Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Hlasování - kategorie ZAVŘENO - Účast na rozhodování

Kategorie Zavřeno - Účast na rozhodování

Seznam nominací s odkazem na jejich popis:

Nominace č. 1 - Semily
Nominace č. 2 - Cheb
Nominace č. 3 - Magistrát města Kladna
Nominace č. 4 - Český úřad zeměměřický a katastrální
Nominace č. 5 - Korolupy
Nominace č. 6 - Praha - Nebušice
Nominace č. 7 - Břeclav
Nominace č. 8 - Popůvky
Nominace č. 9 - Ústí nad Labem
Nominace č. 10 - Hajany
Nominace č. 11 - Šlapanice

 

Nominace Ceny veřejnosti 2013 - kategorie Zavřeno - Účast na rozhodování

Nominace č. 1 – Semily

Zastupitelstvo města v roce 2013 omezilo obsah záznamů z jednání zastupitelstva města. Neuvádí se stručný obsah příspěvků zastupitelů, jako dosud.

Konkrétní čin:
Od ledna 2013 neobsahuje zápis z jednání zastupitelstva záznam vystoupení zastupitelů a občanů k jednotlivým bodům jednání. Do konce roku 2012 tyto záznamy byly velmi podrobné a snadno dosažitelné. Na dotaz, proč se kompletní záznamy nepořizují, odpověděl starosta města, že respektuje návrh tajemníka úřadu, který tuto změnu navrhl. Tajemník změnu odůvodnil "podrobný zápis byl zpracováván i 6 pracovních dnů, nebylo možné dostát zákonné lhůtě pro jeho zveřejnění".

Hodnocení organizátora:
Praktický důvod by neměl být jediným hlediskem pro omezení rozsahu poskytovaných informací. Zápis může diskusi vyjadřovat i velmi stručně, což přispívá ke srozumitelnosti rozhodování.

www stránky: http://www.semily.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 2 – Cheb

Prodej pozemků určenému zájemci pro polyfunkční dům bez veřejného projednání.

Konkrétní čin:
Neochota k veřejnému projednání prodeje pozemků umístěných v centru města. Město neprojednalo s občany záměr výstavba polyfunkčního domu, který skrytě„stabilizovalo“ tím, že jej vložilo jako podmínku do nájemní smlouvy k pozemkům s vlastníkem dočasné stavby na pozemku (má se zlikvidovat do února 2014). Pozemky město nyní nabízí prodat bez veřejného projednání s vlastníky nemovitostí v těsném sousedství. Radnice tak jedná ve prospěch majitele stavby: nezveřejnila záměr prodeje na realitním webu města a v radničních listech, ale pouze na úřední desce v zákonné lhůtě 15-ti dnů, když obvykle zveřejňuje (i podle svého vnitřního předpisu) 30 dnů. Záměr byl zveřejněn do 12. 6. 2013, ale již pět dní předtím byl připraven materiál do Zastupitelstva pro prodej konkrétnímu zájemci – dosavadnímu nájemci. Město tak nepočítalo s tím, že se do záměru přihlásí i někdo jiný a polo-utajovaným prodejem neočekávalo připomínky občanů. Projednání prodeje zastupitelstvo města na nátlak občanů  20. 6. 2013 odložilo, prodej se připravuje bez veřejného projednání o využití území na září 2013.

Hodnocení organizátora:
Město významně podcenilo nutnost projednávat prodeje a nájmy s hledem na jejich reálný dopad na životy občanů. Nájem a prodej zde fakticky znamenají významný urbanistický zásah. Pokoutní postup, kdy se záměr výstavby "polyfunkčního domu" de facto prosadí tím, že se vloží jako podmínka do nájemní, posléze kupní smlouvy, obchází transparentní veřejné projednání.

www stránky: http://www.mestocheb.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 3 – Magistrát města Kladna

Při rekonstrukci jednoho z hlavních náměstí na Kladně se pokusilo vedení města obejít veřejnost, odborníky i zastupitele.

