Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Halama vs. Rada města Bechyně 10 Ca 244/2001

Forma poskytnutí informace, odmítnutí žádosti, upřesnění žádosti. Soud se vyjádřil k postupu povinného subjektu v případě, když je žádost nekonkrétní a když již bylo o obdobné žádosti rozhodnuto.

 Žadatel požadoval po Městském úřadu v Bechyni poskytnutí informací ohledně smluv, které město Bechyně uzavřelo s obchodními společnostmi. Město poskytnutí těchto informací odmítlo s tím, že žádost je nekonkrétní, podle zákona o svobodném přístupu k informacím není možno poskytovat kopie dokumentů a smluv a že již bylo o obdobné žádosti podané žadatelem jménem občanského sdružení rozhodnuto. Zamítavé rozhodnutí bylo potvrzeno odvolacím orgánem a tak žadateli nezbylo než podat žalobu. 

Z rozsudku soudu vyplývá zejména následující: 

Skutečnost, že je žádost nekonkrétní, nemůže být bez dalšího důvodem pro odmítnutí žádosti. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, musí povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím vyzvat žadatele k upřesnění žádosti. O odmítnutí žádosti rozhodne povinný subjekt až poté, co žadatel do 30 dnů žádost neupřesní.

Skutečnost, že o obdobné žádosti již bylo povinným subjektem rozhodnuto, nebrání žadateli v podání nové žádosti.

Informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím mohou být poskytovány i formou nahlédnutí do spisu a pořízením kopií listin.

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Krybusové a soudců JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce ...................., zast. JUDr. Alešem Janů, advokátem v Táboře, Husovo nám. 531, proti žalované Radě města Bechyně, se sídlem Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, o žalobě žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2001, čj. 705/2001-Map RM, takto :

 Rozhodnutí Rady města Bechyně ze dne 11. 6. 2001, čj. 705/2001-Map RM a rozhodnutí Městského úřadu Bechyně ze dne 9. 5. 2001, čj. 705/2001-Map se zrušují a věc se vrací žalovanému orgánu k dalšímu řízení.

Žalovaný orgán je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 4 725,- Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

 

Odůvodnění:

 

Žalobou doručenou dne 31. 7. 2001 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 6. 2001, čj . 705/2001-MaP RM, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Bechyni, odboru majetkového a právního ze dne 9. 5. 2001, čj . 705/2001-MaP o neposkytnutí informací žalobci uvedených v odstavci l první část věty a odstavců 2, 3, 4 a 5 jeho žádosti ze dne 19. 4. 2001.

Důvody nezákonnosti napadeného rozhodnutí žalobce spatřuje v jeho nepřezkoumatelnosti a nesrozumitelnosti pro nedostatek důvodů. Zcela odmítá právní úvahu žalovaného, že požadované kopie smluv nejsou informacemi. Rovněž nesdílí názor žalovaného, ze žádost o poskytnutí informací byla nekonkrétní. Ani v takovém případě nemůže být důsledkem její odmítnutí, ale výzva k upřesnění žádosti. Žalobce zastává názor, že předmětem práva na informace jsou všechny informace, jimiž povinné subjekty disponují, kromě těch, které jsou zákonem vyloučeny. Zákon o poskytování informací důsledně vychází z principu publicity veřejné správy. Týká se všech informací a smlouvy jako takové nejsou z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím vyňaty. Proto je navrhováno zrušit obě vydaná rozhodnutí a věc vrátit žalovanému orgánu k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Zastává názor, ze zákonodárce nepojal působnost zákona č. 106/1999 Sb. tak široce, ze by umožnil zpřístupnit veškeré dokumenty, zejména smlouvy, správní spisy jimiž město městský úřad, nebo jednotlivé orgány disponují, včetně poskytování fotokopií těchto materiálů. Argumenty žalobce jsou velmi extensivním výkladem povinností orgánů veřejné správy, pro některý není opora v zákoně. Vzhledem ke krátké době účinnosti předmětného zákona není k dispozici závazný výklad a judikátů není mnoho, a proto se lze opřít pouze o různé komentáře a výklady právnické veřejnosti.

