Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Památkářská obec Českokrumlovská vs. Okresní úřad Český Krumlov 10 Ca 379/2001

Správní řád, stavební zákon, zvláštní právní předpis. V případě postupu dle § 133 stavebního zákona (nahlížení do dokumentace) je nutno respektovat ustanovení správního řádu a o žádosti o poskytnutí informací nahlédnutím do projektové dokumentace vydat rozhodnutí dle správního řádu.

 V daném případě požadoval žadatel po stavebním úřadě možnost seznámení se s projektovou dokumentací a s dalšími podklady pro rozhodnutí ohledně určité stavby. Na tuto žádost stavební úřad reagoval sdělením, že žadateli nebylo přiznáno postavení účastníka řízení v dané věci a není mu proto možno zpřístupnit projektovou dokumentaci ani jakékoli další podklady. Proti tomuto sdělení podal žadatel včas odvolání, které odvolací orgán vyřídil tak, že vydal opatření, ve kterém bylo konstatováno, že žadateli není možno požadované informace poskytnout.

Proti tomuto opatření podal žadatel včas žalobu, ve které se dovolával zejména skutečnosti, že opatření nemá zákonem požadované formální náležitosti. Soud žalobě vyhověl, rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Při rozhodování soud vyšel z toho, že ustanovení § 133 stavebního zákona je zvláštním právním předpisem ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. (Nutno zdůraznit, že soud nijak podrobněji nezdůvodnil, proč považuje § 133 stavebního zákona za zvláštní právní předpis vůči zákonu o svobodném přístupu k informacím.) V případě žádosti o seznámení se s projektovou dokumentací je podle soudu nutno postupovat podle § 133 stavebního zákona. Soud dále jednoznačně uvedl, že rozhodování podle § 133 stavebního zákona je rozhodováním o právech a právem chráněných zájmech subjektů práva v oblasti státní správy, a že je tedy v daném případě nutno postupovat podle správního řádu. (Soud tímto jen potvrdil skutečnost, že kdykoli orgán veřejné správy rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech či povinnostech subjektů práva v oblasti státní správy, a postup orgánu veřejné správy není upraven zvláštním zákonem, musí se vždy uplatnit sprání řád.) Rozhodnutí podle správního řádu musí mít určité náležitosti, tj. zejména výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. V daném případě však sdělení ani opatření tyto náležitosti neměly a soudu nezbylo než je zrušit a vrátit věc k dalšímu řízení.

Ustanovení § 2 odst. 3 zákona vylučuje ze svého režimu informace podávané podle zvláštního právního předpisu. Je-li však žalobcem požadováno umožnit nahlížet do projektové dokumentace, pak zákonné požadavky pro přístup k takové informaci stanoví § 133 stavebního zákona.

Rozhodování o žádosti o nahlédnutí do projektové dokumentace je rozhodováním o právech, právem chráněných zájmech subjektů práva v oblasti státní správy, proto vzhledem ke znění ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu spadá do působnosti tohoto zákona. Z toho pak plyne, že rozhodnutí musí být vydáno ve správním řízení, vyhotoveno písemně a doručeno účastníkům správního řízení v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu (§ 46, § 47, § 51 správního řádu).

10 Ca 379/2001

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudců JUDr. Marie Krybusové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobkyně, zastoupené advokátem proti žalovanému o žalobě proti rozhodnutí ze dne 18. 10. 2001, čj. RR-3395/01-He,

 

takto:

 

Opatření žalovaného ze dne 18. 10. 2001, čj. RR-3395/01-He a sdělení Městského úřadu ..................., stavebního úřadu ze dne 31. 8. 2001, čj. SÚ 3387/01-Va se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 4 650,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

 

Odůvodnění:

 

Žalobou doručenou dne 27. 12. 2001 Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhal přezkoumání opatření žalovaného ze dne 18. 10. 2001, čj. RR-3395/01-He, jimž bylo vyřízeno žalobcovo odvolání, které bylo jím podáno proti sděleni Městského úřadu ..........., stavebního úřadu ze dne 31. 8. 2001, čj. SÚ 3387/01-Va, o zamítnutí žádosti žalobce o umožnění nahlížet do projektové dokumentace stavby a dalších podkladů pro rozhodnutí ohledně domu čp. 77 Latrán v ............

