Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

J.Nebeský vs. Rada města Hranice 22 Ca 358/2002

Zvláštní právní předpis. Soud konstatoval, že na poskytování informací obcemi jako povinnými subjekty z oblasti jejich působnosti se vztahuje právní úprava obsažená v zákoně o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel ve věci Žadatel J.N. vs. Rada města Hranice 22Ca 358/2002 požadoval po Městském úřadu Hranice poskytnutí textů usnesení rady a zastupitelstva města, a to na paměťovém médiu. Městský úřad Hranice této žádosti nevyhověl. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že zákon o svobodném přístupu k informacím se na tento případ nevztahuje, neboť poskytování informací požadovaných žadatelem je upraveno zvláštním právním předpisem, a to ust. § 16 odst. 1 písm. a) a e) zákona o obcích. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání. Odvolání žadatele bylo rozhodnutím Rady města Hranice zamítnuto. Žadatel následně podal proti rozhodnutí Rady města Hranice žalobu. Soud se ve svém rozhodnutí nejprve vypořádal s pojmem zvláštní právní předpis, který je používán v ust. § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Soud konstatoval, že tímto zvláštním právním předpisem není ust. § 16 odst. 1 písm. a) a e) zákona o obcích a na poskytování žadatelem požadovaných informací se použije zákon o svobodném přístupu k informacím. Z ohledem na tyto skutečnosti soud žalobou napadené rozhodnutí Rady města Hranice pro nezákonnost zrušil.

 

 

 

Zvláštní právní předpisy se vyznačují tím, že komplexně upravují podmínky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to natolik úplně, že obecná právní úprava podmínek poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (obecná v tom smyslu, že se týká zásadně všech úseků a oblastí působnosti povinných subjektů) se vedle nich nemůže uplatnit

 

Na poskytování informací obcemi jako povinnými subjekty z oblasti jejich působností se vztahuje právní úprava obsažená v zákoně č. 106/1999, Sb., o svobodném přístupu k informacím, bez ohledu na ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

22Ca 358/2002

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudkyň JUDr. Moniky Javorové a JUDr. Ilony Lovyové ve věci žalobce J. N., proti žalovaného Radě města Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, Hranice, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalované o žádosti o poskytnutí informací,

 

takto:

l. Rozhodnutí Rady města Hranice ze dne 11.7.2002 č.j. 2014/2002-RM 84 se pro nezákonnost zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 4.650,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Žalovaná rozhodnutím ze dne 11.7.2002, č.j. 2014/2002-RM 84 zamítla odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Hranice ze dne 25.5.2001 č.j. KS/Tex/01, kterým nebylo vyhověno žádosti žalobce o poskytnutí informací - textů všech usnesení rady města a zastupitelstva města za období od října 2000 clo vyřízení žádosti, a to na paměťovém médiu v případě, že informace není zveřejněna. Rozhodnutí správního orgánu l. stupně bylo odůvodněno tím, že podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon č. 106/1999 Sb."), se tento zákon nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu. Žalovaná ve svém rozhodnuti o odvolání uvedla, že tímto zvláštním právním předpisem je ust. § 16 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a že jde o výkon práva občana obce.

Žalobou podanou u soudu dne 9.9.2002 se žalobce domáhal zrušení uvedeného rozhodnuti žalovaného s odůvodněním, že k části jeho žádosti týkající se období před účinností zákona č. 128/2000 Sb., tedy do 12.11.2000, kdy nebylo nahlížení občanů do usnesení orgánů obce upraveno, se žalovaná nevyjádřila. Zákon č. 128/2000 Sb. není podle názoru žalobce zvláštním předpisem, který by snad obsahoval komplexní právní úpravu poskytování informací, způsobu a forem jejich zpřístupňování či postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, neboť upravuje celou škálu práv a povinností tohoto územního samosprávného společenství občanů, jednání jejich orgánů apod., přičemž poskytování informaci se týká nepřímo pouze několik paragrafů, např. i § 16 odst. 2 písm. e) uvedeného zákona, který stanoví práva občanů obce, mezi něž také patří mimo jiné i právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce a do usnesení rady obce. Je také určen jinému okruhu subjektů než zákon č. 106/1999 Sb. protože zmiňuje pouze právo nahlížet do usnesení vlastním občanům, zatímco podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je orgán územní samosprávy povinen poskytovat informace žadatelům, kterými jsou podle § 3 uvedeného zákona všechny fyzické a právnické osoby, které o informaci žádají. V tom smyslu tedy podle žalobce zákon č. 106/1999 Sb. rozšiřuje okruh oprávněných subjektů. Dále podle § 14 odst. 3 písm. c) uvedený zákon podle názoru žalobce rozšiřuje i způsob poskytnutí informace oproti pouhému nahlédnutí na poskytnutí informace písemnou formou nebo na paměťových médiích, o což také žádal.

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě navrhla její zamítnutí s tím. že pokud by měly být žadateli předloženy texty usnesení v požadované formě, pak by ust. § 16 zákona č. 128/2000 Sb. o zvláštních právech pro občany obce a pro uváděné některé další fyzické osoby nemělo žádný význam, bylo by nadbytečné a jen formální. Přijatým postupem nebylo vyloučeno použití zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací v usneseních orgánů města obsažených, ale došlo jím k vyloučení formy poskytnutí informace. Žadatel totiž podle žalované žádostí ze dne 13.5.2001 nežádal o poskytnutí informací z usnesení orgánu, jak uvádí v žalobě, ale o poskytnutí textů "těchto usnesení. V doplnění vyjádřeni ze dne 20.11. 2003 žalovaná dále uvedla, že evidence usnesení orgánů je ucelenou" databází, a tyto v jakékoli, zejména elektronické podobě, nejsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Poskytování ucelených databází by podle žalované bylo nad rámec zákona a navíc by hrozila i kolize s dalšími obecně platnými právními předpisy, jimiž jsou orgány - vázány.

