Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Krajské soudy

Burianová vs. Rada obce Dolní Třebonín 10 Ca 129/2004

Fiktivní rozhodnutí, fiktivní rozhodnutí o odvolání, nicotné rozhodnutí. Reálné rozhodnutí o odvolání vydané až poté, co je již o odvolání rozhodnuto fiktivním rozhodnutím, je nicotným rozhodnutím.

Celý článek

Burianová vs. Rada obce Dolní Třebonín 10 Ca 130/2004

Fiktivní rozhodnutí, překážka věci rozhodnuté, úhrada nákladů. Již vydané fiktivní rozhodnutí brání tomu, aby bylo ve stejné věci vydáno nové (nefiktivní)rozhodnutí.

Celý článek

Burianová vs. Rada obce Dolní Třebonín 10 Ca 70/2004

Fiktivní rozhodnutí o odvolání, odvolací orgán, rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Soud zrušil rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti pro nedostatek formy a náležitostí a dále zrušil fiktivní rozhodnutí o odvolání jako nepřezkoumatelné.

Žadatelka požadovala po Obecním úřadu obce Dolní Třebonín poskytnutí informací a dále poskytnutí kopií určitých dokumentů. Na tuto žádost odpověděl obecní úřad přípisem, ve kterém žadatelce mimo jiné sdělil, že zápisy z jednání rady obce nemůže poskytnout s ohledem na neveřejnost jednání rady obce. Obecní úřad dále ohledně informací požadovaných formou kopie dokumentů žadatelku odkázal na jiné orgány nebo ji oznámil, že je možno v dohodnutém termínu do dokumentů nahlédnout. Některé informace pak obecní úřad odmítl vůbec poskytnout. Přípis obecního úřadu neměl náležitosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti požadované zákonem o svobodném přístupu k informacím. Proti přípisu obecního úřadu podala žadatelka odvolání, na které reagoval starosta obce stručným sdělením, že poskytnutím informací by porušil zákon. Vzhledem ke skutečnosti, že odvolací orgán (v daném případě obecní rada) nerozhodl v zákonem stanovené lhůtě o odvolání, nastala fikce zamítavého rozhodnutí o odvolání, které žadatelka napadla žalobou.

 

 

Celý článek

Burianová vs. Rada obce Dolní Třebonín 10 Ca 76/2004

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, fiktivní rozhodnutí o odvolání, úhrada nákladů. Soud konstatoval, že nárok povinného subjektu na úhradu nákladů při poskytování informací je soukromoprávní povahy a spory o něj by měly řešit soudy v občanskoprávním řízení.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací formou poskytnutí kopií. Obecní úřad žadatelce sdělil, že jí umožní po předchozí domluvě nahlédnout a zaslal žadatelce fakturu na Kč 300,- za práci spojenou s přípravou odpovědi. Po nesouhlasu žadatelky s fakturou starosta obce žadatelce sdělil dopisem, že jí kvůli odmítnutí zaplatit úhradu nebudou informace poskytovány. Žadatelka podala odvolání proti tomuto přípisu. O odvolání nebylo rozhodnuto ve lhůtě stanovené zákonem a nastala tak fikce zamítavého rozhodnutí o odvolání.

 

Celý článek

Děti Země vs. Okresní úřad Litoměřice 15 Ca 295/2002

Fiktivní rozhodnutí, rozhodnutí o odvolání, správní řád. Fiktivní rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Nedostatečně odůvodněné rozhodnutí musí být jako nepřezkoumatelné zrušeno.

Žadatel v dané věci požadoval po povinném subjektu poskytnutí informací týkajících se územního řízení formou poskytnutí kopií dokumentů. Povinný subjekt ve stanovené lhůtě informace neposkytl, pouze zaslal žadateli přípis, který ovšem neměl náležitosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Nastala tedy fikce rozhodnutí, kterým povinný subjekt poskytnutí informací odepřel. Proti tomuto fiktivnímu rozhodnutí podal žadatel odvolání. Odvolací orgán fiktivní rozhodnutí povinného subjektu potvrdil, aniž by však dostatečně uvedl důvody svého rozhodnutí.