Důvody nezákonnosti napadeného opatření žalobce spatřuje v tom, že napadené opatření nemá zákonem požadované formální náležitosti, přičemž tyto náležitosti postrádá i sdělení Městského úřadu ............. ze dne 31. 8. 2001. Žalobce požádal Městský úřad ......... - stavební úřad o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kdy byly požadovány informace, mimo jiné o ohledně projektové dokumentace a další podklady pro rozhodnutí v uvedené věci. Povinný vydal dne 31. 8. 2001 sdělení, ve kterém odpověděl, že žalobci nebylo přiznáno postavení účastníka řízení a nelze proto zpřístupnit projektovou dokumentaci ani jakékoliv další podklady. Podstata sporu dle žalobce spočívá v otázce, zda zákon o svobodném přístupu k informacím se vztahuje i na podklady správního řízení (vedeného stavebním úřadem) a nebo jestli žádost o umožnění seznámení se s podklady řízení formou nahlédnutí do spisu má být posuzována pouze podle stavebního zákona, či správního řádu. Žalovaný zcela zúženě vyložil, že stavební úřady mají poskytovat informace o své činnosti s tím, že odcitoval i § 2 odst. 3 zákona nic dalšího ke vztahu žalobcovy žádosti o informace k zákonu o svobodném přístupu k informacím žalovaný nesdělil. Rozhodnutí proto žalobce považuje za nepřezkoumatelné, což je důvodem pro jeho zrušení. Dle žalobce na poskytování informací ze správních spisů, formou nahlížení do nich, pořizováni kopii či jinak, se vztahuje zákon č. 106/1992 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a proto s výjimkou omezeni stanovených tímto zákonem má každý právo do správních spisů nahlížet a požadovat kopie písemností z těchto spisů. Rozhodnuti žalovaného je nezákonné v tom, že potvrzuje nezákonné rozhodnutí povinného nezveřejnit informaci, která však podléhá zákonnému omezeni práva na informace a dále v tom, že nebylo řádně odůvodněno. Žalobce tak byl zkrácen na svém právu Listinou zaručeném právu na svobodný přistup k informacím a také ve svých procesních právech. Je proto žalobcem navrhováno zrušeni sděleni jak Městského úřadu ............., stavebního úřadu ze dne 31. 8. 2001, tak i opatřeni žalovaného ze dne 18. 10. 2001.

Žalovaný navrhoval potvrzeni napadeného opatřeni s tím, že žalobou napadená písemnost není rozhodnutím dle § 47 správního řádu, nemá jeho formální náležitosti, ani obsah a není proto možné, aby nabyla právní moci. Jedná se o sdělení ze dne 18. 10. 2001 v němž zdejší referát posoudil obsah podáni žalobce nazvaného "odvoláni proti nezákonnému odepřeni informace" ze dne 10. 9. 2001,v němž je jako žádost o informace uvedeno podání žalobce doručené stavebnímu úřadu, Městského úřadu v ........... dne 13. 8. 2001. V tomto sdělení ze dne 18. 10. 2001 žalovaný pouze konstatoval, že informace o řešení podnětu žalobce mu na základě uvedené žádosti byla stavebním úřadem poskytnuta a že žádost o seznámení s projektovou dokumentací stavby a dalšími podklady pro rozhodnutí stavebního úřadu je žádostí o nahlédnutí do spisu stavebního úřadu, nikoli žádosti o poskytnutí informace vztahující se k působnosti stavebního úřadu dle zákona o svobodném přístupu k informacím. K tomuto závěru dospěl žalovaný na základě skutečnosti, že podle článku 17 odst. 5 Listiny základních práva svobod jsou státní orgány, tedy i stavební úřady povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti s tím, že podmínky a provedení stanoví zákon. Tím je zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, čili při interpretaci jeho ustanovení je nutno vycházet z uvedeného článku. Má-li tedy stavební úřad podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, t.j. vedení řízení a vydávání rozhodnutí ve věcech upravených stavebním zákonem a některými dalšími: předpisy, vztahuje se tento zákon na akty, které jsou výsledkem této činnosti.

