Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Žadatel vs. Rada města Ostravy 22Ca 208/2002

Rozhodnutí o odvolání. Rozhodnutí o odvolání, které je pouhým zápisem ze schůze odvolacího orgánu a které není odůvodněno, nemá náležitosti rozhodnutí o odvolání.

 

Žadatel požádal Statutární město Ostravu o poskytnutí informací. Na tuto žádost opověděl Magistrát města Ostravy dopisem, který žadatel napadl odvoláním. O tomto odvolání rozhodla Rada města Ostravy usnesením na své schůze tak, že odvolání v plném rozsahu zamítla. Toto usnesení bylo zachyceno v zápisu ze schůze Rady města Ostravy a nebylo odůvodněno.

 

Žadatel rozhodnutí o odvolání napadl žalobou. Soud žalobou napadené rozhodnutí Rady města Ostravy zrušil s tím, že toto rozhodnutí nemá náležitosti rozhodnutí o odvolání, neboť neobsahuje odvolání.

 

Na odvolací řízení se podle ust. § 20 odst. 4  zákona č. 106/1999 Sb. vztahuje správní řád a podle jeho ust. § 47 odst. 3 uvede správní orgán v odůvodnění rozhodnutí, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. Rozhodnutí žalované, které je pouhým zápisem usnesení ze schůze rady města, zmíněné náležitosti nesplňuje.

 22Ca 208/2002

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

 

Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Moniky Javorové a soudkyň JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Ilony Lóvyové v právní věci žalobce ............ zastoupeného ............ proti žalované Radě města Ostravy, o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalované ze dne 9.4.2002 č.j. 7264/79 (Org./658/2002) ve věci poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,

takto:

 

I. Rozhodnutí    Rady   města    Ostravy   ze   dne   9.4.2002    č.j.    7264/79 (Org./658/2002) se zrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 4.500,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám .

 

Odůvodnění:

 

Žalobou   podanou   v  zákonné   lhůtě se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované, které mu bylo doručeno 17.4.2002 jako výpis z usnesení schůze Rady města Ostravy č.j. Org./658/2002. Žalovaná projednala odvolání žalobce proti rozhodnutí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z.č. 106/1999 Sb.) a odvolání žalobce zamítla v plném rozsahu.

Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí žalované je nepřezkoumatelné, neboť není vůbec odůvodněno. Dále namítal, že toto rozhodnutí nemá náležitosti podle § 15 z.č. 106/1999 Sb., že nebyla dodržena lhůta pro rozhodnutí o odvolání stanovená v § 16 odst. 3 citovaného zákona a že nebyl dán důvod pro neposkytnutí požadovaných informací, neboť tyto informace nejsou utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., nevypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby (§ 8 z.č. 106/1999 Sb.), nejsou obchodním tajemstvím (§ 9 citovaného zákona), nejsou informací o majetkových poměrech (§10 citovaného zákona) a nespadají ani pod ust. § 11 z.č. 106/1999 Sb. Vyjádření Magistrátu Města Ostravy ze dne 7.3.2002 (tj. orgánu l. stupně) neobsahuje požadované informace ani předepsané formální a obsahové náležitosti rozhodnutí podle § 15 z.č. 106/1999 Sb., neboť neobsahuje výrok s odůvodněním každého omezení práva na informace ani poučení o možnosti odvolání.

Žalovaná ve svém vyjádření uvedla, že požadované informace byly poskytnuty jen z části, ale ve zbytku se nejednalo o odepření informací, nýbrž o faktickou nemožnost informaci poskytnout, když neexistoval písemný návrh na odvolání žalobce z funkce ani písemná odpověď na připiš vedoucích zaměstnanců Magistrát města Ostravy tedy neměl povinnost vydat rozhodnutí s náležitostmi podle § 15 odst. 2 z.č. 106/1999 Sb., rovněž tak podle žalované nelze aplikovat ust. § 15 odst. 4 citovaného zákona, které považuje nevydání takového rozhodnutí za rozhodnutí, kterým se informace odepírá. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby.