Konkrétní čin:
25.6.2013 po jednání zastupitelstva uvedl pro ČTK primátor Kladna Dan Jiránek (ODS), že jedno z hlavních náměstí Kladna čeká rozsáhlá v r. 2014 rekonstrukce a zásadní změna. Sdružení Lepší Kladno se 2.7.2013 obrátilo na magistrát s dotazy, ten sdělil, že jde o zatím nekonkrétní záměr, další informace budou na webu města (do 5.9.2013 žádné nejsou). 29.7.2013 se sdružení obrátilo otevřeným dopisem na primátora s žádostí o informace k rekonstrukci a požadavkem na veřejné projednání (do 5.9.2013 bez odpovědi). 8.8.2013 svolal primátor města několik zástupců (správců) z přilehlých bytových domů, o schůzce se náhodou v průběhu dne dozvěděli i zástupci sdružení Lepší Kladno a zúčastnili se jí. Z jednání nebyl pořízen zápis a prezenční listina. Celkové vyznění bylo krajně rozpačité, primátor a úředníci nebyli schopni reagovat na dotazy a výhrady přítomných k návrhu, který na jednání představili. Na dotaz novinářky 22.8.2013 magistrát sdělil, že připomínky budou zapracovány do 3. verze návrhu, kterou k 5.9.2013 nikdo nezná. 24.8.2013 zaslala primátorovi a zastupitelům dopis skupina architektů, která s městem již delší dobu spolupracuje, s řadou zásadních výhrad k návrhu, včetně utajeného způsobu projednávání věci (do 5.9.2013 bez odpovědi).

Hodnocení organizátora:
Typický příklad hurá akce za "bohulibé" utracení veřejných peněz, na které je šance (nejlépe z EU), ovšem bez projednání s veřejností a tím pádem nejspíše i v mnoha ohledech proti jejímu zájmu, neefektivně a nerozumně.

www stránky: http://www.mestokladno.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 4 – Český úřad zeměměřický a katastrální

ČÚZK odmítá poskytnout obci "katastrální operát"  v digitální podobě namísto papírů k jejich zveřejnění na webu příslušné obce.

Konkrétní čin:
28.8.2013 úředníci ČÚZK definitivně odmítli možnost předání veřejných informací z KÚ Středočeského kraje, pobočka Příbram, starostovi obce Dublovice k jejich následnému zpřístupňování dálkovým způsobem na elektronické „Úřední desce“ této obce. Odmítají možnost předání elektronických verzí papírových podkladů starostovi , který by je následně zveřejnil na „Úřední desce“ obce, v daném období zákonné dostupnosti veřejnosti. Výmluvou byla blíže neupřesněná interní metodika ČÚZK. Nutnost získat veřejné zájmové informace pouze cestou osobní přítomnosti v určeném místě a čase, lze v určitých případech, tento nevyjímaje, důvodně považovat za jednoznačně diskriminační, odporující i Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod.

Hodnocení organizátora:
Jde o zbytečnou obstrukci. § 16, odst. (1) zák. č. 344/1992 Sb., přitom stanoví: „ (1) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (dále jen "obnovený katastrální operát") v obci, v které se obnovuje katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí. Spojení slov „veřejné nahlédnutí“ přitom neurčuje formu prezentace obsahu úředního sdělení pouze ve smyslu „osobně přijdi a nahlédni“.

www stránky: http://www.cuzk.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 5 – Korolupy

Snížení informovanosti o zasedáních zastupitelstva.

Konkrétní čin:
Obec přestala po r. 2012 zveřejňovat na webu zápisy z jednání zastupitelstva, které dříve zveřejňovala od r. 2004.

Hodnocení organizátora:
Jde o zhoršení míry otevřenosti, i když zveřejnění není zákonnou povinností.

www stránky: http://www.obec-korolupy.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 6 – Praha - Nebušice

Vedení obce organizuje prodej velmi zajímavých pozemků uprostřed léta v nejkratších zákonných lhůtách, bez odpovídající propagace a "pod pokličkou", což nevede k dosažení nejvyšších nabídek.

Konkrétní čin:
Na červencové zasedání zastupitelstva byl zastupitelům e-mailem nečekaně a narychlo (5 dní před zastupitelstvem, jednací řád požaduje 7 dní) zařazen bod „záměr Prodeje Nebušické vodárny a souvisejících pozemků“. S budovou souvisí krásné pozemky. Většina zastupitelstva se záměrem prodeje souhlasila (proti byli zastupitelé za naše Sdružení pro Nebušice).  Dle našeho názoru je sice v pořádku tyto nemovitosti prodat (městské části nic nepřinášejí). Vedení obce však i přes naše naléhání neučinilo jakékoliv kroky k tomu, aby za nemovitosti získala obce co možná nejvyšší cenu. Záměr se uprostřed léta octnul na úřední desce:  vyvěšeno 24.7.2013, sejmuto 9.8.2013, lhůta k podání cenových nabídek končí 29.8. ve 12 hodin. Záměr nebyl nikde inzerován, po uplynutí zákonné lhůty byl sejmut z desky a tak se o tom, že mají být nemovitosti prodány, nikdo nedozví - samozřejmě kromě těch případně předem obmyšlených. Přitom vedení obce na zastupitelstvu deklarovalo cíl získat co nejvyšší cenu. Současně odmítli udělat cokoliv pro to, aby se vysoké ceny skutečně dosáhlo. Rovněž nebyl projednán způsob, kdo a jak posoudí nabídky a kdo nezávislý bude závěry tohoto posouzení kontrolovat, nebyl předem zpracován znalecký posudek ani na "tržní" cenu nemovitostí. Obec obdržela 4 nabídky, které se mají projednat na nejbližším zastupitelstvu.

