Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Sedláček vs. Magistrát hl. m. Prahy 33 Ca 85/2001

Fiktivní rozhodnutí. O žalobě proti fiktivnímu rozhodnutí musí soud rozhodnout tak, že žalobou napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí povinnému subjektu k dalšímu řízení, a to vzhledem k nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí pro nedostatek důvodů.

V daném případě požadoval žadatel poskytnutí informací o stavebním řízení žadatelem označených staveb. Povinný subjekt, Obvodní Úřad Městské části Praha 4, na tuto žádost nereagoval, a proto podal žadatel odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Magistrát hlavního města Prahy pak toto fiktivní rozhodnutí potvrdil. Vzhledem ke skutečnosti, že potvrzené prvoinstanční rozhodnutí bylo pouze fiktivní, nemohlo obsahovat žádné odůvodnění, a proto nemělo základní náležitost rozhodnutí správního orgánu. Soudu pak vzhledem ke skutečnosti, že neměl možnost posoudit odůvodnění rozhodnutí, nezbylo než napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu k řádnému vyřízení.

 

 

 

Pokud rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací neobsahuje řádné odůvodnění, popř. nemůže obsahovat odůvodnění vzhledem ke skutečnosti, že jde o rozhodnutí fiktivní, může žadatel tento nedostatek rozhodnutí napadnout, a to buď odvoláním, jde-li o rozhodnutí prvoinstanční, nebo žalobou, jde-li o rozhodnutí odvolacího orgánu.

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Muzikáře a soudců JUDr. Hany Douškové a JUDr. Zdeňky Vlasákové v právní věci............................., zast. Mgr. Markem Pavlovským, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 5, Plzeňská 4, proti žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy se sídlem Praha l, Mariánské nám. 2, o žalobě na přezkoumání rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy o odepření informace podle z. č. 106/99 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím,

 

takto:

 

Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru výstavby, ze dne 2. 5. 2001, č. j. MHMP-44171/2001/VYS/Ca, se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 4.500,-Kč k rukám jeho právního zástupce Mgr. Marka Pavlovského, Ph.D., advokáta se sídlem Praha 5, Plzeňská 4, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Odůvodnění

 

Žalobce se domáhá přezkoumání rozhodnutí správního orgánu ve smyslu ust. § 16 odst. 6 z. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Uvedl, že podáním ze dne 16. 3. 2001 uplatnil u Obvodního Úřadu Městské části Praha 4 žádost o poskytnutí informace dle cit. zák. Podle obsahu žaloby měl takto požadovat "konkrétní informace formou fotokopií všech návrhů a rozhodnutí týkajících se stavebního řízení (stavebních řízení) staveb bez čísel popisných, nacházejících se v bezprostřední blízkosti domu čp. 1113 v Praze 4, ul. Nad lesním divadlem, vně označených jako l/ PLUS- DISCOUNT, spol. s r.o., a 21OMV - Čerpací stanice pohonných hmot, a ............poskytnutí konkrétních informací formou sdělení stavu stavebního řízení shora uvedeného". Podle žaloby Obvodní úřad Městské části Praha 4 požadované informace neposkytl, žádost nevyřídil ani jiným předepsaným způsobem a nevydal žádné rozhodnutí. Platí proto fikce, že vydal rozhodnutí, kterým odepřel podání informací.

Proti tomuto fiktivnímu rozhodnutí Obvodního úřadu městské části Praha 4 podal žalobce odvolání, které bylo žalovanému Magistrátu hlavního města Prahy doručeno dne 4. 4. 2001. Tento odvolací orgán vydal dne 2. 5. 2001 rozhodnutí, kterým cit. rozhodnutí Obvodního úřadu Městské části Praha 4 potvrdil. Magistrát hl. m. Prahy zastává názor, že prvoinstanční orgán nemohl žádosti žalobce o poskytnutí informace vyhovět, protože nemohl "žadatele zahrnout do okruhu účastníků řízení, neboť žádné řízení v dané věci není vedeno".