Krajský soud přezkoumal napadený výrok rozhodnutí v mezích žalobních bodů, vycházel při tom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (ust. § 75 zákon č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního - dále jen s.ř.s.) a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Z obsahu správního spisu krajský soud zjistil, že žalobce požádal dopisem z 21.2.2002 Statutární město Ostravu o poskytnutí informací, týkajících se samostatné působnosti města. Požadoval sdělení důvodů svého odvolání z funkce ředitele  v červenci 1997, dále požadoval sdělení, kdo tento návrh na zmíněné odvolání zpracoval a předložil ke schváleni, s uvedením jmen a funkcí a konečně požadoval zaslání kopie plného znění odpovědi na dopis radě města datovaný 9.7.1997 a podepsaný vedoucími zařízení  . Na tento dopis reagoval Magistrát města Ostravy dopisem ze dne 5.3.2002, v němž sdělil žalobci, že z funkce ředitele byl odvolán na základě zhodnocení jeho činnosti v uvedené funkci, přičemž jedním z podkladů pro rozhodování členů rady města byla zpráva o výsledku kontroly hospodaření, s níž byl žalobce seznámen. Získání informací, směřujících ke zjištění, které další informace měli jednotliví tehdejší členové rady města k dispozici při rozhodování, není v možnostech magistrátu města. Písemný návrh na odvolání žalobce neexistuje, resp. není dle dostupných informací na Magistrátu města Ostravy k dispozici. Ze znalosti informací o působnosti rady města ve funkci zřizovatele lze v takovém případě usuzovat, že návrh na odvolání či ponechání žalobce ve funkci vyplynul z volné diskuse mezi přítomnými členy rady města. Z obsahu tehdy přijatého usnesení lze dovodit, že o neponechání žalobce ve funkci rozhodlo nejméně 6 tehdejších členů rady města. Požadavek žalobce na sdělení odpovědi vedoucím zaměstnancům je nerealizovatelný, neboť podle sdělení tehdejšího tajemníka magistrátu byla těmto zaměstnancům předána odpověď ústně a o obsahu sdělení nebyl učiněn písemný záznam. Na tento dopis reagoval žalobce odvoláním ze dne 20.3.2002, o odvolání žalobce rozhodla žalovaná usnesením č. 7264/79 tak, že odvolání zamítla v plném rozsahu. Toto rozhodnutí neobsahuje žádné odůvodnění.

Náležitosti rozhodnutí uvedené v ust. § 15 odst. 2 z.č. 106/1999 Sb. se týkají pouze rozhodnutí povinného subjektu (tj. orgánu l. stupně). Námitka žalobce, že rozhodnutí žalované postrádá náležitosti podle § 15 citovaného zákona, tedy důvodná není. Žalobci však lze přisvědčit v tom, že napadené rozhodnutí žalované je nepřezkoumatelné, protože mu zcela schází odůvodnění. Na odvolací řízení se totiž podle ust. § 20 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb. vztahuje správní řád (zákon č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a podle jeho ust. § 47 odst. 3 uvede správní orgán v odůvodnění rozhodnutí, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. Rozhodnutí žalované, které je pouhým zápisem usnesení ze schůze rady města, zmíněné náležitosti nesplňuje.

Námitka žalobce, týkající se lhůty pro rozhodnutí o odvolání, je formulována zcela obecně. Žalobce pouze uvedl, kdy podal odvolání, nenamítal porušení právních předpisů z hlediska ust. § 16 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. (podle něhož musí být o odvolání rozhodnuto do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem). Touto obecnou námitkou žalobce se proto soud nezabýval, a nemohl se věnovat ani námitkám směřujícím k věci samé - zda byly žalobci poskytnuty požadované informace a zda případně byly dány důvody pro jejich neposkytnutí, neboť to jsou právě otázky, s nimiž se bude v dalším řízení vyrovnávat žalovaná.

Soud tedy napadené rozhodnutí zrušil bez jednání pro vady řízení, konkrétně pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí (ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.) a vrátil věc žalované k dalšímu řízení v souladu s ust. § 78 odst. 4 s.ř.s.

Žalobce měl ve věci úspěch, krajský soud proto v souladu s ust. § 60 odst. 1 s.ř.s. uložil žalované, aby žalobci zaplatila náhradu nákladů řízení. Částka 4.500,- Kč představuje 1.000,- Kč zaplaceného soudního poplatku a 3.500,- Kč odměny za zastoupení žalobce advokátem (ust. § 11 vyhl. 484/2000 Sb.). Za použití ust. § 64 s.ř.s. a v souladu s ust. § 160 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) zavázal soud žalovanou zaplatit náhradu nákladů řízení ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku. V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 64 s.ř.s. zavázal soud žalovanou zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta, který žalobce v řízení zastupoval.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Nesplní-li povinný dobrovolné, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

 

V Ostravě dne 29.5.2003

JUDr. Monika Javorová předsedkyně senátu

 

         

                                     

 
English Čeština