřejného prostoru občané vkládají na www.lepsimisto.cz. Aktivně na ně reagují, řeší je a občanům veřejně odpovídají.

Konkrétní čin:
Radnice se rozhodla být otevřenějším a demokratičtějším úřadem. Využívá webu www.lepsimisto.cz. Vyčlenila zaměstnance, který hlídá, jaké podněty týkající se veřejného prostoru občané na stránky vloží, a předává je odpovědným lidem na úřadě. Ti se tipem na zlepšení zabývají a lidem veřejně odpovídají, informují je o průběhu řešení problémů, o komplikacích, mohou případně vysvětlit, co brání v uzavření kauzy. Občané tak nejen mají přístup k informacím, ale sami se také jednoduše podílí na vylepšování Kolína. Mohou také navrhovat, jak problém vyřešit, či hlasovat, s jakou prioritou by se jím radnice měla zabývat. Například tak město zajistilo nasvícení přechodu u dvou škol, vymalování průchodu, osazení lavičky, výměny dopravního zrcadla, rozšíření cyklostezky či opravu chodníku.

Hodnocení organizátora:
Využití externích informačních zdrojů pro správné řízení radnice a komunikaci s veřejností je moderním trendem, vyšším stupněm vývoje veřejné správy.

www stránky: http://www.mukolin.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 20 – Opava

Opava poskytuje bezplatný přístup k některým grafickým datům pro mapové služby.

Konkrétní čin:
Město Opava poskytuje bezplatný přístup ke grafickým datům prostřednictvím WMS služeb podle specifikace WMS Open Geospatial Consortium. Technické provedení webových mapových služeb je založeno na operačních systémech Windows a technologii ESRI, která respektuje standardy OGC. K tvorbě WMS služeb je využíván mapový server ArcGIS Server 10 a prostorová databáze ArcSDE 10. Vytvořené webové mapové služby poskytují data seskupené do jednotlivých témat. Aktuálně nabízí kontejnery na papír, kontejnery na plast, kontejnery na sklo.

Hodnocení organizátora:
Opava se v květnu 2013 zavázala uplatňovat princip Open data, ke dni soutěže však ještě nic nerealizovala. Alespoň zveřejňování mapových dat je slibným začátkem této snahy.

www stránky: http://www.opava-city.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 21 – Praha 12

Po změně vedení radnice v roce 2012 se zvýšila otevřenost. Dostupné jsou zvukové záznamy z průběhu zastupitelstva,zavedeny jsou pravidelné interpelace občanů,zveřejňují se přílohy usnesení rady.

Konkrétní čin:
Nová koalice na radnici od září 2012 zásadně zvýšila transparentnost: A) zveřejňuje zvukové záznamy zastupitelstva na webu. Změnila jednací řád tak, aby občané mohli od září 2012 vznášet své dotazy a připomínky vždy v 17 hodin. Zveřejňují se téměř všechny přílohy usnesení rady jako např. smlouvy, zápisy z otevírání obálek a hodnocení nabídek u malých zakázek nad 50 tisíc atd. což je změna proti roku 2011, kdy byla většina příloh neveřejná. B) Přijala směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu. Zveřejňují se všechny nad 50tisíc Kč. Přístupný je i archiv zakázek. Zveřejňují se i realizované objednávky do 50 tisíc. Příjemná je možnost zasílat informace o zakázkách v požadovaném časovém intervalu. Smlouvy s vybraným uchazečem i zápisy z výběru jsou veřejnou přílohou usnesení rady.

Hodnocení organizátora:
Kombinace opatření může výrazně zvýšit důvěru veřejnosti v rozhodování. Kombinuje se nabídka informací a organizační opatření k účasti veřejnosti.

www stránky: http://www.praha12.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 22 – Psáry

Úřad pravidelně zveřejňuje seznam vydaných faktur nad 20.000Kč s možností vyhledání všech faktur jednoho dodavatele a tedy možnosti dohledat podvody typu rozložení zakázky na více faktur.

Konkrétní čin:
Web obce obsahuje přehledný systém evidence přijatých faktur s vyznačením vazby na konkrétní výběrové řízení na adrese http://psary.cz/vz-faktury.

Hodnocení organizátora:
Zásadní, mimořádný a moderní přínos k transparentnosti. Zveřejňování faktur není obvyklé. Velmi prospěšná aplikace, umožňuje snadno najít všechny zakázky jednoho dodavatele, prokliknout na předmět, na objednací list a fakturu, uvádí zodpovědnou osobu a další údaje.

www stránky: http://psary.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 23 – Psáry

Uveřejňování všech podkladů pro jednání zastupitelstva obce 5 dní předem na webu.

Konkrétní čin:
Vedle pozvánky s body jednání se 5 dní předem uveřejňují veškeré podklady v rozsahu jako pro členy zastupitelstva. Kdo má zájem má možnost se připravit na zasedání stejně jako zastupitelé. Důležité je, že k dispozici je kompletní přehled informací včetně smluv, map a podobně. Adresa je například http://psary.cz/zastzastupitelstvo/4-zasedani-zastupitelstva-obce-psary.

