Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Halama vs. Rada města Bechyně 10 Ca 243/2001

Náležitosti rozhodnutí, osobní údaj, upřesnění žádosti. Soud se zabýval otázkou, jakou informaci není možno poskytnout, protože se jedná o osobní údaj. Soud dále poukázal na procesních pochybení povinného subjektu.

Žadatel požadoval po Městském úřadu v Bechyni řadu informací. Městský úřad žádosti částečně vyhověl, poskytnutí informace týkající se sdělení, jaká částka je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva a zda jim i v minulém roce byla vyplácena odměna a v jaké výši, však odepřel. Proti zamítavému rozhodnutí podal žadatel včas odvolání, ovšem odvolací orgán, a to Rada Města Bechyně, toto rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí odvolacího orgánu pak žadatel napadl žalobou.

 

 

 

Soud v rozsudku především poukázal na to, že žádost byla formulována nepřesně, a proto bylo povinností povinného subjektu vyzvat žadatele v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím k upřesnění žádosti. Nepřesnost žádosti soud spatřoval zejména v tom, že nebylo zřejmé, zda je požadována informace o celkové vyplacené částce či částce vyplacené každému uvolněnému členu zastupitelstva.

 

K věci samé pak z rozsudku vyplývá, že informace o výši částky, která je vyplácena všem uvolněným členům zastupitelstva v souhrnu, není možno odpírat s poukazem na ochranu soukromí fyzických osob. Pokud by však byla informace o výši odměny konkretizována vzhledem k jednotlivým členům zastupitelstva, jednalo by se již patrně o osobní údaj, a proto by tuto informaci nebylo možno poskytnout.

 

Soud dále konstatoval, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, neboť v odůvodnění rozhodnutí není uvedeno zákonné ustanovení, na základě kterého byla informace odepřena.

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudců JUDr. Jana Tomáše a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce .................. zast. JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem AK Tábor, Husovo náměstí 531, proti žalované Radě Města Bechyně, Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 11.6.2001, č. j . 705/2001-fin RM, takto:

 

Rozhodnuti Rady Města Bechyně ze dne 11.6.2001 č. j . 705/2001-fin RM a rozhodnutí Městského úřadu Bechyně ze dne 9.5.2001 č. j. 705/2001-fin se zrušují a věc se vraci žalovanému k dalšímu řízeni.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci na nákladech řízení částku 4 650,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce JUDr. Aleše Janů.

 

Odůvodnění:

 

Žalobou, podanou v zákonné lhůtě, se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 11.6.2001 č.j.705/2001-fin RM, jímž žalovaný nevyhověl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Bechyně ze dne 9.5.2001 č.j.705/2001-fin, jímž nebylo zcela vyhověno žádosti žalobce o poskytnutí informace týkající se sdělení jaká částka je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva a zda jim i v minulém roce byla vyplácena odměna a v jaké výši. Žalobce v žalobě poukázal na to, že dne 19.4.2001 podal Městskému úřadu v Bechyni žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tato žádost obsahovala deset bodů, v nichž se žalobce domáhal zpřístupnění kopií nejrůznějších listin vztahujících se k působnosti městského úřadu. Městský úřad v Bechyni jako povinný subjekt některé informace poskytl a některé odepřel. Konkrétně byla odmítnuta informace, jaká částka je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva, a zda byla jim v minulém roce vyplácena odměna a v jaké výši. Žalobce má za to, že napadené rozhodnutí žalovaného je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů, neboť žalovaný v odůvodnění neuvedl žádné právní předpisy, podle nichž rozhodl. Není tedy zřejmé, jaký byl důvod odmítnutí informace. Žalovaný jako důvod uvádí ochranu osobnosti a soukromí, nicméně takový důvod zákon o informacích vůbec nezná. Dojde-li soud k závěru, že napadené rozhodnutí je srozumitelné a podložené dostatkem důvodů je nutné, aby soudem byla věc posouzena po právní a skutkové stránce ve smyslu § 250 j) odst. 2 o.s.ř. Žalobce má za to, že žalovaný nechápe, jaký je rozdíl mezi obecnou a zvláštní právní úpravou a neuvědomuje si ani existenci dvou zásadně odlišných právních sfér, práva soukromého a veřejného a z toho pramení i jeho aplikační chyby při poskytování informace. Na okruh informací požadovaných žalobcem se nevztahuje žádný z důvodů, pro který by bylo tyto informace možno odepřít. Omezení práva na informace lze dovozovat z Listiny základních práv a svobod. V žalobě dále je poukazováno na to, že v demokratické společnosti je publicita požadovaných informací zcela běžným pravidlem a je absurdní, že by zveřejnění takovýchto informací mělo způsobit starostovi Města Bechyně a jeho zástupci újmu na osobnostních právech.