 

Celý článek

Ekologický a právní servis vs. Okresní úřad Nymburk 44 Ca 34/2002

Stavební zákon, zvláštní právní předpis. Na poskytování informací v oblasti územního plánování a stavebního řízení se obecně vztahuje úprava obsažená v zákoně o svobodném přístupu k informacím.

V daném případě žadatel požádal povinný subjekt o zaslání kopií vyjádření, rozhodnutí a stanovisek, založených ve správním spisu k územnímu řízení na dálnici. Povinný subjekt poskytnutí těchto informací odmítl s tím, že je nutno postupovat podle ustanovení § 133 stavebního zákona, a že podle tohoto ustanovení je možno požadované informace poskytnout pouze tomu, kdo prokáže odůvodněnost svého požadavku. O odvolání žadatele proti zamítavému rozhodnutí bylo rozhodnuto tak, že se odvolání zamítá.

 

 

Celý článek

Ekologický právní servis vs. Rada města Chebu 30 Ca 56/2003

Fiktivní rozhodnutí, fiktivní rozhodnutí o odvolání, lhůta k rozhodnutí o odvolání, správní řád. Fiktivní rozhodnutí musí být jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů zrušeno.

Žadatel v dané věci požádal žádostí doručenou povinnému subjektu dne 16.12.2002 o poskytnutí informací. Povinný subjekt v zákonem stanovené lhůtě informace neposkytl ani o žádosti nerozhodl. Nastala tak fikce rozhodnutí, kterým povinný subjekt poskytnutí informací odepřel. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel dne 15.1.2003 odvolání, které povinný subjekt obdržel dne 16.1.2003. Odvolací orgán, v daném případě rada města, o podaném odvolání ve lhůtě stanovené zákonem nerozhodl a dne 2.3.2003 tak nastala fikce rozhodnutí, kterým bylo odvolání zamítnuto.

 

 

Celý článek

EPS vs Rada města Kolín 44 Ca 82/2005

odmítnutí žádosti; obchodní tajemství. Informace musí být za obchodní tajemství výslovně podnikatelem označena, a to před podáním žádosti o poskytnutí informací.

Celý článek

Halama vs. Rada města Bechyně 10 Ca 243/2001

Náležitosti rozhodnutí, osobní údaj, upřesnění žádosti. Soud se zabýval otázkou, jakou informaci není možno poskytnout, protože se jedná o osobní údaj. Soud dále poukázal na procesních pochybení povinného subjektu.

Žadatel požadoval po Městském úřadu v Bechyni řadu informací. Městský úřad žádosti částečně vyhověl, poskytnutí informace týkající se sdělení, jaká částka je vyplácena uvolněným členům zastupitelstva a zda jim i v minulém roce byla vyplácena odměna a v jaké výši, však odepřel. Proti zamítavému rozhodnutí podal žadatel včas odvolání, ovšem odvolací orgán, a to Rada Města Bechyně, toto rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí odvolacího orgánu pak žadatel napadl žalobou.

 

 

Celý článek

Halama vs. Rada města Bechyně 10 Ca 244/2001

Forma poskytnutí informace, odmítnutí žádosti, upřesnění žádosti. Soud se vyjádřil k postupu povinného subjektu v případě, když je žádost nekonkrétní a když již bylo o obdobné žádosti rozhodnuto.

Celý článek

Ing V.Z. vs. Městská rada v N. 31 Ca 189/2000

Náležitosti žaloby, obchodní tajemství, správní řád. Obchodním tajemstvím v žádném případě nemohou být informace o rozsahu finančních prostředků poskytnutých podnikateli z rozpočtu obce či města, tedy ani údaj o ceně za provedené dílo, jež je hrazena z daní.

Celý článek

Jeřábková vs. Městská rada Mohelnice 22 Ca 248/2000

Osobní údaj, zvláštní právní předpis. Soud se zabýval otázkou poskytnutí informací o odměnách starosty a odměnách za mimořádnou práci vedoucích odborů městského úřadu.

