Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Žadatel JUDr. J. S. vs. Rada města Kolín 45 Ca 63/2000

Upřesnění žádosti, odmítnutí žádosti. Soud se vyjádřil k postupu povinného subjektu v případě, že z žádosti o poskytnutí informace není zřejmé, jaká informace je požadována.

Podle rozhodnutí soudu ve věci Žadatel JUDr. J. S. vs. Rada města Kolín povinný subjekt nemůže v případě, že není ze žádosti o poskytnutí informací zřejmé, jaká informace je požadována, tuto žádost odmítnout, ale musí podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím žadatele vyzvat k upřesnění žádosti.

 


 

 

Podle § 14 odst. 3 písm a) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V posuzovaném případě však zákonem stanoveným způsobem postupováno nebylo, když Městský úřad v Kolíně rozhodl o žádosti žalobce, ze které není zcela zřejmé, jaká informace je požadována, a žalovaná taková rozhodnutí žalobou napadeným rozhodnutím potvrdila.

45Ca 63/2000

 

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 Rozhodnutí žalované ze dne 21.3.2000 č.j.29/00 se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.  Odůvodnění:

Žalovaná výše uvedeným rozhodnutím zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Městského úřadu v Kolíně, odboru místního a bytového hospodářství, č.j. 38/00 a č.j. 39/00, kterými bylo dne 10.2.2000 podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, rozhodnuto o neposkytnutí informací žalobci. Předmětem rozhodnutí byly informace o vnitřním sdělení ze dne 28.9.1998, týkající se výměn bytů v majetku města Kolína, které mají být projednávány v komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostorami a informace o zápisech z jednáni Komise pro byty a nebytové prostory za roky 1998 a 1999. Žalovaná své rozhodnutí odůvodnila tím, že se ztotožnila se závěry odvoláním napadených rozhodnutí. Podle jejího názoru se v případě vnitřního sdělení jedná o vnitřní pokyn povinného subjektu a Městský úřad v Kolíně tak nemá povinnost podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. informaci poskytnout. Pokud se týká zápisů z jednání Komise pro byty a nebytové prostory, pak podle jejího názoru obsahují tak velké množství informací, z nichž řada nemůže být ve smyslu § 8, §9, §10 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta a proto nemohou být požadované zápisy poskytnuty jako komplex informací.

Toto rozhodnutí napadl žalobce včas podanou žalobou v níž namítá, že mu není známo z jakých důvodů správní orgán odpírá poskytnutí informací, neboť odůvodnění všech rozhodnutí je natolik neurčité a povrchní, že ve své podstatě neobsahuje žádné důvody. Při jednání uvedl, že podle jeho názoru neexistují objektivní důvody pro odepření informací. Ze všech výše uvedených důvodů navrhl zrušení, jak rozhodnutí žalované, tak obou rozhodnutí Městského úřadu v Kolíně a vrácení věcí k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s tím, že není důvodná. Pokud se týká požadovaného vnitřního sdělení ze dne 28.9.1998, pak již z jeho označení vyplývá, že v něm obsažené informace se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům Městského úřadu v Kolíně ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a záleží na vůli žalovaného, zda ji poskytne či nikoli. K požadovaným zápisům z jednání komise pro byty a nebytové prostory uvedla, že žalobce nepožadoval určitou konkrétní informaci, nýbrž souhrn informací, mezi nimiž se vyskytují rovněž informace, spadající pod ustanovení §§ 8, 9 a 10 zákona č. 106/1999 Sb., když zájemci o byty a nebytové prostory ve svých žádostech uvádí své osobní, obchodní a majetkové poměry a tyto skutečnosti se objevují i v zápisech. Podle názoru žalovaného nelze bez dalšího zápisy zveřejňovat.

Krajský soud v Praze přezkoumal rozhodnutí žalované v řízení podle hlavy druhé, části páté občanského soudního řádu a dospěl k závěru, že postup žalovaného byl v rozporu se zákonem.

Z předloženého spisu je zřejmé, že se žalobce dne 17.1.2000 obrátil na Městský úřad v Kolíně se žádostmi ze dne 14.1.2000 o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb. a žádal tak mimo jiné o zápisy z jednání Komise pro byty a nebytové prostory za rok 1998 a 1999 a o vnitřní sdělení ze dne 28.9.1998, týkající se výměn bytů v majetku města Kolína, které mají být projednány v Komisi pro hospodaření s byty a nebytovými prostorami. Z uvedeného podání není zřejmé, jakou informaci žalobce požadoval.

Podle § 14 odst. 3 písm a) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V posuzovaném případě však zákonem stanoveným způsobem postupováno nebylo, když Městský úřad v Kolíně rozhodl o žádosti žalobce, ze které není zcela zřejmé, jaká informace je požadována, a žalovaná taková rozhodnutí žalobou napadeným rozhodnutím potvrdila.

Pokud se týká žalobcem uplatněných námitek, pak je soud považuje za předčasné, právě s ohledem ne neexistenci přesné specifikace obou požadovaných informací. Soudu proto nezbylo, než podle § 250j odst. 2 o.s.ř. rozhodnutí žalované zrušit a věc vrátit žalované k dalšímu řízení s tím, že v tomto řízení budce vázána právním názorem soudu ( § 250j odst. 3 o.s.ř.)

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 250k odst. 1 o.s.ř., když rozhodnutí žalované bylo zrušeno z jiných důvodů, než-li navrhoval žalobce.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné ( 250s odst. 1 o.s.ř.)

V Praze dne 19.října 2000

 

 

 

         

                                     

 
English Čeština