Žalovaný ve svém stanovisku k žalobě uvedl, že není pochyb o tom, že údaj o výši odměny starosty a místostarosty jsou údaji osobními. Zákon o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na poskytování osobních údajů, a proto není možné podle tohoto zákona poskytovat informace, které jsou zároveň osobními údaji. Navrhuje proto zamítnutí žaloby v plném rozsahu.

Dle správního spisu žalovaného byly zjištěny následující skutečnosti: Dne 13.1.2000 požádal žalobce o podání informací podle zákona č.106/1999 Sb. Žalobce požadoval zejména předložení kopií smluv a v bodě 7. požadoval o sdělení, jaká finanční částka je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva a zda i v minulém roce jim byla vyplácena odměna a v jaké výši. Rozhodnutím Městského úřadu v Bechyni ze dne 9.5.2001 nebylo vyhověno žádosti žalobce o informaci ohledně sděleni v bodě 7. větě druhé a třetí. Rozhodnuti bylo odůvodněno tím, že v daném případě se nepochybně jedná o informaci, která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejich majetkových poměrech. Informace osobnostního charakteru jsou chráněny a i zákon č.106/1999 Sb. neumožňuje informaci o majetkových poměrech fyzické osoby poskytnout, a proto nebylo žádosti žalobce vyhověno, informace mu nebyla poskytnuta.

Proti rozhodnutí Městského úřadu v Bechyni ze dne 9.5.2001 č.j.705/2001-fin bylo podáno ze strany žalobce odvolání, a to podáním ze dne 25.5.2001 došlého Městskému úřadu v Bechyni dne 30.5.2001. V odvolání je nesprávně žalobcem uváděno, že požadoval i uvedení důvodů, které vedly pro vyplácení odměny uvolněným členům zastupitelstva. Dále v odvolání upřesňuje, že požadoval informaci po Městském úřadu v Bechyni s tím, že z pohledu fyzické osoby - člena zastupitelstva se pouze může jednat o ochranu osobnosti a ochranu soukromí.

Rozhodnutím Města Bechyně ze dne 11.6.2001 č.j.705/2001-fin RM bylo o odvolání žalobce rozhodnuto tak, že rozhodnutí finančního odboru Městského úřadu v Bechyni ze dne 9.5.2001 Č.j.705/2001-fin bylo potvrzeno s tím, že nebyly shledány důvody k jeho zrušení.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 249 odst. 2 o.s.ř. v mezích daných žalobními důvody včetně správního řízení, které jeho vydání předcházelo a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Při přezkoumávání napadeného rozhodnutí žalovaného vycházel krajský soud ze skutkového stavu, který tu byl v době jeho vydání (§ 250 i/ odst. l o.s.ř.) a v souladu s dispoziční zásadou vyplývající z ustanovení § 249 odst. 2 o.s.ř. byl vázán rozsahem tvrzených nezákonností obsažených v žalobě.

V souzeném případě se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí Rady Města Bechyně, kterým byla podle § 16 odst. 2 zákona č.108/1999 Sb. a § 59 odst. 2 zákona č.76/1967 Sb. o správním řízení potvrzeno rozhodnutí finančního odboru Městského úřadu v Bechyni č.j.705/2001-fin ze dne 9.5.2001 o neposkytnutí informací žalobci ohledně sdělení, jaká částka je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva a zda jim v minulém roce byla vyplácena odměna a v jaké výši. Mezi účastníky je tedy na sporu, zda žalovaný má povinnost podat žalobci informaci o tom, jaká částka je a byla v loňském roce vyplácena . uvolněným členům zastupitelstva z rozpočtových prostředků obce. Dle žalobce jednal žalovaný v rozporu s článkem 17 odst. l Listiny základnich správ a svobod.

Podle článku 17 odst. l Listiny základních práv a svobod jsou svoboda projevu a právo na informace zaručeny. Právo na informace se skládá z práva na svobodný přistup k informacím a práva svobodně informace šířit. Podmínky, za nichž lze právo na svobodný přístup k informacím realizovat, jsou pak stanoveny v zákoně č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V ustanovení § 2 odst. l citovaného zákona je uvedeno, že povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy. Zákon též obsahuje hranice práva svobodného přístupu k informacím. Podle odůvodnění rozhodnutí žalovaného je chráněna informace o výši odměn vyplácených uvolněným členům zastupitelstva s ohledem na ochranu osobnosti. Odkaz na zákonné ustanovení, podle kterého žalovaný rozhodoval, však uveden v rozhodnutí není.