Hodnocení organizátora:
Podezřelá operace, vykazující několik znaků manipulace. Při ověřování starosta uváděl některé nepravdivé informace např. že bylo inzerováno na webu Nebušic, že zastupitel rozeslal  informace na desítky potencionálních zájemců. Narychlo se též prý vypracoval znalecký posudek.

www stránky: http://www.prahanebusice.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 7 – Břeclav

Při realizaci nového autobusového nádraží v Břeclavi, i při schválení záměru přijetí dlouhodobého investičního úvěru 100 mil. Kč, nebyla občanům vysvětlena potřebnost projektu ani dána možnost vstoupit do rozhodovacího procesu.

Konkrétní čin:
Radnice k významné investiční akci a dopravní stavbě neuspořádala žádnou besedu s občany, na které by shromáždila jejich podněty a připomínky, a umožnila jim vstoupit do rozhodovacího procesu stavby, která jejich životy ovlivní nejen po dokončení, ale i během realizace. Nebyly vysvětleny důvody finančně velmi nákladného přemístění autobusového nádraží o několik desítek metrů blíž k nádraží vlakovému. Radnice nikdy veřejnost neinformovala, jakou část cestujících využívajících přestup z vlaku na autobus tvoří občané Břeclavi cestující z jiných měst. O významné dopravní komplikaci způsobené stavbou terminálu nebyli občané informováni v předstihu: Dne 19. 5. 2013, tedy v neděli, v 9:17 hod. bylo na webu města uveřejněno oznámení, že následujícího dne bude z důvodu stavby terminálu uzavřena část ulic Stromořadní a Slovácká. Jiné oznámení této dopravní změny nebylo zveřejněno.

Hodnocení organizátora:
Radnice podcenila (možná i dlouhodobě) komunikaci s veřejností. Tajemník při ověření nominace sdělil: definovat dostatečně aktivní komunikaci k veřejnosti včetně jejího angažování je hodně problematické. Zkušenosti nám ukazují, že zájem veřejnosti o věci veřejné je rok od roku nižší a je velmi složité občany města dostat k diskusi o čemkoliv. Zájem občanů např. účastí na zastupitelstvu se blíží k nule a pokud probíhají veřejná setkání k čemukoliv, tak návštěvnost se počítá v jednotlivých osobách. I přesto všechno vnímám nominaci jako výzvu pro samosprávu, aby se jakási letargie a lhostejnost nestaly standardním chováním občanů města.

www stránky: http://breclav.org/

Přejít k hlasování

Nominace č. 8 – Popůvky

Obec zveřejňuje pozvánky na zastupitelstvo pozdě, v rozporu se zákonem. Naposledy pouze na webu ve 21:37 hod. s termínem ráno - bydliště starosty v 7:00.

Konkrétní čin:
Za 3 roky působení nynějšího zastupitelstva ohlásili schůzi obecního zastupitelstva podle zákona to je 7 dní předem snad jen 2krát. Naposledy 2.7.2013 byla dokonce ohlášena pouze na webu několik hodin předem, schůze byla navíc svolaná na 7:00 ráno ke starostovi domů. Starosta pak do místní vývěsky vyvěsil zápis ze schůze a uvedl, že se konala o den dříve, tedy 1.7.2013. Schůze by se tak konala 4 a půl hodiny před tím než bylo oznámeno, že se bude konat. O zápis ze schůze jsem žádala starostu už 2krát, podruhé už jako žádost o informace, bez odpovědi. Zápis visel na vývěsce, ale následně byl změněn (změněno datum, hodina neodpovídá pozvánce).

Hodnocení organizátora:
Pravděpodobně zcela protiprávní postupy při svolávání zastupitelstva, které asi ani není platné.

www stránky: http://www.popuvky-obec.cz/ 

Přejít k hlasování

Nominace č. 9 – Ústí nad Labem

Město omezilo účast veřejnosti:   1. změnou jednacího řádu ZM omezilo možnost připomínek občanů  2. posunulo dobu konání zastupitelstva zpět na brzké odpoledne  3. odvolalo nezávislé odborníky z komisí RM.