Krajský soud v Ostravě jako soud věcně a místně příslušný (§ 7 odst. 1, 2, § 130 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní dále jen ,,s.ř.s.") po zjištění, že žaloba proti rozhodnutí správního orgánu byla podána ve lhůtě uvedené v ust. § 72 odst. 1 s.ř.s. ve spojení s ust. § 130 odst. 1 věty druhé s.ř.s., přezkoumal v mezích uplatněných žalobních bodů napadené rozhodnutí žalovaného včetně řízení jemu předcházejícího ve smyslu § 75 s.ř.s. a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Podle § 1 zákona č. 106/1999 Sb. zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy. Podle odst. 2 citovaného ustanovení povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zákon se nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví základní podmínky, za nichž jsou poskytovány informace povinnými subjekty, nelze použít na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštních právních předpisů. Těmito zvláštními právními předpisy jsou např. zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (srov. poznámku 1 k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.), popř. i jiné právní předpisy, které obsahují zvláštní úpravu poskytování informací vztahujících se k určité části působnosti povinných subjektů. Tyto zvláštní právní předpisy se vyznačují tím, že komplexně upravují podmínky, za nichž jsou určité informace poskytovány, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňování a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, a to natolik úplně, že obecná právní úprava podmínek poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (obecná v tom smyslu, že se týká zásadně všech úseků a oblastí působnosti povinných subjektů) se vedle nich nemůže uplatnit (srov. rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.4.2001 sp.zn. 22Ca 551/2000 uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 8/2001, str. 278 až 280).

Zvláštním předpisem o poskytování informaci ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. však není ust. § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které upravuje práva občana obce. tj. fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Poskytování informací v oblasti působnosti obce se týká pouze ust. § 16 odst. 2 písm e) zákona č. 128/2000 Sb. podle něhož občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, db usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. nepředstavuje komplexní právní úpravu podmínek, za nichž mohou být poskytovány informace týkající se působnosti obcí, včetně způsobu a forem jejich zpřístupňováni a postupu při vyřizování žádostí o jejich poskytnutí, vedle nichž by právní úprava podmínek-poskytování informací obsažená v zákoně o svobodném přístupu k informacím nemohla obstát. V tomto ustanovení jsou toliko vyjmenovány nejdůležitější zdroje informací o činnosti obce a je zde zakotveno právo občana obce (popř. fyzické osoby vlastnicí na území obce nemovitost ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. a za podmínek uvedených v ust. § 17 tohoto zákona též cizích státních občanů) na zpřístupnění těchto informačních zdrojů formou nahlížení do nich a pořizování si výpisů z nich. Z ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. však nelze dovozovat že by občané neměli právo na poskytnutí informací týkajících se působnosti obce i z jiných informačních zdrojů než jsou rozpočet obce, závěrečný účet obce, usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva obce a usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce, a že by toto ustanovení vylučovalo při poskytování informací týkajících se působnosti obce aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., který stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány (§ 1 zákona), a který se co do forem poskytování informací neomezuje jen na nahlédnutí do spisu (z ust. § 14 odst. 3 písm. c/ uvedeného zákona vyplývá, že požadovanou informaci lze poskytnout též písemně nebo na paměťových médiích). Z uvedeného vyplývá, že na poskytování informací obcemi jako povinnými subjekty z oblasti jejich působností se vztahuje právní úprava obsažená v zákoně č. 106/1999 Sb. bez ohledu na ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.

V posuzovaném případě žalobce - jak vyplývá z obsahu správního spisu -dopisem ze dne 1.5.2001 požádal o poskytnutí textů všech usnesení městské rady a zastupitelstva města Hranice v období od října 2000 (včetně) až do doby vyřízení této žádosti, a to na paměťovém médiu. Protože informace obsažené v usneseních zastupitelstva a rady obce (města) jsou informacemi vztahujícími se k působnosti orgánů územní samosprávy ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a proto -že se na poskytování těchto informací orgány územní samosprávy vztahuje - jak vyplývá z výše uvedeného - právní úprava obsažená v zákoně č. 106/1999 Sb., byl povinný subjekt obsah žádosti žalobce o poskytnutí informací ze dne 1.5.2001 povinen posoudit podle příslušných ustanovení tohoto zákona. Pokud žalovaná v napadeném rozhodnutí o odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu l. stupně dospěla k opačnému závěru, je toto její rozhodnutí v rozporu se zákonem.

Protože žaloba je - jak vyplývá z výše uvedeného - důvodná, soud napadené rozhodnutí žalované podle § 78 odst. 1 s.ř.s. pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.). Právním názorem, který soud vyslovil v tomto zrušujícím rozsudku, je v dalším řízení žalovaná vázána (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

V řízení přeci soudem vznikly žalobci náklady, které spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 1.000,- Kč, a dále, v souvislosti se zastoupením advokátem, v paušální odměně ve výši 3.500,- Kč (§ 151 odst: 2 občanského soudního řádu za použití § 64 s.ř.s., § 11 vyhl. č. 484/2000 Sb.) a ve dvou paušálních náhradách výdajů po 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.), celkem ve výši 4.650,- Kč. Protože žalobce měl ve věci plný úspěch, soud ve smyslu ust. § 60 odst. 1 věty prvé s.ř.s. žalované uložil, aby mu tyto důvodně vynaložené náklady nahradila.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze do dvou týdnů po jeho doručení podat kasačí stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, a to ve třech vyhotoveních.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho soudního výkonu.

V Ostravě dne 26. listopadu 2003

 

 

         

                                     

 
English Čeština