Žalobce podal žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. v novelizovaném znění. Z podání je zřejmé, že je adresováno Městskému úřadu v Bechyni a je i zřejmé, kdo tuto žádost podává. Z uvedené žádosti je ovšem patrno, že žádost o poskytnutí informace v bodě 7. ohledně toho, jaká výše částky je vyplácena uvolněným členem zastupitelstva a zda a v jaké výši jim i v minulém roce byla vyplácena odměna je značně nejasná a neurčitá, neboť není zcela zřejmé a srozumitelné, jaké údaje žalobce žádá, zda informace o celkové částce; která je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva či o konkrétní částce každému uvolněnému členu zastupitelstva.

Vzhledem k takto nejasně formulované otázce bylo povinností Městského úřadu Bechyně postupovat podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. a vyzvat žalobce k upřesnění žádosti.

Podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. v novelizovaném znění povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žalobce ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30-ti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Tímto ustanovením se Městský úřad Bechyně neřídil, při vyřizování žádosti o informaci nebyl žalobce vyzván k upřesnění žádosti v bodě 7. a jeho žádost byla ohledně tohoto bodu zamítnuta, přestože obsah žádosti v bodě 7. je neurčitý a nepřesný. Ze strany žalobce je proto nutné na výzvu žádost upřesnit, aby mohl povinný subjekt znovu řádně zvážit podmínky ohledně poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v novelizovaném znění, kde se uvádí za jakých podmínek je možné informaci žadateli omezit či odepřít.

Z článku 10. odst. l Listiny základních práv a svobod vyplývá, že právo na ochranu osobnosti by bylo porušeno tehdy, jestliže by se poskytnuté informace mohly dotýkat jeho lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti těchto uvolněných členů zastupitelstva.

V případě poskytnutí informace o výši částky, která je vyplácena všem uvolněným členům zastupitelstva v souhrnu, aniž bude konkretizována jmenovitě částka, nejde o poskytnutí takových informací, které by svým obsahem a cílem mohly objektivně narušit či ohrozit práva chráněná § 11 o.z. a Listiny základních práva a svobod. Bližší konkretizaci brání okolnost, že je při poskytování informaci nezbytné šetřit údaje chráněné s zákonem č.101/2000 Sb.

Námitce žalobce, že rozhodnutí je nesrozumitelné pro nepřezkoumatelnost a nedostatek důvodů, lze přisvědčit, neboť v naříkaném rozhodnutí skutečně není uveden zákonný důvod pro odepření informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. v novelizovaném znění. Dle § 47 odst. 3 správního řádu by měl správní orgán v odůvodnění rozhodnutí uvést, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití předpisů, na základě kterých rozhodoval. Správní orgán musí též odůvodnit použití konkrétní právní normy.

V naříkaném rozhodnutí tomu tak ovšem není, v odůvodnění chybí uvedení zákonného ustanovení, na základě kterého byla informace odepřena, a proto je takové rozhodnutí vadné. Takový údaj má význam pro přezkoumání právního zjištění úřadu. V naříkaném rozhodnutí žalovaného je dále soudem zjišťována další procesní závada. Výrok rozhodnutí Rady Města Bechyně ze dne 11.6.2001 je nepřesný, a to za předpokladu, že by byl věcně správný, neboť není v souladu s ustanovením § 59 odst. správního řádu. Podle této normy odvolací orgán, jsou-li proto důvody, rozhodnutí změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. V konkrétním výroku uvedeného rozhodnutí však chybí rozhodnutí o tom, že odvolání se zamítá, když rozhodnutí bylo potvrzeno.

K odvoláni žalobce proti rozhodnuti Městského úřadu Bechyně ze dne 9.5.2001 soud poznamenává, že žalobce nepožadoval žádosti ze dne 13.1.2001 uvedeni důvodů, které vedly k vypláceni odměn uvolněných členům zastupitelstva, takováto informace nebyla jim požadována, a proto ani nemohla být tato okolnost předmětem rozhodnuti o odvoláni ze dne 11.6.2001. V rámci odvolacího řizení nelze již žádost o poskytnuti informace doplňovat a rozšiřovat.

Z důvodů shora uvedených krajský soud napadené rozhodnuti zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení (§ 250j odst. 2 o.s.ř.) . V dalším řízení bude žalovaný vázán právním názorem krajského soudu (§ 250j odst. 3 o.s.ř.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanoveni § 250 k) odst. l o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci úspěch, a proto mu přísluší právo na náhradu nákladů řízení, sestávající se ze soudního poplatku ve výši l 000,- Kč, odměny za právní zastoupeni ve výši 3 500,- Kč a 2x 75,- Kč režijní paušál.

Ve věci nebylo třeba nařizovat jednání, neboť účastnici projevili s takovým procesním postupem souhlas (§ 250f odst. l písm. a/ o.s.ř.).

Poučeni : Proti tomuto rozhodnuti není odvoláni přípustné.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. listopadu 2001

 

 

         

                                     

 
English Čeština