Z vyžádaného spisu pro věc vyplynuly následující rozhodné skutečnosti:

Žalobce podal dne 23. 4. 2001 opakovanou žádost o předání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která je datována 19. 4. 2001 adresovanému Městskému úřadu v Bechyni. Obsahem žádosti ve vztahu k přezkoumávaným rozhodnutím jsou body l až 5. Žalobce žádá poskytnutí kopii smluv uzavřených mezi Městem Bechyně a společností Bytenes Bechyně s uvedením celkové částky vybraných nájmů s informaci o použití této částky v hospodaření města za roky 1996 až 2000, dále se společností Erding Brno s podrobnou kalkulací ceny tepla a TUV, se společností Rumpold s podrobnou kalkulaci ceny za odvoz TKO v letech 1998 až 2000, s Vodárenským sdružením Bechyňsko s podrobnou kalkulací ceny vodného a stočného a se společností Tangenta o zateplování budov. Městský úřad v Bechyni dne 9. 5. 2001 pod čj. 705/2001-MaP o žádosti žalobce vydal orozhodnutí, kterým žádosti žalobce o poskytnutí informace uvedené v odst. l, 2, 3, 4 a 5 žádosti ve věci poskytnutí kopií smluv mezi Městem Bechyně a obchodními společnostmi Bytenes Bechyně spol. s.r.o., Erding a. s. Brno, Rumpold Praha s.r.o., Vodárenské sdružení Bechyňsko a Tangenta s.r.o. se podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. nevyhovuje a informace se neposkytne. Rozhodnutí je odůvodněno tím, ze podle zákona č. 106/1999 Sb. nelze poskytovat kopie dokumentů a smluv, neboť tento zákon se týká svobodného přístupu k informacím a požadavek na poskytování smluv jde nad rámec zákona a nenachází v něm oporu. Opakované žádosti žalobce předcházela žádost podaná žalobcem jménem občanského sdružení Prolife Bechyně, která byla rovněž zamítnuta a rozhodnutí v této věci je pravomocné. Navíc žalobce neuvedl o jaké smlouvy se mu jedná, kyz Město Bechyně uzavřelo s uvedenými společnostmi celou řadu velmi různorodých smluv. Ze zákona nevyplývá povinnost poskytování obecných informací a kopií smluv. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí dne 30. 5. 2001 odvolání, uvedl, ze veřejná správa zastupuje vždy zájem občanů města, a proto je její povinností předložit občanům na jejich žádost dokumenty, které prokazují, ze tak činí a hájí jejich zájmy. Město Bechyně není soukromou společností, zastupuje občany a má těmto sloužit. O odvolání žalobce rozhodla Rada Města Bechyně dne 11. 6. 2001 podle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. a § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. tak, ze odvoláním napadené rozhodnutí potvrdila, neboť neshledala důvody k jeho zrušení. Přiklonila se k závěru prvoinstančního orgánu, ze zákon č. 106/1999 Sb. se týká poskytování informací a nikoliv kopií nejrůznějších dokumentů a smluv obecně.

Krajský soud přezkoumal po provedeném řízení napadené rozhodnutí podle § 249 a násl. o.s.ř. a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

V souzeném případě se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí Rady Města Bechyně, kterým bylo podle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. a § 59 odst. 2 zákona č. 171/1967 Sb. potvrzeno rozhodnutí městského úřadu, odboru majetkového a právního o neposkytnuti informací žalobci s odůvodněním, že zákon č. 106/1999 Sb. se týká pouze poskytování informací a nikoliv kopií nejrůznějších dokumentů a smluv obecně, navíc jednalo se o žádost opakovanou. Žalobce odmítl názor žalovaného, ze jeho žádost byla nekonkrétní a obecná a připomněl, že i v takovém případě byl žalovaný povinen vyzvat zadatele o informaci o její upřesnění.

K věci považuje soud za potřebné připomenout právní úpravu práva svobodného přístupu k informacím, která je řešena zákonem č. 106/1999 Sb. V této právní normě jsou stanoveny podmínky, za nichž se informace poskytují. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnuti informace je stanoven v § 14 tohoto zákona. Podle odst. l je žádost podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Odstavec 2 stanoví náležitosti podání, konkrétně kterému subjektu je určeno a kdo jej činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. Ve smyslu odstavce 3 písm. a) téhož ustanovení, povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost ve lhůtě 30 dnů, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti. Podle písm. b) postupuje obdobně, tedy žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti. Pod písm. c) je stanoveno, že povinný subjekt poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání, nebo od upřesnění žádosti podle písm. a) a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Rozhodnutí podle § 15 zákona je vydáváno vždy, pokud povinný subjekt byť jen z části žádosti nevyhoví. Proti takovému rozhodnutí lze podat dle odst. 4 ve lhůtě 15 dnů odvolání. Podle přechodných a závěrečných ustanovení § 20 odst. 4 zákona se na počítání lhůt a na řízení podle § 15 a 16 zákona č. 106/1999 Sb. vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.

