Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Ombudsman potvrdil právo pořizovat si záznam z jednání zastupitelstva

Nesmyslná stanoviska Ministerstva vnitra, podle nichž bychom paradoxně nesměli kamerou zaznamenávat ani řečníka, který se na náměstí postaví na bednu a láká pozornost kolemjdoucích, budou díky stanovisku ombudsmana snad brzy nahrazena rozumným výkladem.

V naší poradně jsem problém několikrát analyzoval. Odmítl jsem názory některých radnic či krajů, že lze zakazovat občanům zaznamenat si na své kamery či jiné zařízení obraz a zvuk z jednání, i když tyto absurdní názory potvrzoval Odbor dozoru Ministerstva vnitra.

Názor doktora Motejla považuji za ještě příliš vyhýbavý, protože důvodů, proč si každý může pořizovat záznam toho, co má právo sledovat a co je věcí plně veřejnou, je více. Ombudsman se například vyhnul klíčové věci, a sice, že na jednání zastupitelstva vůbec nedochází (vyjma okrajových jevů) k projevům osobní povahy, které citovaná ustanovení Občanského zákoníku chrání. Nemají být tedy vůbec v tomto kontextu zvažována.

Podrobný názor naší poradny najdete na adrese http://forum.otevrete.cz/viewtopic.php?t=606

Plné stanovisko ombudsmana, tedy ochránce práv, předkládáme zde (zvýraznili jsme nejdůležitější pasáže):

 


Veřejný ochránce práv
JUDr. Otakar Motejl

 

V Brně dne 22. února 2008
Sp. Zn.: 3454/2007/VOP/ZS


Vážený pane ...,
podáním doručeným Kanceláři veřejného ochránce práv dne 30. srpna 2007 jste se na mě obrátil se stížností na nezákonný postup Ministerstva vnitra při dozoru nad výkonem samostatné působnosti Usteckého kraje. Napsal jste, že Zastupitelstvo Usteckého kraje na zasedání konaném dne 27. června 2007 přijalo usnesení, kterým Vám zakázalo pořizovat videozáznam z tohoto zasedání. Usnesení považujete za nezákonné, protože máte potřebu pořizovat si videozáznam a v tomto případě jste jeho pořizováním nerušil průběh zasedání. Ministerstvo vnitra však porušení zákona neshledalo a jak se domníváte, neochránilo Vaše práva.

Problém, který mi předkládáte, je citlivou záležitostí, kdy na jedné straně stojí právo jednotlivce na ochranu osobnosti (Čl. 7 odst. 1, Čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), na druhé straně existuje právo občanů na přístup k informacím (Čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Tato práva jsou často ve vzájemné kolizi a není jednoduché mezi nimi nalézt spravedlivou rovnováhu.


Problematiku pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich použití upravuje občanský zákoník v ustanovení 12. Zde je řečeno, že „podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Svolení není třeba, použijí-Ii se podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Znamená to tedy, že pro pořízení a použití záznamu bez souhlasu fyzické osoby musí být naplněn účel (například účel zpravodajský nebo vědecký) a současně zveřejnění nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. O tom, zda je pořízení a použití záznamu v souladu s právem potom rozhoduje v případě sporu soud, který vždy hodnotí okolnosti konkrétního případu.


Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ani jiný právní předpis přímo neupravují otázku pořizování zvukových ani obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva, nicméně ustanovení § 44 zákona o krajích hovoří v tom směru, že zastupitelstvo může v jednacím řádu stanovit podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů, což lze interpretovat tak, že jednací řád může obsahovat opatření k zabránění rušení průběhu zasedání, chovají-Ii se přítomné osoby nepřístojně. Např. může občanu zakázat pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je účast a slyšení veřejnosti. Jednací řád zastupitelstva Ústeckého kraje obsahuje obecný zákaz rušení průběhu zasedání a opatření k zabezpečení nerušeného průběhu zasedání v či. 8 odst. 9 v podobě výzvy předsedajícího ke korekci chování, projednání s rušící osobou a v krajním případě jejím vykázáním z jednací místnosti. Zastupitelstvo však není oprávněno (v jednacím řádu, ani konkrétním usnesením) zakázat pořizování obrazových a zvukových záznamů, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení zasedání, neboť by porušilo ustanovení Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod, dle kterého povinnosti mohou být ukládány pouze toliko na základě zákona a v jeho mezích.


Za stávající právní úpravy je tedy vždy třeba současně brát do úvahy právo občanů na přistup k informacím na zasedání zastupitelstva, které je veřejné, projednávají se na něm veřejné (komunální) záležitosti a jeho cílem je co nejvyšší dostupnost informací. Z těchto důvodů pořízení a použití záznamu hovoří v jeho prospěch. Současně je však třeba brát do úvahy i zmiňované znění ustanovení 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním soukromým právům (podle 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, viz také Čl. 10 Listiny základních práv a svobod). Z toho pak vyplývá, že občanu nelze zakázat pořizovat si obrazový a zvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání. On sám by si však měl být také vědom své povinnosti respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že natáčí (může natáčet) i projevy osobní povahy, a že tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být zaznamenáván.


Pane ..., vzhledem k tomu, že usnesení, kterým Vám zastupitelstvo kraje odepřelo souhlas s pořizováním záznamu, je již vykonáno, nepovažuji dnes již za účelné je přezkoumávat, neboť nelze zpětně s dostatečnou určitostí zrekonstruovat skutkový průběh a zjistit, které skutkové okolnosti byly podkladem pro jeho přijetí. Váš podnět jsem však s pracovníky odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra projednal, seznámil jsem je se svým stanoviskem a doporučil jim v této věci preventivní metodické působení, které je nedílnou součástí dozoru a kontroly nad výkonem samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků, s případným následným užitím opatření dozoru.

         

                                     

 
English Čeština