Žalobce se domnívá, že žalovaný vychází ze skutkových zjištění, která jsou v rozporu s obsahem spisu, a že zaujal nesprávný právní názor. Žalovaný nemůže tvrdit, že stavební řízení ve věci předmětných staveb nebylo vedeno, když stavby byly dokončeny v průběhu roku 2000 a proběhlo kolaudační řízení, kterému předcházelo právě stavební řízení. Úřad Městské části Praha 4 žalobce " nezahrnul do okruhu účastníků", nezpřístupnil mu dokumentaci a nedoručil mu rozhodnutí ve stavebním řízení. Zadržuje mu tak "zde označené a zde navrhované důkazy". Žalobce trvá na tom, že mu Úřad Městské části Praha 4 měl požadované informace ve smyslu zákona o informacích poskytnout. Žalobce proto navrhoval, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a žalovanému uloženo zaplatit žalobci náklady řízení.

Žalovaný ve svém vyjádření poukazoval na to, že odvolání žalobce směřující proti rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 4 zamítl, protože žalobci byla sdělena požadovaná informace. V době podání jeho žádosti byla veškerá řízení k objektům "SUPERMARKET PLUS DISCOUNT" a " OMV - čerpací stanice pohonných hmot" ukončena. Stavební úřad nemohl v daném případě postupovat jinak. Nemohl žalobce "zahrnout do okruhu účastníků řízení", protože žádné řízení již vedeno nebylo. Podle názoru žalovaného stavební úřad žalobci sdělením pod ÚMČP4-33139/01/OSD/LAXA-4931 ze dne 26. 3. 2001 vyhověl. Dále uvedl, že žalobce nepožadoval " poskytnutí konkrétních informací formou fotokopií všech návrhů a rozhodnutí týkajících se stavebního řízení". Srovnáním obsahu jeho žádosti ze dne 16. 3. 2001 a obsahu podané žaloby ze dne 9. 7. 2001 je zřejmé, že se nejedná o ten samý požadavek. Kromě toho žalovaný vyslovil pochybnost, zda byla žaloba podána v zákonné dvouměsíční lhůtě od doručení rozhodnutí správního orgánu, jak požaduje ust. § 250b o.s.ř. Rozhodnutí bylo žalobci doručeno 4. 5. 2001 a v podatelně Městského soudu v Praze byla žaloba podána 9. 7. 2001. Uvedl také, že žalobce podal "odvolám" proti kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu, kterými bylo povoleno užívání uvedených objektů. V průběhu přezkoumání obou kolaudačních rozhodnutí měl žalobce možnost seznámit se se spisovým materiálem. Žalovaný proto navrhoval, aby soud řízení dle ust. § 250d o.s.ř. zastavil, nebo aby žalobu podle ust. § 250j o.s.ř. zamítl.

Městský soud v Praze se v prvé řadě zaměřil na zjištění, zda žalobce podal žalobu včas. Podle ust. § 250b o.s.ř. musí být žaloba podána do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni. Podle doručenky založené do správního spisu bylo napadené rozhodnutí žalobci doručeno dne 4. 5. 2001 (viz doručenka založená u napadeného rozhodnutí ve správním spise), t. zn. posledním dnem lhůty k podání žaloby je datum 4. 7. 2001. Uvedeného dne žalobce zaslal žalobu faxem (viz údaj na č. 1. 2 soudního spisu). Podle ust. § 42 odst. 3 o.s.ř. (§ 246c o. s. ř.) je třeba podání ve věci samé, které bylo učiněno telefaxem, ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu nebo písemným podáním shodného obsahu. Jde o zákonnou lhůtu procesní, t. j. v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§§ 56 a 57 o.s.ř.). Žalobce podal žalobu faxem dne 4. 7. 2001, jak je již uvedeno shora, a toto své podání doplnil ve smyslu ust. § 42 odst. 3 o.s.ř. předložením podání stejného obsahu osobně dne 9. 7. 2001 (č. 1. 6 soudního spisu). Konec třídenní lhůty uvedené v cit.ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř. v tomto případě připadl na sobotu 7. 7. 2001, t. j. přesunul se na nejbližší pracovní den, tedy na pondělí 9. 7. 2001. Z uvedeného vyplývá, že žalobce v posuzovaném případě podal žalobu včas, když ji zaslal faxem dne 4. 7. 2001 v zákonné dvouměsíční lhůtě od doručení napadeného rozhodnutí a toto své podání včas doplnil podáním stejného obsahu.