V projednávané záležitosti měly být poskytovány informace o smlouvách, které Město Bechyně uzavřelo se společností Bytenes Bechyně s uvedením celkové částky vybraných nájmů a informací o použití této částky při hospodaření města za rok 1996 až 2000, o smlouvách se společností Erding Brno s kalkulací ceny tepla a TUV, Rumpold s kalkulací ceny za odvoz TKO v létech 1998 až 2000, s Vodárenským sdružením Bechyňsko s podrobnou kalkulací ceny vodného a stočného a se společností Tangenta týkající se zateplování budov, včetně poskytnutí kopií těchto smluv. Nevyhovění žádosti o poskytnutí informace bylo odůvodněno tím, že jíž jednou bylo v obdobné žádosti žalobce tehdy podané jménem Občanského sdružení Prolife pravomocně negativně rozhodnuto. Dále je poukazováno na zákon č. 106/1999 Sb., který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou poskytovány. Nedopadá obecně na poskytování kopií smluv, navíc žádost žadatele byla nekonkrétní, neupřesňovala o jaké konkrétní smlouvy se mu jedná. Tento závěr, jakož i postup obou orgánů obce soud považuje za nesprávný.

Žalobce podal žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. dne 23. 4. 2001. Z podání bylo zřejmé, že je adresováno Městskému úřadu v Bechyni i kdo žádost podává. Z toho důvodu lze uzavřít, že žádost žalobce byla podána řádně a vyhověla formálně požadavkům ustanoveni § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Skutečnost, ze obdobná žádost podaná občanským sdružením Prolife byla v loňském roce zamítnuta a rozhodnutí je pravomocné, nebrání žalobci v podání žádosti nové. Pokud povinný subjekt posoudil žádost podle jejího obsahu jako nesrozumitelnou, nebylo mu zřejmé, jaká informace je požadována a žádost hodnotil jako příliš obecnou, bylo jeho povinností podle § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. vyzvat zadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. K tomu zákon dává zadateli časový prostor 30 dnů. Teprve po marném uplynutí této lhůty bylo lze rozhodnout o odmítnutí žádosti.

V konkrétním případě se povinný subjekt tímto ustanovením neřídil, avšak nekonkrétnost a obecnost žádosti žadatele použil pro odůvodnění negativního rozhodnutí. Tento postup nebyl správný, neboť při vyřizování žádosti žadatele o informaci žalovaný ani prvoinstanční orgán nerespektovali platnou právní úpravu, konkrétně ustanovení § 14 odst. 3 písm. a), neboť žalobce nevyzvali k upřesnění jeho žádosti. K obsahu žádosti žalobce soud poznamenává, že je z ní srozumitelné jaké údaje a informace žádá a pokud jednalo se o konkrétní specifikaci žalobcem požadovaných kopií smluv, pak přicházelo v úvahu využití výše uvedeného ustanovení, pokud žalovanému nebylo srozumitelné o jaké smlouvy se jedná. Současně ustanovení § 14 odst. 3 písm. c) nevylučuje, aby při vyřizování žádosti o informaci mohl žadatel nahlédnout do spisu a pořídit kopie listin. Zákon č. 106/1999 Sb. dává návod za jakých podmínek je možné informace omezit a odepřít. Podle názoru soudu se v případě žádosti žalobce o takovou situaci nejednalo a nebyl dán zákonný důvod pro nevyhovění žádosti žalobce.

Proto soud uzavřel, že postupem žalovaných orgánů byl žalobce zkrácen na svém právu na poskytnutí informace. Dále soud zjistil i formálně právní závadu ve výroku rozhodnutí druhostupňového orgánu, který není zcela v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 správního řádu. Proto soud obě vydaná § 250 j) odst. 2 zrušil a věc vrátil Městskému úřadu v Bechyni k dalšímu řízení, ve kterém bude opakovaně posouzena žádost žalobce a postupováno důsledně podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 250 k) odst. l o.s.ř. a vychází ze skutečnosti, ze žalobce měl v řízení úspěch, proto mu na náhradě nákladů řízení byla přiznána částka Kč 4 725,- představující odměnu advokáta podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. v paušální částce 3 500,- Kč, zaplacený soudní poplatek ve výši l 000,- Kč a 3 x režijní paušál po 75,- Kč.

Poučeni : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 31. října 2001

Předsedkyně senátu JUDr. Marie Krybusová

 

 

         

                                     

 
English Čeština