 

 

Celý článek

J.Nebeský vs. Rada města Hranice 22 Ca 222/2001

Povinný subjekt musí odpovědět i na domněnky či nepodložené dotazy, třeba jen ANO či NE. Obec je povinna poskytovat informace o nabývání majetku obcí, včetně otázek jeho financování.

Celý článek

J.Nebeský vs. Rada města Hranice 22 Ca 331/2002

Fikce rozhodnutí o odvolání, lhůta k podání žaloby, náležitosti žaloby, odvolací orgán, správní řád. Soud zrušil žalobou napadené rozhodnutí jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Soud konstatoval, že rozhodnutí o odvolání musí mít náležitosti rozhodnutí požadované správním řádem. Soud se dále musel vypořádat s námitkou, že Rada města Hranice nemůže být žalovanou, a dále s námitkou opožděného podání žaloby.

 

 

Celý článek

J.Nebeský vs. Rada města Hranice 22 Ca 358/2002

Zvláštní právní předpis. Soud konstatoval, že na poskytování informací obcemi jako povinnými subjekty z oblasti jejich působnosti se vztahuje právní úprava obsažená v zákoně o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel ve věci Žadatel J.N. vs. Rada města Hranice 22Ca 358/2002 požadoval po Městském úřadu Hranice poskytnutí textů usnesení rady a zastupitelstva města, a to na paměťovém médiu. Městský úřad Hranice této žádosti nevyhověl. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že zákon o svobodném přístupu k informacím se na tento případ nevztahuje, neboť poskytování informací požadovaných žadatelem je upraveno zvláštním právním předpisem, a to ust. § 16 odst. 1 písm. a) a e) zákona o obcích. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel odvolání. Odvolání žadatele bylo rozhodnutím Rady města Hranice zamítnuto. Žadatel následně podal proti rozhodnutí Rady města Hranice žalobu. Soud se ve svém rozhodnutí nejprve vypořádal s pojmem zvláštní právní předpis, který je používán v ust. § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Soud konstatoval, že tímto zvláštním právním předpisem není ust. § 16 odst. 1 písm. a) a e) zákona o obcích a na poskytování žadatelem požadovaných informací se použije zákon o svobodném přístupu k informacím. Z ohledem na tyto skutečnosti soud žalobou napadené rozhodnutí Rady města Hranice pro nezákonnost zrušil.

 

 

Celý článek

Občanské sdružení přátelé Hasiny vs. Okresní úřad Nymburk 44 Ca 179/2002

Stavební zákon, zvláštní právní předpis. Na poskytování informací týkajících se územního plánování a stavebního řádu se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s tím, že při poskytování informací formou nahlédnutí do spisu je třeba respektovat podmínky uvedené v § 133 stavebního zákona. Povinnost povinných subjektů poskytovat informace se vztahuje na všechny informace, které povinné subjekty mají nebo mají mít.

 

 

Celý článek

Památkářská obec Českokrumlovská vs. Okresní úřad Český Krumlov 10 Ca 379/2001

Správní řád, stavební zákon, zvláštní právní předpis. V případě postupu dle § 133 stavebního zákona (nahlížení do dokumentace) je nutno respektovat ustanovení správního řádu a o žádosti o poskytnutí informací nahlédnutím do projektové dokumentace vydat rozhodnutí dle správního řádu.

Celý článek

Pazderka vs. Rada města Tábor 10 Ca 215/2001

Osobní údaj, správní řád, vnitřní pokyny a personální předpisy povinného subjektu. Soud se vyjádřil k možnosti poskytování informací týkajících se zaměstnanců (zejména poskytování odměn) s ohledem na ochranu osobních údajů a informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.

Celý článek

Petráň vs. Obecní úřad Svojšín 30 Ca 115/2000

Odvolací orgán, rozhodnutí o odvolání. Rozhodnutí o odvolání, o kterém namísto rady obce rozhodl obecní úřad, který žádosti v prvém stupni nevyhověl, je paakt, tj. nulitní správní rozhodnutí.