Konkrétní čin:
Město omezilo účast veřejnosti: 1. Změna jednacího řádu ZM: koaliční zastupitelé (ČSSD, TOP 09, KSČM a "nezávislý" Eichler) změnili Jednací řád tak, že, občané smějí k bodu vystoupit jen na začátku bodu, nikoli i po vystoupení zastupitelů. „Po zahájení diskuse členy Zastupitelstva se již občané do diskuse k projednávanému bodu hlásit nemohou."  2. Posunutí doby konání zastupitelstva zpět na brzké odpoledne omezilo možnost veřejnosti účastnit se zasedání osobně.   Na počátku roku 2012 proběhla občanská kampaň za posunutí zastupitelstva na odpoledne (16-17 hodin), ZM poté zasedalo od 15 hodin. Nyní se ale zase jedná i od 12,00,v září od 14 hodin. Povinná častost ZM (3 měsíce) se překračuje: ZM bylo  7.3.2013, další řádný svolaný sice 6.6.2013, ale pak posunuto na 24.6.2013. Nashromážděná agenda za takové období poté prodlužuje jednání ZM, což ztěžuje občanům vystoupit se svými problémy a náměty. 3. Odvolání nezávislých odborníků z komisí Rady města:  V prosinci 2012 odvoláni nezávislí členové komisí Rady města, kteří podpořili protikomunistické demonstrace po vítězství KSČM v krajských volbách.

Hodnocení organizátora:
Významné omezení možnosti veřejnosti sledovat a účastnit se rozhodování zastupitelstva.

www stránky: http://www.usti-nl.cz/

Přejít k hlasování

Nominace č. 10 – Hajany u Blatné

Na e-úřední desce obce jsou zápisy ze zasedání zveřejňovány  po 1 až 2 měsíci. Nejsou zveřejňovány úpravy rozpočtu.

Konkrétní čin:
Informace o usnesení na zasedání zastupitelů jsou na stránkách obce, ale i na úřední desce fyzické se zpožděním 1 až i 2 měsíce. Úpravy rozpočtu, kterých je až 10 do roku se nezveřejňují, v zápisu je uvedeno "v příloze".

Hodnocení organizátora:
Obec velmi špatně plní povinnosti při informování veřejnosti.

www stránky: http://www.hajany.net/

Přejít k hlasování

Nominace č. 11 – Šlapanice

Radnice systematicky "zařezává" návrhy na lepší informovanost občanů: vysílání záznamů zastupitelstva, zveřejňování podkladů jednání pro občany, smlouvy obce na webu. Neinformuje o změně územního plánu (průmyslová zóna).

Konkrétní čin:
Koaliční zastupitelé odmítli vysílat záznamy jednání ZM na infokanálu ZM, přestože má město k dispozici veškerou techniku a záznamy v minulosti vysílalo a přestože si zastupitelstvo původně odhlasovalo, že má zájem občany informovat. Koalice odmítla zveřejňovat podklady zasedání ZM pro občany předem, zveřejňování smluv města na internetu i  záznamy jmenovitého hlasování zastupitelů Nedostatečně informuje občany, že připravuje nový územní plán, do kterého se radniční koalice snaží protlačit průmyslovou zónu,  proti níž podepsalo petici 2 500 občanů.  Koncept nového územního plánu byl zveřejněn pouze na úřední desce v prosinci roku 2012, a přestože mezitím proběhlo veřejné projednání a občané mohli koncept připomínkovat, radniční Zpravodaj na tuto možnost občany neupozornil ani je nevyzval k připomínkování.

Hodnocení organizátora:
Silná snaha neinformovat veřejnost, neumožnit jí zapojovat se do rozhodování. Šlapanice již dříve měly problémy jak s poskytováním informací, tak s cenzurou periodika.

www stránky: http://www.slapanice.cz/

Přejít k hlasování

 


Hlasování - Cena veřejnosti 2013 - kategorie Zavřeno - Účast na rozhodování

Hlasování o cenu veřejnosti probíhá kliknutím na zatržítko u příslušné nominace a odesláním své volby prostřednictvím tlačítka "hlasuj". Po odhlasování se v dolní části stránky zobrazí průběžné výsledy. Každý občan může hlasovat o Cenu veřejnosti 2013 v každé kategorii pouze jednou.

Nezapomeňte hlasovat také v dalších kategoriích:

 

Máte problém s hlasováním?

 
Hlasujte pro Cenu veřejnosti 2013 v kategorii Zavřeno - Účast na rozhodování
Nominace č. 1 - Semily 1 %
Nominace č. 2 - Cheb 37 %
Nominace č. 3 - Magistrát města Kladna 2 %
Nominace č. 4 - Český úřad zeměměřický a katastrální 2 %
Nominace č. 5 - Korolupy 0 %
Nominace č. 6 - Praha - Nebušice 15 %
Nominace č. 7 - Břeclav 10 %
Nominace č. 8 - Popůvky 2 %
Nominace č. 9 - Ústí nad Labem 6 %
Nominace č. 10 - Hajany 1 %
Nominace č. 11 - Šlapanice 24 %
Celkový počet hlasů: 821

         

                                     

 
English Čeština