Dle žalovaného je projektová dokumentace autorským dílem projektanta, nikoli výsledkem činnosti stavebního úřadu. Žalobce dále poukázal na § 23 správního řádu, kde je upraveno, nahlížení do spisů tak, že stavební úřad může povolit nahlédnout do spisu i jiným osobám než účastníkům řízení, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku, což žalobce neučinil.

Ze správního spisu vyplynuly následující podstatné skutečnosti.

Podáním ze dne 12. 8. 2001 došlým Městskému úřadu v ........... dne 13. 8. 2001 žalobce dal podnět na zastavení demoličních prací a zabezpečení objektu Latrán 77, hotel U města Vídně v ..........., kde mimo jiné požadoval, aby se mohl seznámit s projektovou dokumentací, s dalšími podklady pro rozhodnutí v uvedené věci s rozhodnutími Okresního úřadu ..........., referátu regionálního rozvoje. Dne 27. 8. 2001 žalobce urgoval vyřízení své žádosti.

Městský úřad ........... stavební úřad dne 31. 8. 2001 pod čj. SÚ 3387/01-Va zaslal žalobci sdělení, ve kterém uvádí, že žalobci nebylo přiznáno postavení účastníka řízení v uvedené věci a nelze proto zpřístupnit projektovou dokumentaci, ani jakékoli další podklady.

Proti tomuto sdělení ze dne 31. 8. 2001 o nevyhovění žádosti o informace podal žalobce v zákonné lhůtě odvolání. Na základě toho žalovaný odvolání vyřídil tak, že dne 18. 10. 2001 vydal opatření pod čj. RR 3395/01-He, kde je konstatováno, že požadované informace nelze žalobci poskytnout a to jak podle stavebního zákona, ani podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ani podle zákona o právu na informace o životním prostředí.

Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí podle § 249 odst. 2 o.s.ř. v mezích daných žalobními důvody a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

V souzené záležitosti se žalobce obrátil na stavební úřad se žádostí mimo jiné, aby mu bylo umožněno seznámit se s projektovou dokumentací domu čp. 77, Latrán (hotel U města Vídně) v ........... a s dalšími podklady pro rozhodnutí v této věci i s rozhodnutími Okresního úřadu, referátu regionálního rozvoje ........... a Městského úřadu, stavebního úřadu ............ Tento svůj požadavek opřel dle žaloby o zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v novelizovaném znění.

Městský úřad v ........... je povinným subjektem podle uvedeného zákona, avšak za podmínek zákonem stanovených.

Ustanovení § 2 odst. 3 zákona vylučuje ze svého režimu informace podávané podle zvláštního právního předpisu. Je-li však žalobcem požadováno umožnit nahlížet do projektové dokumentace, pak zákonné požadavky pro přístup k takové informaci stanoví § 133 stavebního zákona.

Podle této normy, orgány územního plánování a stavební úřady, které evidují, ukládají územně plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb, jsou povinny umožnit osobám, které prokáží odůvodněnost svého požadavku nahlížet do této projektové dokumentace a pořizovat si z ní výpisy, přitom jsou povinny učinit opatření, aby nahlédnutím do dokumentace nebylo porušeno státní, hospodářské, či služební tajemství, jakož i zákonem uložená či uznaná povinnost mlčenlivosti. Znamená to, že pro umožnění nahlédnutí do archivované projektové dokumentace, musejí být splněny dvě podmínky, jednak odůvodněnost požadavku nahlédnout do projektové dokumentace, jednak respektování státního, hospodářského či služebního tajemství, nebo povinnost mlčenlivosti.

O zákon č. 106/1999 Sb. v novelizovaném znění žádost žalobce opírat nelze. Je-li totiž poskytnutí informace ve formě nahlížení do projektové dokumentace upraveno zvláštním právním předpisem, pak zákon č. 106/1999 Sb. v novelizovaném znění aplikovat nelze. Domáhal-li se žalobce seznámení a nahlédnutí do projektové dokumentace, pak lze tak učinit výlučně za podmínek stanovených v § 133 stavebního zákona.

