Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Zákony umožňující účast

Zákony umožňující účast veřejnosti na rozhodování.

zákon typ rozhodnutí či dokumentu zveřejnění (pokud navazuje účast na rozhodování) možnost každého (veřejnosti) účastnit se na rozhodování závaznost možnost vymezené skupiny účastnit se na rozhodování závaznost
zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Pořizování územně plánovací dokumentace § 20 Zadání
(hlavní cíle a požadavky pro vypracování územně plánovací dokumentace)
po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
každý může uplatnit své podněty  žádná
§ 21 Koncept projednává se na veřejném jednání, 30 dnů předem vystaven k veřejnému nahlédnutí každý může uplatnit své připomínky žádná Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou dotčena mohou podat své námitky návrh rozhodnutí o podaných námitkách (žádná)
§ 22 Návrh po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí každý může uplatnit své připomínky žádná vlastníci dotčených pozemků a staveb uplatnit námitky nebo nesouhlas s vyřízením námitek ke konceptu návrh na rozhodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyřízením námitek (žádná)
Schvalování územně plánovací dokumentace žádné žádná   členové rozhodujících orgánů (obec, kraj, vláda) dle procedury schválení
Umísťování staveb žádné žádná   Účastníci územního řízení - vyjádření námitky posoudit vyjádření námitky (žádná)
Povolování staveb žádné žádná   Účastníci stavebního řízení posoudit vyjádření námitky (žádná)
153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty povolení nakládat s geneticky modifikovanými organismy a produkty každý může nahlížet do seznamů, jednou ročně se zveřejňují aktualizované seznamy     Občanské sdružení (ochrana životního prostředí nebo ochrana spotřebitelů) - účast v řízení dle správního řízení (žádná)
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny všechny zamýšlené zásahy a zahajovaná správní řízení       Občanské sdružení - získat informace a účastnit se správního řízení dle právního řízení (žádná)
zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Zjišťovací řízení (upřesnění informací) zveřejnění informace o oznámení a srozumitelné shrnutí do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení souhrnné vypořádání všech připomínek ve vyjádřeních    
Dokumentace do 5 pracovních dnů od doručení, zveřejní na internetu a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci Každý se může vyjádřit k dokumentaci posudek na základě dokumentace, popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim    
Posudek zveřejní posudek na internetu a zajistí zveřejnění informaceo posudku záměru každý je oprávněn zaslat písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů, vyjádřit se na veřejném projednání (pokud úřad obdržel nesouhlasné vyjádřeník dokumentaci nebo k posudku) úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných stanovisko    
Stanovisko do 50 dnů od zveřejnění informace o posudku zveřejní stanovisko na internetu a zajistí jeho zveřejnění žádná Bez stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů    
zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí Posuzování koncepcí zajistit zveřejnění návrhu koncepce, popřípadě jejích zásad, nejméně 60 dnů před jejím projednáváním        
zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu souhlas či nesouhlasu s konkrétně položenou otázkou v samostatné působnosti obce vyjma věcí v § 10 a také v případech stanovených zvláštním zákonem6). Návrh musí podat 6 - 30% obyvatelů obce dle velikosti obce. Zastupitelstvo může omezit možnost referenda tím, že o věci rozhodne. vyhlašuje referendum tak, aby se konalo nejdříve 30 a nejpozději 90 dnů po jeho vyhlášení, není-li v návrhu na konání referenda uvedena doba pozdější Oprávněný občan může na hlasovacím lístku zakroužkovat předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne" ano    
zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu žádné podporou textu petice žádná (úřad je je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů písemně vydatstanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.)    
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek žádné účastí na shromáždění žádná (jde o vyjádření postojů a stanovisek)    
zákon č 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákony o volbách do zastupitelských orgánů všechny otázky společenského života formou zastupitelské demokracie vyhlášení voleb, volební kampaň hlasování ve volbách politická závaznost podle volebních slibů    

         

                                     

 
English Čeština