Po té soud přezkoumal na základě podané žaloby rozhodnutí žalovaného (§ 247 a násl. o.s.ř., § 16 odst. 6 z. č. 106/99 Sb. v platném znění) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Ve věci rozhodl bez jednání, protože s takovým postupem účastníci souhlasili a rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů (§ 250f o.s.ř.).

Soud především poukazuje na to, že žalobce ve své původní žádosti ze dne 16. 3. 2001 požadoval, aby mu byly jako účastníku konkr. stavebního řízení doručeny "doposud došlé návrhy, vydaná - i nepravomocná rozhodnutí ve věci nebo s věcí související". Nepožadoval tedy, jak uvádí v žalobě, "poskytnutí konkrétních informací formou fotokopií všech návrhů a rozhodnutí týkajících se stavebního řízení" vedeného ohledně předmětných staveb. Ve své původní žádosti se jen " z opatrnosti", jak sám uvádí, odvolává na z. č. 106/99 Sb. a zjevně mu jde především o to, aby s ním bylo nakládáno jako s účastníkem jím uvedeného stavebního řízení.

Soud zdůrazňuje, že pouze správní orgán může posoudit, kdo je účastníkem příslušného stavebního řízení. Pokud dojde k závěru, že skutečně jde o účastníka stavebního řízení, pak s ním tak nakládá, t. j. doručuje mu rozhodnutí ve stavebním řízení. V tomto soudním řízení však nejde o zjištění, zda žalobce měl být účastníkem konkr. stavebního řízení a zda mu měla být doručována rozhodnutí ve stavebním řízení, ale o to, zda žalobci bylo v důsledku vydání napadeného rozhodnutí odepřeno právo na informace ve smyslu z. č. 106/99 Sb. I když z původně uplatněné žádosti žalobce ze dne 16. 3. 2001 zcela jasně nevyplývá, že se domáhá postupu dle z, č. 106/99 Sb., je tato okolnost zřejmá z jím podaného "odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 4, t. j. z podání žalobce ze dne 4. 4. 2001 (č. 1. 8 správního spisu). Za takové situace měla být žalobci požadovaná informace sdělena. Správní orgán však žádosti o poskytnutí informace nevyhověl a v napadeném zamítavém rozhodnutí řádně nezdůvodnil, proč byla žadateli informace odepřena. V rozhodnutí řeší pouze otázku, proč nebyl ........................ zahrnut mezi účastníky řízení. Jeho rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné.

Se zřetelem na zjištění, že napadené rozhodnutí je pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné, soudu nezbylo než je zrušit a věc žalovanému vrátit k dalšímu řízení (§16 odst. 4 z. č. 106/99 Sb. v platném znění, § 247 a násl. o.s.ř., § 250j odst. 2 o.s.ř.).

Na žalovaném nyní bude, aby se věcí znovu zabýval. Pokud správní orgán nevyhoví žádosti o poskytnuli informace (i když příp. jen zčásti), vydá rozhodnutí, které musí splňovat zákonem předepsané náležitosti, zejm. musí být řádně zdůvodněno (§15 odst. l a 2 z. č. 106/99Sb.) Soud upozorňuje na připiš Úřadu Městské části Praha 4 ze dne 7. 8. 2001 (č. 1. 23 správního spisu), podle kterého snad měla být žalobci požadovaná informace poskytnuta -z obsahu připisu však nelze zjistit, zda skutečně žadatel získal vše, co požadoval. Totéž platí o přípisech žalovaného ze dne 2. 7. 2001 pod č."j. MHMP - 64258/2001/VYS/Ca/Zm a č. j. MHMP - 64859/2001/VYS/Ca/Zm také založených ve správním spise.

Podle ust. § 250j odst. 3 o.s.ř. je správní orgán vázán právním názorem soudu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 250k odst. l o.s.ř. Žalobce byl v tomto řízení úspěšný a vznikly mu náklady úhradou soudního poplatku z žaloby ve výši 1.000,-Kč a úhradou nákladů advokátního zastoupení celkem v částce 4.500,-Kč (odměna advokáta za 3.500,-Kč dle § 11 vyhl. č. 484/2000Sb.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný (§ 250j odst. 4 o.s.ř.).

V Praze dne 28. prosince 2001

JUDr. Ladislav Muzikář v.r.

předseda senátu

 

 

         

                                     

 
English Čeština