Hodnocení organizátora:
Mimořádně přínosný prvek transparentnosti. Jen málo měst a obcí si troufne a dokáže předložit veřejnosti kompletní podklady pro jednání zastupitelstva předem. Občané tak mají mnohem větší možnost komunikovat se zastupiteli a obracet se na ně s náměty.

www stránky: http://psary.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 24 – Praha - Zbraslav

Zbraslavské noviny poskytují prostor všem, diskutovaná témata se avizují předem, kritické články nejsou vedením obce komentovány, navíc se noviny prodávají a obec je nedotuje.

Konkrétní čin:
Ve Zbraslavských novinách jsou občané vyzýváni, aby diskutovali k nastoleným tématům. Jsou tištěny i materiály, které kritizují představitele vedení obce - naposledy v srpnových 2013 na straně 14, jmenovitě starosta a předseda redakční rady, když ani jeden nevyužil možnost reagovat a mít poslední slovo. Noviny se prodávají, byť za 5 korun (a jsou i na internetu). Každý rok je v novinách vyúčtování, výsledkem je, že obec jejich tvorbu nijak nedotuje - (vyúčtování je v únorových na straně 3).

Hodnocení organizátora:
V periodiku sice není výrazná politická debata, ale nejspíše proto, že vážnější politické spory v městské části nejsou.

www stránky: http://www.mc-zbraslav.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 25 – Liberecký kraj

Jako první mezi kraji používá registr smluv, a dokazuje, že zveřejňování smluv stojí minimum času - desetitisícinu toho, co se na úřadě odpracuje.

Konkrétní čin:
V r. 2013 na portal.gov.cz vznikl veřejný registr smluv. Zuřila také bitva o to, zda není pro povinné subjekty příliš nákladné zveřejňovat všechny svoje smlouvy. Kritici zleva zprava generovali fantasmagorická čísla, jak zveřejňování smluv zatíží obce statisícovými náklady. Liberecký kraj ale začal všechny smlouvy zveřejňovat. Ověřil tak, že administrativní a tedy finanční náročnost se rovná faktické nule, na zveřejnění smluv v registru se vynaloží jedna desetitisícina času odpracovaného na úřadě. Tím Liberecký kraj vyvrátil, že transparentnost může mít negativní dopady na funkčnost povinných subjektů a ukázal, že pochybnosti, které šíří Svaz měst a obcí a podobné organizace, jen zakrývají neochotu k transparentnosti ze zištných důvodů.

Hodnocení organizátora:
Mimořádný průkopnický čin posunul představy o transparentnosti zásadním způsobem. Dosud zveřejňovalo smlouvy jen několik měst s mnohem menší agendou. Kraj přinesl důkaz o tom, že když se chce, tak to jde.

www stránky: http://www.kraj-lbc.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 26 – Praha Letňany

Na žádost poskytli a zveřejnili na webu platy a odměny tajemníka a vedoucích odborů ÚMČ.

Konkrétní čin:
Na žádost dle zák. č. z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) tajemník bez problémů poskytl přehled platových tříd a stupňů a výše roční odměny u sebe a vedoucích všech odborů od roku 2011, a nařízení vlády, ze kterého z tříd a stupňů plyne výše platu.

Hodnocení organizátora:
Příklad, že i "obyčejný úřad" může respektovat zákony, nepřidat se k trendu "vzpoury úředníků" proti právnímu státu.

www stránky: http://www.praha18.cz/

Přejít k hlasování

 Hlasování - Cena veřejnosti 2013 - kategorie Otevřeno

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2013 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2013 v kategorii Otevřeno
Nominace č. 1 - Nejvyšší správní soud ČR 1 %
Nominace č. 2 - Ministerstvo spravedlnosti ČR 0 %
Nominace č. 3 - Tišnov 2 %
Nominace č. 4 - Jihomoravský kraj (Krajský úřad, odbor kontrolní a právní) 5 %
Nominace č. 5 - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 0 %
Nominace č. 6 - Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 2 %
Nominace č. 7 - Nejvyšší státní zastupitelství ČR 0 %
Nominace č. 8 - Ministr dopravy ČR 0 %
Nominace č. 9 - Benešov 0 %
Nominace č. 10 - Nové Město na Moravě 35 %
Nominace č. 11 - Ústavní soud 0 %
Nominace č. 12 - Nejvyšší soud 0 %
Nominace č. 13 - Nejvyšší správní soud 0 %
Nominace č. 14 - Bystřice nad Pernštejnem 0 %
Nominace č. 15 - Krhanice 0 %
Nominace č. 16 - České Budějovice 1 %
Nominace č. 17 - Vrchní státní zastupitelství v Praze 0 %
Nominace č. 18 - Český Krumlov 2 %
Nominace č. 19 - Kolín 7 %
Nominace č. 20 - Opava 0 %
Nominace č. 21 - Praha 12 1 %
Nominace č. 22 - Psáry 4 %
Nominace č. 23 - Psáry 1 %
Nominace č. 24 - Praha - Zbraslav 1 %
Nominace č. 25 - Liberecký kraj 37 %
Nominace č. 26 - Praha Letňany 0 %
Celkový počet hlasů: 1873

         

                                     

 
English Čeština