Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu

Hlava třetí

Referendum
Působnost referenda

§ 9

(1) Referendem rozhodují oprávnění občané formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce nebo městské části.

(2) Referendem rozhodují oprávnění občané také v případech stanovených zvláštním zákonem.6)

(3) Ve městě, které se člení na městské části,7) lze o věcech, jejichž rozhodování je v samostatné působnosti města, konat referendum pouze na území celého města.

(4) V městské části lze o věcech, jejichž rozhodování je v samostatné působnosti městské části, konat referendum pouze na území této městské části.

(5) Rozhoduje-li se referendem o návrhu na rozdělení obce,8) koná se referendum jen v té části obce, která se má odloučit.

(6) Rozhoduje-li se referendem o návrhu na zřízení nové městské části, koná se referendum jen na území, na němž se zřízení nové městské části navrhuje.


6) § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona České národní rady č 367/1990 Sb. § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
7) § 3 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
8) § 11 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

§ 10

Referendum nelze konat

a) o rozpočtu obce,9)
b) o místních poplatcích,
c) o volbě a odvolání starosty, zástupce starosty, obecní rady a členů dalších orgánů volených zastupitelstvem,
d) jestliže by rozhodnutí referenda na základě položené otázky bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
e) o věcech, v nichž se rozhoduje ve správním řízení,10)
f) jestliže od rozhodnutí referenda do podání návrhu na konání referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců,
g) v průběhu posledních šesti měsíců volebního období zastupitelstva,
h) o věcech, o kterých zastupitelstvo rozhodlo po podání návrhu na konání referenda, kromě případu, kdy navrhovatel nebo jeho náhradník trvá na vyhlášení referenda a podá do 14 dnů od doručení rozhodnutí zastupitelstva nové odůvodnění k původnímu návrhu na konání referenda,
i) o rozdělení obce, pokud by jím měla vzniknout obec s méně než 300 občany s trvalým pobytem.


9) § 19 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
10) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 70

Vyhlašování referenda

(1) Obecní rada6) vyhlašuje referendum a stanoví den konání referenda tak, aby se referendum konalo nejdříve 30 dnů a nejpozději 90 dnů po jeho vyhlášení, není-li v návrhu na konání referenda uvedena doba pozdější.

§ 72

(1) Obecní rada v rozhodnutí o vyhlášení referenda uvede přesné znění otázky, která má být referendem rozhodnuta, den, čas a místo konání referenda.

(2) Rozhodnutí o vyhlášení referenda a odůvodnění navrhovatele zveřejní na úřední desce obecního úřadu a kromě toho způsobem v místě obvyklém.

(3) Vyhlášení referenda oznámí obecní rada příslušnému okresnímu úřadu.

§ 77

Způsob hlasování

Oprávněný občan může na hlasovacím lístku zakroužkovat předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne".

         

                                     

 
English Čeština