Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Otevřené rozhodování

Krátký komentář Oldřicha Kužílka týkající se problematiky otevřeného rozhodování.

Oblast otevřenosti rozhodování představuje možnost veřejnosti v prakticky přítomném čase seznámit se s podrobnostmi rozhodování (rozhodovacího procesu), učiněných orgány veřejné správy. Oblast se skládá z avizování, jednání před publikem a záznamů rozhodovacího procesu. Jde tedy především o dostatečně vypovídající dokumenty těchto typů:

avízo:

  • včasné předběžné informování veřejnosti o tom, že určitá záležitost bude rozhodována včetně možnosti kam a jak adresovat případné návrhy a připomínky
  • předběžné stanovení odpovědné osoby za komunikaci s veřejností v dané záležitosti.

jednání před publikem:

  • možná přítomnosti publika při jednání některých orgánů (komora či výbor parlamentu, soud, zastupitelstvo obce či kraje ad.)
  • v některých zemích též obecnou otevřenost jednání všech kolektivních orgánů pro účast veřejnosti (např. Government in the Sunshine Act U.S.A.).

záznamy rozhodovacího procesu:

  • záznamy o hlasování (tj. jmenovité přehledy hlasování o podstatných rozhodnutích),
  • záznamy o diskusi a předkládaných argumentech, zejména o předložených podkladech, návrzích, analýzách, které sloužily jako podklad k rozhodnutí v kolektivních orgánech, dále záznam menšinového názoru (může být podmíněn kvalifikovanou menšinou)
  • přehled a obsah dokumentů, sloužících jako podklad pro učiněné rozhodnutí

 

Právní úprava

Je zatím vesměs jen útržková a náznaková. Představuje například blíže nepopsanou povinnost vyhotovit zápis jednání zastupitelstva či rady obce a poskytnout je určeným způsobem a v určeném čase veřejnosti (zákon o obcích). Též lze zahrnout (jako zárodek principu otevřenosti rozhodování) veřejnou přístupnost jednání zastupitelstva (zákon o obcích, o krajích), jednání komor Parlamentu či výborů Parlamentu (jednací řád Sněmovny, Senátu).

 

 


Příklad: vybraná ustanovení zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) týkající se oblasti otevřeného rozhodování

 

§ 39

 

     (1) Záměr obce prodat,  směnit nebo darovat nemovitý majetek,

pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu

nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením

na  úřední  desce  obecního  úřadu,  aby  se  k němu mohli zájemci

vyjádřit a  předložit své nabídky.  Záměr může obec  též zveřejnit

způsobem v místě obvyklým. Pokud  obec záměr nezveřejní, je právní

úkon  od počátku  neplatný. Nemovitost  se v  záměru označí  údaji

podle zvláštního zákona15a) platného ke dni zveřejnění záměru.

 

     (3)  Ustanovení odstavce  1 se  nepoužije, jde-li  o pronájem

bytů a hrobových míst anebo  pronájem nebo o výpůjčku majetku obce

na dobu  kratší než 30  dnů nebo jde-li  o pronájem nebo  výpůjčku

právnické osobě zřízené obcí.

 

§ 93

 

     (1) Obecní úřad informuje o  místě, době a navrženém programu

připravovaného zasedání  zastupitelstva obce. Informaci  vyvěsí na

úřední  desce   obecního  úřadu  alespoň  7   dní  před  zasedáním

zastupitelstva obce; kromě toho  může informaci uveřejnit způsobem

v místě obvyklým.

 

§ 97

 

     Obec  informuje občany  o  činnosti  orgánů obce  na zasedání

zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým.

 

 

Další podrobnosti informování veřejnosti o některých chystaných jednáních může zastupitelstvo a rada vydat ve svých jednacích řádech

§ 96

     Zastupitelstvo  obce   vydá  jednací  řád,   v  němž  stanoví

podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

§ 101

     (4) Rada  obce vydá jednací  řád, v němž  stanoví podrobnosti

o jednání rady obce.

         

                                     

 
English Čeština