Takovým způsobem však žádost žalobce vyřízena nebyla, správní orgány obou stupňů postupovaly neformálně. Stavební úřad dne 31. 8. 2001 zaslal žalobci pouze sdělení, ve kterém žalobci nevyhověl jeho žádosti o poskytnutí informace s tím, že nepřiznal žalobci postavení účastníka řízení. Rozhodování o žádosti o nahlédnutí do projektové dokumentace je rozhodováním o právech, právem chráněných zájmech subjektů práva v oblasti státní správy, proto vzhledem ke znění ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu spadá do působnosti tohoto zákona. Z toho pak plyne, že rozhodnutí musí být vydáno ve správním řízení, vyhotoveno písemně a doručeno účastníkům správního řízení v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu (§ 46, § 47, § 51 správního řádu). Sdělení Městského úřadu ........... nebylo vydáno ve správním řízení a neobsahuje náležitosti rozhodnutí, stejně tak jako rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 10. 2001. Ten o odvolání žalobce proti sdělení stavebního úřadu ze dne 31. 8. 2001 sice rozhodl, učinil tak však přípisem, přestože o právu zpřístupnění dokumentace stavby zakotvené v § 133 stavebního zákona rozhoduje správní orgán podle procesního předpisu, kterým je správní řád, tudíž vydá správní rozhodnutí dle § 47 správního řádu. Podáním žádosti žalobce dne 13. 8. 2001 bylo zahájeno správní řízení, a proto mělo být o této záležitosti rozhodnuto jak zákon předpokládá formou správního rozhodnutí, které musí obsahovat výrok odůvodnění a poučení o odvolání.

Vyloučení správního řádu při postupu dle § 133 stavebního zákona v těchto případech by vedlo k vytvoření situace, kdy by správní orgán mohl z jakýchkoliv důvodů zákonem zakotvenou povinnost neplnit a zcela libovolně právo na zpřístupnění dokumentace stavby odepřít, aniž by měl žadatel možnost svého práva se domáhat soudní cestou.

Jak sdělení Městského úřadu ........... stavebního úřadu, tak i opatření Okresního úřadu ........... neobsahuje předepsané základní obsahové náležitosti (§ 46 správního řádu), nebylo vydáno v zákonem stanovené formě, neobsahuje ani výrok, odůvodnění a poučení o odvolání, což dle § 47 obsahovat musí. Požadavky stanovené pro obsah rozhodnutí nejsou tedy splněny, a proto odkaz žalobce na respektování § 46 a násl. správního řádu je zcela důvodný.

Posuzovanou věc pak soud uzavřel, že rozhodnutí, které tyto náležitosti nemá, musí být zrušeno pro nezákonnost spočívající v porušení procesního předpisu správního řádu, konkrétně v porušení § 46 a 4l správního řádu. Toto procesní pochybení je pak vadou, která má vliv na zákonnost rozhodování správního orgánu, neboť takové rozhodnutí není přezkoumatelné a účastníka řízení zkracuje na jeho právech.

Soud nad rámec věci poznamenává, že i podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v novelizovaném znění vydává se podle § 15 zákona rozhodnutí, jehož náležitosti stanoví § 15 odst. 2 zákona a to tehdy, nevyhovuje-li se žádosti o informaci vůbec, nebo jen z části.

Z důvodů shora uvedených krajský soud napadené rozhodnutí zrušil a současně zrušil i sdělení vydané stavebním úřadem Městského úřadu ..........., neboť trpí týmiž vadami a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení (§ 250 j) odst. 2 o.s.ř.). V dalším řízení bude žalovaný vázán právním názorem krajského soudu (§ 250 j) odst. 3 o.s.ř.).

Výrok o nákladech řízení se opírá i o ust. § 250 k) odst. 1 o.s.ř. a vychází ze skutečnosti, že žalobce měl ve věci úspěch. Proto mu přísluší právo na náhradu nákladů řízení sestávající se ze soudního poplatku ve výši 1 000,- Kč, odměny za právní zastoupení ve výši 3 500,- Kč a 2 x 75,- Kč režijní paušál.

Ve věci nebylo třeba nařizovat jednání, neboť účastníci projevili s takovým procesním postupem souhlas (§ 250 f) odst. 1 písmo a) o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30. ledna 2002

Předsedkyně senátu: JUDr. Věra Bal e j o v á v.r.

 

 

         

                                     

 
English Čeština