 

Celý článek

Remeš vs. rada obce Deštná v Orlických horách 30 Ca 58/2002

Ve věci žalobce Ing. R. Remeše proti žalované radě obce Deštné v Orlických horách, číslo spisu 30 Ca 58/2002-31

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žalobce Ing. R. R. proti žalované radě obce Deštné v Orlických horách, číslo spisu 30 Ca 58/2002-31

Hlavní body rozsudku:

  • formální označení obce jako žalované strany
  • správné označení napadeného fiktivního rozhodnutí o odepření informací
  • vztah obecného a zvláštního zákona - kuriózní závěr?

 

 

Celý článek

Riegerová x Šlapanice - 29 C 55/2011-63 mimořádně rozsáhlé vyhledávání-úhrada-civilní spor

Rozsudek 29 C 55-2011-63 Riegerová x Šlapanice jako jeden z mála řeší neurčitý právní pojem "mimořádně rozsáhlé vyhledávání".

Podle soudu jsou podmínky pro to, aby šlo o mimořádně rozsáhle vyhledání, tyto:

•vymykat se běžné činnosti pracovnice úřadu, která je pověřena vyřizováním žádosti o informace,

•zabrat mimořádně velký časový prostor,

•žádost být mimořádně složitá či mimořádně neurčitá,

•zpracovaní by si vyžádalo mimořádně úsilí.  úřad měl pouze oprávnění žádat úhradu za pořízení fotokopií požadovaných dokumentů.

Celý článek

Sdružení přátel přírody Havířova LUČINA vs. OÚ Karviná 22 Ca 551/2000

Stavební zákon, zvláštní právní předpis. Zvláštní právní předpisy podle § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím musí upravovat poskytování informací natolik úplně, že se vedle nich zákon o svobodném přístupu k informacím nemůže uplatnit.

Celý článek

Vita o.s. vs. Obvodní rada MO Moravská Ostrava a Přívoz 22 Ca 450/2000

Náležitosti rozhodnutí. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, které nemá řádné odůvodnění, musí být jako nepřezkoumatelné zrušeno.

Celý článek

Žadatel JUDr. J. S. vs. Rada města Kolín 45 Ca 63/2000

Upřesnění žádosti, odmítnutí žádosti. Soud se vyjádřil k postupu povinného subjektu v případě, že z žádosti o poskytnutí informace není zřejmé, jaká informace je požadována.

Podle rozhodnutí soudu ve věci Žadatel JUDr. J. S. vs. Rada města Kolín povinný subjekt nemůže v případě, že není ze žádosti o poskytnutí informací zřejmé, jaká informace je požadována, tuto žádost odmítnout, ale musí podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele vyzvat k upřesnění žádosti.

 


 

Celý článek

Žadatelka vs. Rada města Chomutov 15 Ca 367/2002

Informace, důvody neposkytnutí informací. Nutnost vyhledání informace není důvodem pro neposkytnutí informace.

Celý článek

Žadatel Mgr. S.P. vs. Okresní úřad Tábor 10 Ca 101/2000

Odvolací orgán, rozhodnutí o odvolání. Soud se zabývá otázkou, jaký odvolací orgán je oprávněn rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, jež se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce.

 

 

Celý článek

Žadatel vs. Okresní úřad Opava 22 Ca 401/2001


Stavební zákon, zvláštní právní předpis. Při vyřízení žádosti o poskytnutí kopií stavebního a kolaudačního rozhodnutí se použije zákon o svobodném přístupu k informacím.

Celý článek

Žadatel vs. Rada města Ostravy 22Ca 208/2002

Rozhodnutí o odvolání. Rozhodnutí o odvolání, které je pouhým zápisem ze schůze odvolacího orgánu a které není odůvodněno, nemá náležitosti rozhodnutí o odvolání.

Celý článek

         

                                     

 
English Čeština