Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Žadatel J.S. vs. Ministerstvo dopravy 7 A 16/2002

Fiktivní rozhodnutí, fiktivní rozhodnutí o odvolání. Rozhodnutí založené právní fikcí musí být pro nepřezkoumatelnost zrušeno.

Ve věci žadatel J.S. vs. Ministerstvo dopravy požadoval žadatel sdělení informací týkajících se zejména zásad pro dopravní značení na pozemních komunikací. Žadateli nebyly požadované informace poskytnuty a proto žadatel podal k Ministerstvu dopravy rozklad proti rozhodnutí, kterým byla jeho žádost zamítnuta. Ministerstvo dopravy o podaném rozkladu nerozhodlo v zákonem stanovené lhůtě. V souladu s ust. § 16 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím tak nastala fikce rozhodnutí, kterým ministerstvo napadené rozhodnutí potvrdilo a rozklad zamítlo. Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí založené fikcí je nepřezkoumatelné, nezbylo soudu, než napadené rozhodnutí o rozkladu zrušit.

 

 

Rozhodnutí, jehož vydání je konstruováno právní fikcí, je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

 

7 A 16/2002

 

ČESKA REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Nejvyšší správní soud rozhodl v právní věci žalobce J.S., zastoupeného JUDr. M. P., Ph.D. proti žalovanému Ministerstvu dopravy se sídlem v Praze l, Nábřeží L. Svobody 12/1222 v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci poskytnutí informací,

 

takto:

 

I. Rozhodnutí Ministerstva dopravy o rozkladu žalobce ze dne 26. 3. 2001 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 2 825,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám JUDr. M. P., Ph.D.

 

Odůvodnění:

 

Žalobou podanou v zákonné lhůtě u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým byl zamítnut jeho rozklad ze dne 26. 3. 2001 a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu L stupně o neposkytnutí informace.

Žalobce v podané žalobě uvedl, že požadoval sdělení informací týkajících se zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích a dále informací souvisejících zejména s činností silničního správního úřadu Magistrátu hl. města Prahy v souvislosti se stanovením nejvyšší povolené rychlosti v obcích podle zákona č. 12/1997 Sb., zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 30/2001 Sb. Žalobce je toho názoru, že v žádosti uvedené informace s ohledem na jejich charakter nespadají pod žádný z důvodů uvedených v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o poskytování informací"), pro které by je bylo možné odmítnout. Napadené rozhodnutí je proto pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že o podaném rozkladu nerozhodl v zákonné lhůtě, resp. rozhodl fiktivním negativním rozhodnutím proto, že u něj došlo k personálním změnám a rovněž ke ztrátě spisového materiálu týkajícího se uvedeného rozkladu a navrhl, aby soud zrušil jeho fiktivní rozhodnutí, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a potvrzeno předchozí (taktéž fiktivní) rozhodnutí orgánu I. stupně. Dále také uvedl, že informace byla dodatečně žalobci poskytnuta.

Žalobce k výzvě soudu sdělil, že na podané žalobě trvá, protože žalovaným dodatečně poskytnuté informace jsou neúplné.

Městský soud v Praze postoupil věc místně příslušnému Vrchnímu soudu v Praze. Protože však tento soud ve věci do 31. 12. 2002 nerozhodl, převzal dnem 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.), v souladu s ustanovením § 132 s. ř. s. neskončenou věc, u níž byla dána věcná příslušnost vrchního soudu, Nejvyšší správní soud a dokončí v ní řízení.

Podle ustanovení § 130 odst. l s. ř. s. postupuje Nejvyšší správní soud v tomto řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního s. ř. s. Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně správního řízení, které jeho vydání předcházelo a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Při přezkoumávání napadeného rozhodnutí vycházel Nejvyšší správní soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. l s. ř. s.), že žalovaný vydal rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 5 zákona o poskytování informací, tzn. že nastala právní fikce, že o podaném rozkladu bylo vydáno rozhodnutí, jímž byl žalobcem podaný rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutí, jehož vydání je konstruováno právní fikcí, je podle názoru Nejvyššího správního soudu nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. V takovém případě je sice zřejmé, že podaný rozklad byl zamítnut, ale nelze již dovodit, jaké důvody vedly žalovaného k odepření informací. Vzhledem k tomu, že existence napadeného rozhodnutí je vázána na zákonnou fikci jeho vydání, nemůže obsahovat odůvodnění, v němž správní orgán v souladu s ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvádí, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. V daném případě by tak musel soud nahrazovat činnost správního orgánu a dovozovat, na základě jakých skutkových a právních závěrů mohly být námitky uplatněné v rozkladu shledány neopodstatněnými, popř. jaké důvody mohly vést k negativního rozhodnutí, což je nepřípustné.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 78 odst. l s. ř. s. napadené rozhodnutí pro vady řízení zrušil a podle odst. 4 citovaného ustanovení vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V souladu s ust. § 76 odst. l písm. a) s. ř. s. rozhodl Nejvyšší správní soud ve věci bez nařízení jednání.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. l s. ř. s., když žalobci, který měl ve věci úspěch, vznikly s tímto řízením náklady zaplacením soudního poplatku v částce 1000,- Kč a odměny za právní zastoupení l 825,- Kč (1750,- Kč podle § 11 a § 18 vyhl. č. 484/2000 Sb. a 75,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 6. listopadu 2003

 

 

         

                                     

 
English Čeština